Akkreditering av doktorgrad

Ph.d.-programmet i studier av profesjonspraksis er under revidering av NOKUT. Mandag leverte sakkyndig komité sin rapport.

​Prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole, beskriver rapporten fra sakkyndig komité som grundig og konstruktiv.

–  Sakkyndig komites rapport gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av doktorgraden. Samtidig er dette en alvorlig rapport, fordi den peker på flere kritiske punkter i doktorgraden som ikke er godkjent, sier Reid Hole.  

Ber om tydelig definering av doktorgradens gjenstandsområde

– Rapporten fra sakkyndig komité peker spesielt på at fagområdet ikke møter forskriftenes krav til definisjon og avgrensing. Dette får også følger for vurderingen om hvorvidt doktorgraden oppfyller ulike punkter i studiekvalitetsforskrift og studietilsynsforskrift, sier Hole.

Universitetet må for eksempel justere beskrivelsen av læringsutbytte og studieplan etter at fagområdet er tydeligere definert.

Nord universitet skal kommentere vurderingen

I sitt arbeid har komiteen sett spesielt på forskningsaktiviteten i fagmiljøet tilknyttet  doktorgraden. Konkret gjelder dette om forskningen holder høyt internasjonalt nivå, hvor aktive forskerne er, hvilket nivå de publiserer på, og hvilke prosjekter de er tilknyttet. I tillegg er det vurdert i hvor stor grad stipendiatene er tilknyttet forskergruppene.

Komiteens samlede vurdering er at ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, slik den foreligger i dag, ikke oppfyller kravene til akkreditering.

Nord universitet har frist til 6. januar til å kommentere den sakkyndige vurderingen. Dette blir en del av den endelige rapporten, som skal styrebehandles i NOKUT 13. februar.

Har satt i gang flere tiltak

– Rapporten vi nå har fått er tydelig på at fagområdet for doktorgraden må defineres tydeligere, noe som krever en omforent forståelse av forskningsområdet for doktorgraden. Vi styrker fagområdet med seks nye professorstillinger, noe som også vil styrke den internasjonale orienteringen av fagmiljøet, sier prorektor Hole.

Han forteller at Nord universitet har gjort et grundig arbeid med egenrapporten, som ble overlevert til NOKUT i mars.

– Under arbeidet med egenrapporten identifiserte også Nord universitet selv flere sider ved doktorgraden i profesjonspraksis som vi må forbedre. På bakgrunn av dette er ulike tiltak allerede planlagt eller satt i gang, herunder gjennomgang av fagmiljøets kompetanse med hensyn til forskningsområde, forskergruppetilhørighet, og de nye skjerpede kravene til å være aktiv forsker.

Ph.d. i studier av profesjonspraksis er en unik doktorgrad, som er svært viktig for økt faglig utvikling av flere profesjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor av stor betydning at Nord universitet lykkes med revideringen. Nord universitet legger nå store ressurser inn i arbeidet med å møte kravene. Doktorgradsprogrammet er i ordinær drift, inklusive opptak av ph.d.- studenter og gjennomføring av disputaser. 

> Sakkyndig rapport om revidering av akkreditering for ph.d. i studier av profesjonspraksis.

Dette er saken:

NOKUT varslet i 2018 om en revidering av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis. Denne er en av fire doktorgrader ved Nord universitet.

Som en del av revideringen leverte Nord universitet i mars 2019 en egenrapport. Den innleder kort med en beskrivelse av Nord universitet og faglig profil, en beskrivelse av ph.d.-programmet, fagområdet og videre utvikling. Hoveddelen av rapporten er beskrivelser av innhold og organisering av ph.d.-programmet opp mot kravene i studiekvalitets- og studietilsynsforskriften.

Som ved alle former for NOKUT-tilsyn, er det oppnevnt en sakkyndig komité. Denne har ansvar for å utarbeide en rapport som skal overleveres administrasjonen i NOKUT. Før NOKUT skal gjøre sin endelige konklusjon og sender sin konklusjon for vedtak i NOKUTs styre, får Nord universitet anledning til å komme med institusjonskommentarer innen 6. januar.

NOKUT styrebehandler saken 13. februar 2020. 


Ytterligere kommentarer


Reid Hole
prorektor for forskning ved Nord universitet
reid.hole@nord.no / 900 98 160

Kontaktperson:

Tor Dybdal-Holthe
fung. Kommunikasjonssjef
tor.dybdal-holthe@nord.no / 470 22 428