Disputas Linda Sjåfjell (FSV)

08 mai 2018 10:15 - 08 mai 2018 15:30

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

Ph.d.-kandidat Linda Sjåfjell skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Linda Sjåfjell.
Tittel på avhandlingen:

«Vold i nære relasjoner – Et likestillingsprosjekt?»

Tittel på prøveforelesningen:

«Barnemishandling og kvinnemishandling – sett i sammenheng og sett hver for seg.»

På hvilke måter kan barnemishandling og kvinnemishandling sies å være likeartede og karakteriseres som vold i nære relasjoner, og hvordan kan selve maktutøvelsen og bruken av vold overfor et barn og overfor en kvinne oppfattes som to ulike former for personlige avvik og sosiale problem?

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

Bedømmelseskomitè:

  • Professor emerita Johanna Esseveld,
    Lund Universitet (førsteopponent)
  • Professor emerita Hanne Haavind,
    Universitetet i Oslo (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Robert Bye,
    Nord universitet (koordinator)

Hovedveileder:

  • Professor Lars Christer Hydén, Nord universitet

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig ved å kontakte Marianne Haugane Andersen, e-post: marianne.h.andersen@nord.no / tlf.: 75 51 76 78.

Sammendrag

Avhandlingen omhandler vold som finner sted innenfor en nær relasjon i en sakalt privat sammenheng, og har fokus på menns vold mot kvinner. Problemstillingen handler om hvilke forståelser av vold mot kvinner som ligger til grunn for utviklingen av politiske tiltak mot vold i nære relasjoner som sosialt problem, og hvordan disse i form av dominerende diskurser kan gjenkjennes i måten voldsutsatte kvinner snakker om sine erfaringer på. Datagrunnlaget er derfor todelt og består av offentlige dokumenter som tar for seg temaet vold i nære relasjoner, i tillegg til intervju med kvinner som har egne voldserfaringer og som har hatt tilknytning til et krisesenter.

Studien er teoretisk forankret i sosialkonstruksjonistisk teori, og problemstillingen er søkt besvart ved hjelp av diskursanalyse og policyanalyse. Språk og begreper er derfor gitt en sentral plass da disse i tillegg til å utgjøre et sosiologisk analyseverktøy, også er en del av selve undersøkelsesobjektet.

En grunntanke som preger hele arbeidet er forståelsen av at vold i nære relasjoner og vold som sosialt problem er en sosial konstruksjon, og som derfor innebærer muligheten for bevegelse og endring av fenomenforståelse. Ved å ta utgangspunkt i offentlige dokumenter om vold i nære relasjoner over en tidsperiode på tretti år (1982 – 2012), har det vært mulig å tydeliggjøre endring og utvikling på feltet i måten vold mot kvinner blir forstått på.

Dokumentanalysen viser veien fra en diskurs som handler om kvinnemishandling, hvor vold forklares med kvinneundertrykking og manglende kjønnslikestilling i samfunnet – til en diskurs der vold betegnes kjønnsnøytralt som vold i nære relasjoner. Avhandlingen problematiserer bruken av kjønnsnøytrale begreper om vold, og etterspør samtidig et samfunnsperspektiv på vold i nære relasjoner med større plass til både kjønn og vold i tilnærmingen.