Disputas Johanne Hansen Kobberstad (FSV)

Ph.d.-kandidat Johanne Hansen Kobberstad skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

14 juni 2019 10:15

Sluttdato:

14 juni 2019 15:30

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø
Klikk her for å endre bildet

Ph.d.-kandidat Johanne Hansen Kobberstad.

​Tittel på avhandlingen:

Å passe inn; Kvalifiserte flyktningers møter og sammenstøt med «det norske» gjennom Introduksjonsprogrammet.

Tittel på prøveforelesningen:

Postkoloniale perspektiver på tverrkulturell integrasjon: epistemologiske og analytiske utfordringer. 

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15 
Tid for disputas: 12:15 – 15:30 
Sted: Elsa Laula Renberg (A12), Bodø 
Disputasleder: Dekan Hanne Thommesen

Bedømmelseskommisjon: 

  • Universitetslektor Paula Mulinari, Malmö universitet
  • Professor Marit Aure, Universitetet i Tromsø
  • Professor Johans Tveit Sandvin, Nord universitet 

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Anne-Jorunn Berg, Nord universitet 
Medveileder: Professor Berit Gullikstad, NTNU

Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no.

Sammendrag: 

Økninga i antallet flyktninger har de siste åra skapt store kontroverser, både i Europa og i Norge. Kontroversene er særlig knyttet til spørsmålet om hvordan de nyankomne flyktningene kan integreres i det norske samfunnet. Har dette sammenheng med kompetansenivået deres? Bosatte flyktninger har rett og plikt til kvalifisering for utdanning og arbeid gjennom Introduksjonsprogrammet (Intro). Denne avhandlinga tar for seg hvordan kvalifiserte introdeltakeres muligheter til å passe inn i det norske arbeidslivet og samfunnet blir artikulert gjennom deltakelse i Intro. Hvilken betydning har deltakernes medbrakte kompetanse når det forhandles om mulighetene til å passe inn? Videre undersøkes opplevelser av møter og sammenstøt mellom erfaringene deltakerne har med seg fra hjemlandet, og det norske majoritetssamfunnet. Avhandlinga er basert på deltakende observasjon av møter mellom introdeltakere og rådgivere i flyktningetjenesten i en norsk kommune, samt semistrukturerte intervjuer med tidligere introdeltakere. 

Studien viser hvordan den velferdsstatlige institusjonen Intro omskaper flyktninger fra en nøytral juridisk til en rangerende kulturell kategori, ved at de ofte framstilles som ulike og annerledes enn majoriteten. De møter både formelle og uformelle norske kompetansehierarki som gjør det utfordrende å passe inn med medbrakt kompetanse. Gjennom kvalifiseringstiltakene i Intro kanaliseres deltakere til et kjønns- og etnisk segregert arbeidsmarked. Ut fra et postkolonialt teoretisk perspektiv, kan dette forstås som postkoloniale forestillinger og praksiser. 

Analysene av den byråkratiske forvaltninga av mennesker som skiller seg kulturelt fra majoritetsbefolkninga, anskueliggjør velferdsstatens utfordringer med å håndtere kulturell heterogenitet og forskjell. Standardiserte, velferdsstatlige, kvalifiseringstiltak med mål om å skape sosioøkonomisk likhet for deltakerne, gir lite rom for kulturell heterogenitet og forskjell. I stedet fordrer tiltakene kulturell likhet og dermed assimilasjon. Analysene viser at velferdsstaten gjennom kvalifiseringsprogrammet Intro kan virke kulturelt ensrettende og bidrar til å konstituere flyktninger som de Andre. Dette kan medføre ekskludering eller underordna inkludering i de nedre sjiktene av arbeidsmarkedet. Intro kan imidlertid også bidra til inkludering av deltakerne gjennom relevante kvalifiseringstiltak. 

Det postkoloniale perspektivet som benyttes i analysene, bidrar til ny kunnskap om majoritets- og minoritetsrelasjoner og forutsetningene for integrasjon i norsk kontekst. Avhandlinga viser hvordan majoriserte norske, kulturelle normer kan virke minoriserende overfor flyktninger, og dermed også hemmende for integrasjon.

Startdato:

14 juni 2019 10:15

Sluttdato:

14 juni 2019 15:30

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

 Kontaktperson