Disputas Anne Tjønndal (FSV)

25 juni 2018 10:15 - 25 juni 2018 15:30

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

Ph.d.-kandidat Anne Tjønndal skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Anne Tjønndal.

Tittel på avhandlingen:

Vilje til inklusjon – studier av innovasjon for sosial inkludering i idrett

Tittel på prøveforelesningen:

Sosial innovasjon og inklusjon i og utenfor organisert idrett – likheter, forskjeller, utfordringer

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø
 
Bedømmelseskomitè: 
- Professor Nils Asle Bergsgard, Høgskolen i Sørøst-Norge (førsteopponent)
- Seniorprofessor Tomas Peterson, Malmö Universitet (andreopponent)
- Førsteamanuensis Anne Wally Falch Ryan,
Nord universitet (koordinator)

Hovedveileder:
Professor Asbjørn Røiseland, Nord universitet

Medveileder:
Professor Jorid Hovden, NTNU

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Marianne Haugane Andersen, e-post: marianne.h.andersen@nord.no / tlf.: 75 51 76 78.

Sammendrag

Tema for avhandlingen er innovasjon med henblikk på å styrke sosial inkludering i idrett og fysisk aktivitet. Avhandlingen har to overordnede problemstillinger:

(1) Hvordan kan intenderte endringer, enten i form av nye arbeidsmåter, ny organisering eller nye idretter bidra til økt sosial inkludering i idrett og fysisk aktivitet?

Og (2) På hvilken måte og med hvilken effekt, arbeides det med fornyelse og endring for å bedre folkehelsen gjennom politikk og tiltak rettet mot økt sosial inklusjon innen feltet fysisk aktivitet og idrett?
Studien har et multippelt casestudiedesign og består av 4 case. Case 1 handler om inklusjon i toppidrett, case 2 om inklusjon i breddeidrett, case 3 om inkludering gjennom samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor i utviklingen av aktivitetstilbud, og case 4 om inkludering gjennom nye idrettsaktiviteter. Hvert case utgjør en artikkel i avhandlingen. Første artikkel, «‘I don’t think they realise how good we are’: Innovation, inclusion and exclusion in women’s Olympic boxing», undersøker inkluderingen av kvinneboksing i de Olympiske Leker. Studien undersøker hvordan denne idrettspolitiske prosessen involverer både inkluderings- og ekskluderingspraksiser i toppidrett. Artikkel to, «Innovation for Social Inclusion in Sport», følger en lokal skateboardklubb og deres initiativer for å øke andelen kvinnelige medlemmer. Tredje artikkel, «Folkehelse gjennom samarbeidsdrevet innovasjon? Sosial inkludering i idrett og fysisk aktivitet», utforsker samarbeid mellom kommuner og frivillige idrettslag i utviklingen av aktivitetstilbud. Artikkel IV, «Idrett, innovasjon og sosial inkludering: fremveksten av Mixed Martial Arts i Norge» drøfter hvordan og på hvilke måter fremvekst av nye idrettsaktiviteter kan fremme sosial inkludering i aktivitet.

Gjennom studiene og tilhørende kappen er målet at avhandlingen skal bidra med ny forskningsbasert kunnskap om idrett og innovasjon, særlig relatert til hvordan innovasjon kan bidra til inkludering og utjevning av sosiale forskjeller.