Disputas: Ann-Torill Tørrisplass (FSV)

Ph.d.-kandidat Ann-Torill Tørrisplass skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

24 mars 2020 10:15

Sluttdato:

24 mars 2020 15:30

Sted:

Skype
Korona-epidemien og nasjonale og lokale restriksjoner medfører at disputasen vil foregå digitalt.

Disputasen kan følges via Skype:
Spørsmål ex auditorio kan stilles via chattefunksjonen i Skype. Vi ber om at publikum har mikrofonen og videofunksjonen avslått.
Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Ann-Torill Tørrisplass.

Tittel på avhandlingen:

Barn på terskelen – En institusjonell etnografi om enslige mindreårige flyktningjenters møte med en ambivalent velferdsstat

Tittel på prøveforelesningen:

Betydningen av kjønn og alder for sosial integrasjon av jenter som kommer til Norge som flyktninger

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15 
Tid for disputas: 12:15 – 15:30 
Sted: Skype

Bedømmelseskommisjon: 

  • Professor Ketil Eide, Universitetet i Sør-øst Norge 
  • Dosent Marcus Herz, Malmö universitet
  • Professor Britt Lillestø, Nord universitet
Disputasleder: Professor Elisabet Ljunggren, Nord universitet 

Veiledere: 

Hovedveileder: Professor Janne Irèn Paulsen Breimo, Nord universitet  
Medveileder: Professor Berit Gullikstad, NTNU     

Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. 
Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no.

Sammendrag: 

Den norske stat har vært en foregangsnasjon når det gjelder barns rettigheter. Likevel har Norge ved flere anledninger de seneste årene blitt kritisert av FNs barnekomitènår det gjelder omsorg for enslige mindreårige flyktninger. Forskning peker på at økningen i asylsøknader i 2015 har medført at enslige mindreåriges legale rettigheter har blitt både reversert og neglisjert. Denne motsetningen mellom å på den ene siden vektlegge barns rettigheter og på den andre siden reversere og neglisjere enslige mindreåriges rettigheter har bidratt til at den norske velferdsstatens politikk rettet mot enslige mindreårige anses som ambivalent (Lidèn, Stang & Eide, 2017). 

Med dette som utgangspunkt tar denne avhandlingen for seg spørsmålet: Hvordan  erfarer enslige mindreårige jenter hverdagslivet i Norge, og hvordan former den norske velferdsstaten disse erfaringene? Jeg har benyttet institusjonell etnografi som metodologisk rammeverk, og det empiriske datamaterialet er basert på intervju med enslige mindreårige jenter og ansatte i bofellesskap, oppfølgingstjeneste, barnevern og ledelse, samt observasjon og sentrale tekster i tre norske kommuner. 

Studien viser gjennom utforskning av bruddlinjer mellom de enslige mindreårige jentenes hverdagserfaringer og institusjonelle logikker hvordan de mange overgangene og endringene i de enslige mindreårige jentenes hverdag styres gjennom myndighetenes reguleringer og påvirkes og forsterkes av kategoriene alder, kjønn og status som flyktning. Uforståelige praksiser produseres gjennom myndighetenes innstramninger i flyktningefeltet i form av mer markedsorienterte styringsprinsipper, samt en desentralisering av dilemmaer fra myndighetene til de kommunale utøverne. Familiegjenforening setter enslige mindreårige jenter i en sårbar situasjon, som er institusjonelt forsterket gjennom innstramninger i lovverk og praksis for familiegjenforening, samt institusjonelle rutiner ved innvilget familiegjenforening. Analysen peker mot at innstramning i asyl- og innvandringspolitikken er en bakenforliggende faktor som er felles for de enslige mindreårige jentenes erfaringer. 

Avhandlingen konkluderer med at velferdsstatens ambivalens når det gjelder enslige mindreårige flyktninger, har sitt utgangspunkt i en velferdspolitikk som er i strid med seg selv. Denne «striden», og følgelig velferdsstatens ambivalens, produseres som følge av at kategoriene «barn» og «flyktning» møtes i kategorien «enslig mindreårig flyktning», hvorpå disse to kategoriene aktiverer to grunnleggende forskjellige velferdsstatlige logikker.
Disputasen kan følges via Skype: 

Startdato:

24 mars 2020 10:15

Sluttdato:

24 mars 2020 15:30

Sted:

Skype