Disputas Nikolai George Lewis Holm (FSV)

Ph.d.-kandidat Nikolai George Lewis Holm skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

10 mai 2019 10:15

Sluttdato:

10 mai 2019 15:30

Sted:

Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

​Tittel på avhandlingen:

Access Granted: Small Grant Schemes as a Pathway to Expanding Human Security Capabilities

Tittel på prøveforelesningen:

Challenges with Accountability and Legitimacy in Foreign Aid to Local Development Projects in the Global South 

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

Bedømmelseskommisjon:

Senior Lecturer Olle Frödin, Lund University
Associate Professor Kirsti Stuvøy, Norwegian University of Life Sciences
Professor Torbjørn Pedersen, Nord University

Veiledere:

Hovedveileder: Professor Grete Kaare Hovelsrud, Nord universitet
Medveileder: Professor Gunhild Hoogensen Gjørv, Universitetet i Tromsø

Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no

Sammendrag:

This thesis explores how embassy-based small grant schemes (SGS) function in expanding the development and human security capabilities of local and community level actors. More specifically, it seeks to identify any factors that influenceaccessibility and applicant success/failure by examining the processes, practices, and preferences inherent in such funding schemes. Using qualitative methods and applying a conceptual framework rooted in human security, the capability approach, bottom-up securitization, and field theory, this thesis critically assesses the challenges and barriers facing hopeful applicants to SGSs. It frames small grant schemes as a social field in which local actors produce bottom- audience acceptance of said securitizing acts. The research identifies as typology of barriers that are only surmountable with appropriate capital, thus potentially excluding capital-poor local actors. In doing so, it challenges the notion that small grant schemes are intrinsically an inclusive approach to local development and security programming, arguing that such schemes are in practice an inherently restrictive social field. Thus, the capability expanding potential of small grant schemes is dependent on both the existent local actor capital relevant to accessing said field, and the recognition of said actors as legitimate security actors by audiences within the social field. The results of this research have implications for development practitioners, theorists, and local and community actors alike. 

Denne Ph.d-avhandlingen undersøker hvordan ambassadebaserte «small grant schemes» (SGS) Fungerer for å utvikle og fremme menneskelige sikkerhetsfunksjoner for lokale og samfunnsnivåaktører. Nærmere bestemts søker avhandlingen å identifisere eventuelle faktorer som påvirker tilgjengeligheten og søkernes suksess eller mangel på sådan, gjennom å undersøke prosesser, praksiser og preferanser knyttet til disse finansieringsordningene. Ved å bruke kvalitative metoder og et konseptbasert rammeverk forankret i menneskelig sikkerhet, the «capability approach», «bottom-up securitization» og feltteori, bidrar avhandlingen med et kritisk perspektiv på de utfordringene og barrierene som håpefulle søkere står ovenfor når de søker SGS. Avhandlingen definerer SGS Schemes som et sosialt felt hvor lokale aktører produserer «bottom-up securitizing acts» som vurderes av ulike oppdragsgivere, og undersøker deretter hvilke faktorer som påvirker tilslagsrater og aksept av nevnte «securitizing acts». Forskningen identifiserer en rekke barrierer som bare kan overkommes av aktører med riktig kapital, og som dermed utelukker potensielt kapital-fattige lokale aktører. Her utfordrer avhandlingen oppfatningen om at SGSs i utgangspunktet er en inkluderende tilnærming til lokal utvikling og sikkerhetsprogrammering, og hevder at slike ordninger i praksis er et iboende restriktivt sosialt felt. Avhandlingen argumenterer at kapasiteten til små tilskuddsystemer avhenger flere faktorer. SGS bidrar ikke til å utvikle «capabilities» uten at man først gis tilgang til feltet. Derfor er anerkjennelse av eksisterende lokal aktørkapitalen relevant og det er nødvendig for aktørene å bli ansett som legitime sikkerhetsaktører av oppdragsgiverne på feltet. Resultatene av denne forskningen har implikasjoner for utviklingsutøvere, teoretikere, og lokale samfunnsaktører.

Startdato:

10 mai 2019 10:15

Sluttdato:

10 mai 2019 15:30

Sted:

Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

 Kontaktperson