Disputas: Katji Lindberg (FLU)

​Katji Lindberg disputerer 7. november 2019 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø.

Startdato:

07 november 2019 10:00

Sluttdato:

07 november 2019 16:00

Sted:

Auditorium Elias Blix (A13)

 Om kandidaten 

Lindberg er utdannet Fil. Mag. med hovedfag i praktisk kunskap, og har siden 2016 arbeidet med utdanning på Centrum för praktisk kunskap, ved Södertörns Högskola, Huddinge (Sverige).

Etter en utdanning i kunstfag arbeidet hun som kunstner og kunstkritiker. Senere dreide hennes interesse seg mer i retning av filosofiske perspektiv på kunnskapsspørsmål, særlig kunstpraksis.

Hun har undervist og forelest på forskjellige kunstutdanninger i Sverige og lagt vekt på å utvikle kurs med innslag av kunnskapsrefleksjon og essayskriving. Hun var redaktør for publikasjonen INTER, Konstfack (2009), og har medvirket som skribent på frilansbasis for blant annet Svenska Dagbladet og tidsskriftet Hjärnstorm.

Tittelen på avhandlingen:

Bara som skapande

Om konstpraktik som meningsskapande och reflexiv process, belyst genom konstlärarens yrkeskunnande

Tema for prøveforelesningen:

Betydningen av refleksivitet og intersubjektivitet i kunstlærerens praktiske kunnskap

Om avhandlingen:

Hva slags kunnskap har lærere i fri kunst når de veileder sine studenter? Dette, som tidligere bare sporadisk har vært belyst, undersøker Katji Lindberg ved å se på den kunnskapen som kommer til uttrykk i lærernes praksis. Hun undersøker altså lærernes praktiske kunnskap, slik dette begrepet er blitt formet og utviklet, særlig ved Senter for praktisk kunnskap, Nord uni­versitet og Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Högskola. 

Et viktig resultat av under­søkelsen er at lærerne åpner for figural tenkning i større grad enn vanligvis antatt. Lindberg observerte at studentene arbeidet med lignel­ser og metaforer, til tross for at den rådende ten­dens i forståelsen og presentasjonen av kunstnerisk utdannelse er mer konseptuell og bort­vendt fra representasjonstenkning. Lindbergs interesse ble altså ledet mot den rolle som det figurale kan tenkes å spille i fremveksten av ethvert kunstnerisk arbeide. Dette er et sen­tralt tema i avhand­lingen, noe dens tittel – Om konstpraktik som meningsskapande och re­flexiv process – allere­de indikerer. Avhandlingen er en monografi på 230 sider.

Sammendrag (på originalspråket):

Studien är en hermeneutisk fenomenologisk undersökning av yrkeskunnandet hos en grupp lärare i högskoleämnet fri konst. Fem erfarna konstlärare har intervjuats kring hur en undervisningssituation kan se ut, samt vilka former av meningsskapande och reflektion som uppträder i deras arbete. Resultatet visade att de studentarbeten som stod i fokus byggde på ett mångbottnat och komplext meningsinnehåll, något som krävde en skicklighet av pedagogerna att både läsa av – och instruera om.

Undersökningens ram är tvärvetenskaplig, utgående från inriktningen praktisk kunskap. Inspiration har hämtats från den brittisk-ungerske filosofen Michael Polanyi och hans begrepp "stillatigande kunnande" och ˮfrån-tillˮ, samt från den franske teoretikern Jean-François Lyotard och dennes begrepp det figurala. Metoden är kvalitativ och förutom intervjumaterialet ingår en autoetnografisk undersökning och en deltagande observation.

I studien visade det sig dessutom att den artefaktiska medieringen – i dagligt tal det som kallas för konstnärliga tekniker – var en form av basnivå som bäddade för meningstillblivelsen. Eftersom en sådan, på en gång bred och djup, teknologisk förståelse i liten omfattning tidigare har lyfts, har förmodligen artegna bitar av konstlärares och konstnärers yrkeskunnande skymts.

Till sist befanns det att, till skillnad från ett formaliserat kunskapsbagage, handlade dessa lärares förmågor om inflätningar i olika pågående sammanhang. En uppsättning av situationsspecifika drag var typiska och hörde ihop med att undervisningen bedrevs i form av ateljébesök och vid utställnings-genomgångar. Denna typ av performativ och icke-formaliserad kompetens är i sammanhanget naturligtvis en tillgång, men kan även sägas utgöra en sårbarhet, särskilt inom ett kunskapssystem med tonvikt på det formaliserade, abstrakta och verbala.

Dato:
Torsdag 7. november 2019

Tid for prøveforelesning:
Kl. 10.00

Tid for disputas:
Kl. 12.30

Sted:
Nord universitet, Auditorium Elias Blix (A13)

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte tilhørere. Språket vil være norsk og svensk. 

Hovedveileder: 
Professor Johan Arnt Myrstad, Senter for praktisk kunnskap, Nord uni­ver­sitet.

Bedømmelseskomite:
Førsteopponent: Adrian Ratkic, lektor, Södertörns Högskola
Andreopponent: Mattias Solli, post.doc., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Leder: Anders Lindseth, professor emeritus, Nord universitet


Startdato:

07 november 2019 10:00

Sluttdato:

07 november 2019 16:00

Sted:

Auditorium Elias Blix (A13)

Kontaktperson:
Katji Lindberg
E-post: katji.lindberg@sh.se
Tlf.: 0046 787 64 74 28