Disputas Stina Rebecca Hirsti (FSV)

Ph.d.-kandidat Stina Rebecca Hirsti skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

12 juni 2019 10:15

Sluttdato:

12 juni 2019 15:30

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

​Tittel på avhandlingen:

"Stereotypisering og kompleksitet” Om den profesjonelle tjenesteutøvers kulturforståelse og håndtering av andres identitetsarbeid i en samisk-norsk kontekst 

Tittel på prøveforelesningen:

Hvordan kan en interseksjonell analyse bidra til bedre forståelse av identitetsfloker i arbeidet med samer med kognitiv funksjonsnedsettelse? 

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15 
Tid for disputas: 12:15 – 15:30 
Sted: Elsa Laula Renberg (A12), Bodø
Disputasleder: Dekan Hanne Thommesen, Nord universitet 

Bedømmelseskommisjon: 

  • Professor Anders Gustavsson, Stockholms universitet 
  • Professor Jan-Kåre Breivik, Høgskulen på Vestlandet 
  • Koordinator: Førsteamanuensis Astri Dankertsen, Nord universitet

Veiledere: 

Hovedveileder: Førsteamanuensis Ingrid Fylling, Nord universitet 
Medveileder: Professor Ketil Lenert Hansen, UiT

Prøveforelesning og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen blir tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no.

Sammendrag:

Denne studien undersøker hvordan tjenesteyternes kulturforståelse påvirker utøvelsen av helse- og omsorgstjenester til personer med samisk bakgrunn og som har kognitiv funksjonsnedsettelse;  demens-sykdom og/eller utviklingshemming. Formålet er å fremskaffe kunnskap om hvordan tjenesteytere håndterer identitetsarbeid. Tjenesteyternes opplevelser av og erfaringer med tjenesteyting når det gjelder både kulturforståelse og ivaretakelse av kulturtilhørighet og identitet til personer de skal yte assistanse til er derfor i fokus. 

Datamaterialet er basert på en to-delt eksplorativ undersøkelse bestående av en kvantitativ spørreundersøkelse (N=181) blant kommunale tjenesteytere i hele landet som yter tjenester til personer med samisk bakgrunn og som har demenssykdom og/eller utviklingshemming, og 10 Semi-strukturerte intervju med tjenesteytere fra det nordsamiske området som yter tjenester til personer som har utviklingshemming. 

Resultatene viser at tjenesteyternes holdninger og handlingstendenser stemmer ikke helt overens, da generelle holdninger får et annet uttrykk når de settes inn i konkrete kontekster. Tjenesteytere som har utdanning på bachelornivå eller høyere og/eller selv er samisk har en annen forståelse for kulturelle ulikheter enn de andre tjenesteyterne. Videre kommer Tjenesteyternes forståelser av etnisitet til uttrykk på en annen måte når de omsettes i praktisk Handling. Når tjenestemottakerne ikke kan håndtere identitetsarbeidet sitt selv grunnet deres Kognitive funksjonsnedsettelse, må tjenesteyterne både tilskrive- og forvalte identitet på vegne av disse personene. For å kunne håndtere denne kompleksiteten knyttet til identitetsarbeidet som gjøres på vegne av andre, tar tjenesteyternes forståelse av samisk kultur og funksjonsnedsettelsen, og hvorvidt den samiske befolkningen er i majoriteten i det aktuelle samfunnet eller ei. Tjenesteyternes holdninger og forståelser og handlingstendenser i et samisk- norsk landskap kan ut fra dette sies å være komplekse.

Startdato:

12 juni 2019 10:15

Sluttdato:

12 juni 2019 15:30

Sted:

Auditorium Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

 Kontaktperson