En halv million kroner til forskning på samisk læreplan

Forskere fra Nord universitet skal forske på innføringen av ny samisk lærerplan i skolene.

Den kommende læreplanreformen i grunnskolen har fått navnet «Fagfornyelsen», og skal implementeres fra høsten 2020. 

I den sammenheng skal alle fagene i skolen fornyes, deriblant de samiske språkfagene. 

Nå har forskere fra Nord universitet fått klarsignal til å se på hvilke utfordringer skoler utenfor de sentrale nordsamiske områdene vil oppleve når de skal sette i verk den nye samiske læreplanen. 

Utfordringer knyttet til implementering

Klikk her for å endre bildet
Fornyelse av språkopplæringen i samisk. Prosjektleder, førsteamanuensis Wenche Rønning (t.v.) og universitetslektor Sandra Nystø Ráhka har fått en halv million kroner til forstudier (foto: Per Jarl Elle).

– Læreplanreformen byr i særlig grad på utfordringer for skoler som geografisk ligger utenfor de nordsamiske kjerneområdene, sier prosjektleder Wenche Rønning, som er førsteamanuensis ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag.

Forskning på tidligere læreplanreformer viser at innenfor lule- og sørsamiske områder, men også i nordsamiske områder der språket ikke alltid står like sterkt som i indre Finnmark, kan det bli spesielt utfordrende å iverksette den nye læreplanen. 

Disse utfordringene kan være knyttet til manglende tilgang på lærere, få og lite varierte læremidler, samt den generelle språksituasjonen, sier Wenche Rønning. 

Stiller krav til samiskopplæringen i skolen 

Klikk her for å endre bildet
Spennende forprosjekt: Sandra Nystø Ráhka og Wenche Rønning foran Nord universitet, Bodø. Foto: Per Jarl Elle.
I forslagene til de nye læreplanene, som var ute på høring i vår, angis det at opplæringen i samisk skal skje gjennom sterke modeller for språkopplæring.

Dette vil føre til en klar styrking av samiskopplæringen i skolen, men vil også stille krav til hvordan denne opplæringen skal organiseres, sier universitetslektor Sandra Nystø Ráhka. 

Forprosjektet er tildelt 500 000 kroner fra Regionalt forskningsfond for Nord-Norge.

Forstudiene vil danne grunnlag for å utvikle problemstillinger og gi en forskningsmessig tilnærming for en større studie, som det vil søkes om midler til å starte høsten 2020.

Forprosjekt for å fornye opplæringen i samiske språk 


Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU) ved Nord universitet er tildelt NOK 500.000 i regional kvalifiseringsstøtte fra Regionalt forskningsfond Nord-Norge.

Pengene skal anvendes til forprosjektet «Fagfornyelsen i den samiske skolen (FISS) – tilbudet til elevene utenfor de sentrale samiske områdene».

Forstudien skal finne ut av hvorfor
det kan være vanskelig å drive samisk språkopplæring utenfor de sentrale nordsamiske områdene i indre Finnmark. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Nord universitet, Samisk høyskole og UiT, Norges arktiske universitet.

Fra Nord universitet deltar Fredrik Rusk, Sandra Nystø Ráhka og Wenche Rønning (prosjektleder). 

 Kontaktperson