Disputas Asgeir Solstad (FSV)

Ph.d.-kandidat Asgeir Solstad skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

30 januar 2019 10:15

Sluttdato:

30 januar 2019 15:30

Sted:

Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Asgeir Solstad.

Tittel på avhandlingen:

Det er krevende å arbeide «Navsk» i Nav! 
Utviklingen av yrkesrollen i små Nav-kontor gjennom Nav-reformen.

Tittel på prøveforelesningen:

Hvordan kan vi vurdere kvaliteten på kvalitativ forskning?

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

Bedømmelseskommisjon: 

Professor Bengt Starrin, Karlstad universitet
Førsteamanuensis Gro Kvåle, Universitetet i Agder
Professor Johans Tveit Sandvin, Nord universitet

Veiledere:

Hovedveileder: Førsteamanuensis Jill Beth Otterlei, Nord universitet
Medveileder: Professor Hans-Tore Hansen, Universitetet i Bergen 

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no.

Sammendrag:

Reformer i offentlige tjenester innebærer ofte forventninger til de ansatte om nye måter å arbeide på, og utvikling av ny kompetanse. Slik var det også med Nav-reformen, hvor veilederrollen ble sentral for arbeidsmåten i de lokale Nav-kontorene. 

Avhandlingen belyser hvordan de ansatte i små Nav-kontor arbeidet med å gi veilederrollen innhold i skjæringsflatene mellom Nav-organisasjonens forventninger, lokale forventninger og de ulike faglige/administrative tilnærmingene de ansatte tok med seg inn i det nye kontoret. Dette ble en kompleks utvikling fordi reformmålene var uklare og motsetningsfylte. Dessuten ble reforminnholdet endret flere ganger under gjennomføringen. Reformen var heller ikke skapt for omstendigheter som preger små samfunn. 

Prosessen analyseres her i et konstruktivistisk perspektiv, og bygger på institusjonelle teorier, hvor blant annet Lipskys teori om bakkebyråkratiet står sentralt. Problemstillingen er: «Hva ble innholdet i yrkesrollen i små Nav-kontor etter Nav-reformen, og hvordan var prosessen fram mot den?».

Gjennom behandlingen av disse spørsmålene illustreres spenninger i utviklingen av velferdsforvaltningen mellom vekt på faglig skjønn og individuelle løsninger på den ene siden, og kontroll med virksomhetens effektivitet, rettssikkerhet og universelle ambisjoner på den andre siden.

Startdato:

30 januar 2019 10:15

Sluttdato:

30 januar 2019 15:30

Sted:

Elsa Laula Renberg (A12), Bodø