Disputas: Frode Bjørgo (FSV)

Ph.d.-kandidat Frode Bjørgo skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

23 april 2021 10:15

Sluttdato:

23 april 2021 15:30

Sted:

Digitalt
Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Frode Bjørgo.

Tittel på avhandlingen:

Kommunenes rolle ved store industrietableringer i nordområdene: Hvordan styre rask vekst?​​​

Tittel på prøveforelesningen:

Hvordan kan kommuner som må håndtere rask vekst innenfor gitte institusjonelle rammer likevel gjøre bruk av «interactive governance» gjennom tilpasninger som både ivaretar hensynet til sentrale stakeholders og til demokratiske kjerneverdier?

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15

Tid for disputas: 12:15 - 15:30
Sted: Digitalt
Disputasleder: Professor Berit Skorstad, Nord universitet

Bedømmelseskommisjon: 

  • Dosent Anna Zachrisson, Umeå Universitet (førsteopponent)
  • Professor Toril Ringholm, Universitetet i Tromsø (andreopponent)
  • Professor Johan Elvemo Ravn, Nord u​​niversitet (koordinator)

​Veiledere:

  • Hovedveileder: Professor Asbjørn Røiseland, Nord universitet
  • Medveileder: Professor Jon Pierre, Göteborgs universitet

Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn to uker i forkant ved å kontakte Anneli Maria Watterud, e-post: anneli.m.watterud@nord.no​.

Sammendrag:

Denne avhandlingen analyserer hvordan tre nordiske kommuner, to norske og én svensk, håndterer utfordringene som oppstår når de blir vertskap for store industriprosjekter. Avhandlingen sammenlikner hvordan kommunene forsøker å styre den raske veksten som følger med, eller forventes å følge med, etableringene. På den måten rettes søkelyset både mot kommunenes avgjørende betydning for industrietableringer, men også mot hvordan store industrietableringer setter kommunenes institusjonelle kapasitet på prøve. Grunnlaget for disse sammenlikningene er data fra dokumentanalyser og intervjuer med kommunale nøkkelpersoner. Dataene er analysert ved hjelp av tverrfaglig styringslitteratur om governance eller samstyring, men trekker også på sosiologisk litteratur om rask vekst. Avhandlingen består av fire frittstående, men beslektede artikler. Artiklene belyser ulike aspekter ved styringsutfordringene som oppstår. De viser også hvordan kommuner som står overfor forholdsvis like utfordringer, kan velge vidt ulike strategier. Dette reflekterer hvordan tilpasningen mellom ny næringsaktivitet og lokal samfunnsutvikling ikke er spontan og friksjonsfri. Det finnes ingen «usynlig hånd» som sørger for at den økonomiske veksten et stort industriprosjekt fører med seg, automatisk løser et lokalsamfunns utfordringer. Om industriprosjektet bidrar til å realisere kommunens framtidsvisjoner, er det et resultat av strategier, konflikt og vanskelige prioriteringer. Disse strategiene og prioriteringene må studeres og problematiseres.

Startdato:

23 april 2021 10:15

Sluttdato:

23 april 2021 15:30

Sted:

Digitalt