Disputas: Karianne Sørgård Olsen (FSV)

Ph.d.-kandidat Karianne Sørgård Olsen skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Startdato:

07 desember 2018 10:15

Sluttdato:

07 desember 2018 15:30

Sted:

Elsa Laula Renberg (A12), Bodø
Klikk her for å endre bildet
Ph.d.-kandidat Karianne Sørgård Olsen.

Tittel på avhandlingen:

Tradisjonsforankrede og digitaldreide lokaljournalister: En hverdagssosiologisk studie av norsk lokaljournalistikk i en brytningstid.

Tittel på prøveforelesningen:

«Oppløsningen av tid og rom: Utfordringer for lokaljournalistikken».

Tid for prøveforelesning: 10:15 – 11:15
Tid for disputas: 12:15 – 15:30
Sted: Elsa Laula Renberg (A12), Bodø

Bedømmelseskommisjon:

  • Universitetslektor Jenny Wiik, Göteborg universitet
  • Førsteamanuensis Terje Skjerdal, NLA Høgskolen
  • Førsteamanuensis Jorid Krane Hanssen, Nord universitet

Veiledere:

  • Hovedveileder: Birgit Røe Mathisen
  • Medveileder: Gunnar Nygren

Prøveforelesningen og disputasen er åpen for alle interesserte tilhørere. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn ved å kontakte Mathilde Dagsvik Ottesen, e-post: mathilde.d.ottesen@nord.no.

Sammendrag:

Norsk lokaljournalistikk har gjennomgått omfattende endringer de siste årene, som følge av digital transformasjon og økonomiske nedgangstider. Journalistene selv står i et spenningsfelt mellom tradisjon og innovasjon. Denne avhandlingen undersøker hvordan lokaljournalistiske aktører erfarer sin profesjonelle hverdagsverden og sin yrkesrolle i en tid med digitale endringer, og hvilke spenninger som knytter seg til de intersubjektive erfaringene.

Gjennom semistrukturerte dybdeintervjuer med 16 lokaljournalister og redaktører, og med hverdagssosiologi som bærende teoretisk rammeverk, tematiserer avhandlingen hva endrede rammebetingelser har å si for lokaljournalistisk arbeidsmening, profesjonsforståelse, publikumssyn, stedsforankring og kvalitetsoppfatning. Analysene følger en fenomenologisk, fortolkende metode.

Analysen viser hvordan idealtypisk ‘tradisjonsforankrede’ og ‘digitaldreide’ journalister hierarkiserer mening, profesjonsverdier og journalistisk relevans svært ulikt. Mens tradisjonsforankrede lokaljournalister vektlegger en kritisk, demarkert og autonom journalistrolle i samfunnsoppdragets og nærhetens navn, betoner de digitalorienterte en mer folkelig, serviceorientert og formidlingsentusiastisk holdning.

Analysene viser videre at den målbare publikumsoppslutningen i nettaviser gjør lokaljournalistikken mindre lokalt innrammet. Avhandlingen peker også på at økte tempokrav medfører en spenning mellom skjermjournalistikk og utegående journalistikk, noe som har konsekvenser for nærhetsaspektet som tradisjonelt har vært lokaljournalistikkens særpreg og styrke. Arbeidsmessige krav medfører også resignasjon og mindre profesjonell tilknytning blant lokaljournalistene.

Overordnet er lokaljournalistikken og de lokaljournalistiske aktørene preget av en spenning mellom det som kan måles – publikumsoppslutning – og det som ikke lar seg måle – samfunnsmessig betydning. Avhandlingen peker inn mot en lokaljournalistikk hvor det lokale oppdraget er svekket, profesjonsverdiene er under press og den journalistiske tankegangen er blitt mer kommersialisert.  

Startdato:

07 desember 2018 10:15

Sluttdato:

07 desember 2018 15:30

Sted:

Elsa Laula Renberg (A12), Bodø