Disputas: Marit S. Krogtoft (FLU)

Marit S. Krogtoft disputerer 27. november 2019 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø.

Startdato:

27 november 2019 10:00

Sluttdato:

27 november 2019 16:00

Sted:

Auditorium Elias Blix (A13)

​Om kandidaten

Marit S. Krogtoft er utdannet cand.philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur, og har siden 1998 vært ansatt som høgskolelektor, universitetslektor og nå førstelektor ved nåværende Nord universitet (tidligere Høgskolen i Bodø og Universitetet i Nordland). Hun har også vært studieleder en periode ved lærerutdanninga.

Etter hovedfag ved Universitetet i Oslo arbeidet hun som norsklærer ved Hammerfest videregående skole fra 1992. Hun har vært medredaktør på bøkene Krafttak for lesing i fag (2013) og Masteroppgaven i lærerutdanninga (2018), i tillegg til at hun har skrevet artikler om norskundervisning.


Tittel på doktogradsavhandlingen

Praktiske arbeidsformer i norsk på ungdomstrinnet
En studie med utgangspunkt i ungdomstrinnsmeldinga

Tema for prøveforelesninga er:

Forståelser av praksis utfra forskjellige vitenskapsteoretiske posisjoner som er aktuelle i dag, og hvordan disse posisjoner innvirker på hvordan praksis utøves samt læring forstås.


Sammendrag av avhandlingen:

I 2011 kom det ei stortingsmelding om ungdomstrinnet. Valgfag og en mer praktisk skolehverdag var overskrifta i Utdanningsnytt 29. april 2011 da avisen presenterte denne meldinga. For norsklæreren innebar denne «mer praktiske hverdagen» at også norskfaget i større grad skulle ta i bruk praktiske arbeidsformer.

Men hvor ble de praktiske arbeidsformene av? Hentet norsklæreren de praktiske arbeidsformene fram fra skuffene sine og tok dem i bruk i større grad? Hva betyr praktiske arbeidsformer, egentlig? Hva gjør man når man bruker praktiske arbeidsformer i norskfaget? Hva tenker norsklæreren hensikten er, og hva synes elevene de får ut av det?

Med utgangspunkt i alle disse spørsmålene diskuterer denne avhandlingen praktiske arbeidsformer i norskfaget på ungdomsskolen. Avhandlingen foreslår en definisjon av begrepet praktiske arbeidsformer som kan avgrense betydningen i norskfaglig sammenheng. Definisjonen inkluderer elevengasjement og -aktivitet, bruk av sansene, verbalisering og overføring fra det konkrete til det abstrakte.

Både i ungdomstrinnmeldinga, rapporter og vitenskapelige artikler, kommer det fram at det er vanskelig å finne vitenskapelig belegg for å si at praktiske arbeidsformer bidrar mer til elevenes læring enn tradisjonell undervisning gjør. Dette diskuteres i denne avhandlingen med utgangspunkt i at begrepet er mangetydig, og at det ser ut til at det er spesielle forutsetninger som må være til stede for at undervisningsformen skal bidra til elevenes læring, som f.eks. en tilstedeværende og engasjert lærer. Dato:
27. november 2019

Tid for prøveforelesning:
kl. 10.00

Tid for disputas:
kl. 12.30

Sted:
Nord universitet, Auditorium Elias Blix (A13)

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte tilhørere.

Veileder:
Catrine Torbjørnsen Halås,  førsteamanuensis, Nord universitet

Bedømmelseskomite:
Anna-Lena Østern, professor emerita, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) – førsteopponent
Thomas Winman, avdelingssjef (ph.d.), Högskolan Väst, Sverige – andreopponent
Jan Selmer Methi, førsteamanuensis, Nord universitet - leder

Kontaktperson:
Marit Krogtoft
marit.krogtoft@nord.no
Tlf.: 995 15 415


Startdato:

27 november 2019 10:00

Sluttdato:

27 november 2019 16:00

Sted:

Auditorium Elias Blix (A13)

 Kontaktperson