Disputas: Vegard Pedersen (FSV)

Ph.d.-kandidat Vegard Pedersen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

19 september 2018 10:15

Sluttdato:

19 september 2018 15:30

Sted:

Auditorium Matthias Bonsak Krogh (A3), Bodø
Klikk her for å endre bildet

Ph.d.-kandidat Vegard Pedersen.

​Tittel på avhandlingen:

Heated Debates in a Warming world: A Study of Parlamentary Climate Politics as an «Art of Government»

Tittel på prøveforelesningen:

Governing Norway’s green transition: comparing carbon budgets, taxes and markets as technologies of climate governance

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: Auditorium Matthias Bonsak Korgh (A3), Bodø

Bedømmelseskommisjon:

  • Førsteopponent Senior Lektor Eva Lövbrand, Linkjøping universitet
  • Andreopponent Førsteamanuensis Svein Hammer, NTNU
  • Koordinator Førsteamanuensis Håkan T. Sandersen, Nord universitet

Veiledere:

  • Hovedveileder: Berit Skorstad, Nord universitet
  • Medveileder: Grete Kaare Hovelsrud, Nord universitet

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no.

Sammendrag / summary:

Denne avhandlingen studerer klimadebatter på det norske Stortinget. Prosjektet har to relaterte forskningsmål, hvor det ene handler om å utforske hvordan politikerne tenker og handler for å styre befolkningen og næringslivet mot mer klimavennlige valg. Sånn sett er avhandlingen en analyse av det Foucault beskrev som «styringskunst», hvor målet med avhandlingen er å forstå hvordan denne styringskunsten manifesterer seg i Stortingets debatter og i sin konsekvens påvirker norsk klimadiskurs og klimapolitikk. Det andre forskningsmålet i denne avhandlingen er å rette et eksplisitt fokus mot teoriutvikling. Denne teoriviklingen innebærer en dialektisk forståelse av konfrontasjonen mellom abstrakte begreper, på den ene siden, og empiriske virkeligheter på den andre. Videre fører dette frem til utviklingen av noen nye, spissede begreper, som skal kunne nyttes som ‘verktøy’ for videre politisk analyse i klimafeltet, og i sfæren av offisiell politikk for øvrig.

English:
This dissertation studies climate debates in the Norwegian Parliament. The project has two interrelated research objectives, where the first objective is to explore how politicians think and act in order to steer the population and businesses into living more climate-friendly lives. More specifically, this thesis is an analysis of what Foucault called ‘art of government’, where the goal is to understand how this art manifests itself in parliamentary debates, and how this affect Norwegian climate discourse and policy. The second research objective of this dissertation is to direct an explicit focus on theorising. Theorising in this context means a dialectical understanding of the confrontation between abstract concepts, on the one hand, and empirical realities on the other. Furthermore, this process of theorising leads to the development of some new, sharpened theoretical concepts, which can be used as ‘tools’ for further political analysis in the climate field, and in the sphere of official politics more generally.

Startdato:

19 september 2018 10:15

Sluttdato:

19 september 2018 15:30

Sted:

Auditorium Matthias Bonsak Krogh (A3), Bodø