Bestandsnedgang for fjellfuglene i Europa

Ny forskning sammenstiller for første gang bestandstrender for Europas fjellfugler. Resultatene er urovekkende.

Klikk her for å endre bildet
Betydelig nedgang: Lirypa er blant fjellfuglene som har opplevd signifikant nedgang. Foto: Terje Kolaas
Mengden med typiske fjellfugler er redusert med ti prosent siden årtusenskiftet, mens for alle artene var nedgangen syv prosent i gjennomsnitt for 2002-2014. Det viser resultatene som nylig ble publisert i det velrennomerte internasjonale tidsskriftet Global Change Biology (se faktaboks). 

Kun åtte av 44 arter med bestandsvekst

Studien undersøker endringer i bestander for 44 vanlige fuglearter i fjellområder i Fennoskandia, Storbritannia, Alpene og på Iberiahalvøya. Blant disse hadde 14 arter en klar bestandsnedgang, 22 hadde en mer stabil bestandsutvikling og bare åtte arter hadde vekst i bestanden. 
 
Bestandsutviklingen for fjellfuglene var forskjellig for de fire undersøkte områdene. Tydelig nedgang ble funnet i Fennoskandia og på Iberiahalvøya, mens bestandene var mer stabile i Storbritannia og i Alpene. 

For Fennoskandia var det 21 fjellarter med tilstrekkelig datagrunnlag til å beregne bestandsendringer. Av disse var det signifikant nedgang hos lirype, fjellrype, gjøk, heipiplerke, rødvingetrost, løvsanger, bjørkefink og gråsisik. 

De tre artene som økte signifikant var sandlo, rødstilk og ringtrost, mens ti arter var forholdsvis stabile. Noen av disse artene kan også hekke i lavlandet, men det var kun fjellområder som var inkludert i undersøkelsen.

Nedgangen kan skyldes endringer både i klima og arealbruk


Klikk her for å endre bildet
Urovekkende fugleforskning: Magne Husby, førsteamanuensis ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Foto: Roger Grostad.
Data fra Norge er basert på tellinger av fugl i ca. 250 undersøkelsesområder som er tilfeldig plassert i våre fjellområder, og utgjør en betydelig del av tallgrunnlaget for Fennoskandia. Dette er del av et landsomfattende tellenettverk for fugl (TOV-E) som er et samarbeid mellom Norsk Ornitologisk Forening og Norsk institutt for Naturforskning og med finansiering fra Miljødirektoratet. 

– Det kan være flere årsaker til nedgangen. Mange av fjellartene våre er trekkfugler og utsettes for trusler både under trekket og på overvintringsplasser, men trekkfugler og de som overvintrer lokalt hadde samme negative trend.

Det kan tyde på at det er endringer på hekkeplassen som er årsak til nedgang, og der kan f. eks. klimaendring og beitetrykk påvirke artene. Det er antydet at redusert beitetrykk er medvirkende til bestandsnedgangen i fjellene på Iberiahalvøya, sier førsteamanuensis Magne Husby ved Nord universitet som har deltatt i teamet som har utført denne studien. 

Forskerne fremhever nødvendigheten av overvåking og forskning for å skaffe til veie mer kunnskap om årsaken til bestandsnedgangen. Bestandsendringer hos de norske fugleartene inngår i en av hovedindikatorene for om Norge har bærekraftig utvikling, og det er urovekkende at fugler i fjellet gjør det så dårlig, en naturtype som utgjør halvparten av Norges fastlandsareal.

Nord universitet utdanner gjennom sitt studie Fuglekjennskap (se birdid.no) feltornitologer som utfører dette feltarbeidet, og førsteamanuensis Magne Husby forteller at alle som arbeider med dette overvåkingsprosjektet er svært takknemlige til alle ornitologer som har deltatt i undersøkelsene.

Om studien 


Studien er resultat av en felles innsats fra 12 europeiske land og del av et europeisk nettverk for overvåking av fugl (European Bird Census Council). 

Resultatene er nylig publisert i
det internasjonale tidsskriftet Global Change Biology

 Kontaktperson