12 millioner skal løfte helsefagarbeiderne

Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet fikk nylig tildelt nær 12 millioner kroner for å finne ut hvordan vi kan bedre omsorgen for eldre.

Professor Cecilie Høj Anvik ved Fakultet for samfunnsvitenskap på Nord universitet, brenner for god eldreomsorg i våre sykehjem.Skrikende kunnskapsbehov: professor Cecilie Høj Anvik ved Fakultet for samfunnsvitenskap på Nord universitet, brenner for god eldreomsorg i våre sykehjem. Foto: Lise Fagerbakk.

Det enkle svaret er å øke kompetansen til helsefagarbeiderne, gjennom å skape gode læringsmiljø i og mellom utdanningene og den kommunale eldreomsorgen.

– Det er et skrikende behov for kunnskap om kompetansebygging innen eldreomsorgen. Vi er i dette prosjektet særlig opptatt av helsefagarbeiderne. Denne yrkesgruppen har i utgangspunktet lav formell utdanning, og de tas i liten grad med i kompetanseplanlegging og kompetansebygging innenfor tjenestene, sier professor Cecilie Høj Anvik ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) på Nord universitet i Bodø.​

​Dette ønsker hun og hennes forskerkollegaer å endre på. Prosjektet er et forskersamarbeid, med ytterligere fire kollegaer fra FSV, samt erfarne forskere på feltet ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) på Nord universitet, OsloMet og Aalborg universitet i Danmark. Det vil også bli knyttet flere doktorgradsstipendiater og også masterstudenter til prosjektet. Prosjektet har oppstart i 2023 og vil løpe ut 2027. 

Forskningsrådet har tildelt Nord universitet 11.993.000 kroner for å forske på: Learning across boundaries in elderly care (LABCare): Enabling expansive learning in and across vocational education and workplace practices. 

Distriktsperspektiv 

Pengene kommer godt med:

– Forskningen har et demografisk perspektiv ved at vi skal ha tre ulike case fordelt på seks kommuner i Nordland, Oslo – og en distriktskommune i Danmark. Nordland på grunn av distriktsproblematikken, med stadig flere eldre og samtidig fraflytting og færre unge. Og Oslo særlig på grunn av språkbarrierer blant ansatte innen sektoren. 

– Vi skal blant annet intervjue studenter på høyere fagskoleutdanning, og elever i den videregående skolen – samt mentorer, veiledere og lærere for å se hvilke utfordringer og betingelser de driver læring og kompetanseutvikling under, sier ​​​Anvik.

Høyere kompetanse hos helsefagarbeiderne vil i sin tur føre til bedre helseomsorg.

– Vi skal bidra med et kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere og målet er at kunnskapen skal komme eldreomsorgen til gode. Vi håper vi med dette kan bidra med innsikt som kan løfte yrkesgruppen helsefagarbeidere – og igjen føre til økt rekruttering til den kommunale eldreomsorgen. For faktum er at om få år vil det være stadig færre fagarbeidere igjen om vi ikke klarer å øke rekrutteringen. Samtidig blir vi stadig flere eldre i befolkningen, sier hun. 

Kompetanse er kunnskap 

God eldreomsorg er ifølge professoren avhengig av god kompetanse, ikke minst om demens.

– Sykepleierne representerer selvsagt en viktig faglig kompetanse innen sektoren, samtidig utføres mye av den daglige omsorgen ute i tjenestene av helsefagarbeidere. Ofte har de med eldre med demens å gjøre, og da er det viktig at de vet hvordan de kan møte og gi god pleie og omsorg for mennesker som befinner i en krevende fase av livet, sier Anvik, som i løpet av sine mange år som forsker har hatt flere feltopphold på sykehjem og andre institusjoner. 

Hun har selv sett behovet for økt kompetanse.

– Vi ønsker med dette prosjektet å bidra med noen verktøy som kan brukes innenfor omsorgen. Og kunnskap som kan komme feltet til gode, for beslutningstakerne i kommunene, for tjenestene, og for utdanningsinstitusjonene, sier Anvik. 

To ekspertgrupper er med på å kvalitetssikre arbeidet.

– Vi kommer til å etablere to ekspertgrupper som skal gi innspill til forskningen i løpet av prosjektperioden. En gruppe som blant andre består av personer som har ansvaret for fagutvikling og også de som jobber innen utdanningene og i tjenesten, og pårørende – og en gruppe som består av internasjonale forskere på feltet. Ambisjonen vår er å bidra med systematisk kunnskap om hva som må til for å bygge gode læremiljø. Vi håper kunnskapsgrunnlaget vi henter inn kan brukes videre.

 Kontaktperson