Færre drukningsulykker med mer svømmeopplæring ute

Hvis barn og unge skal bli bedre på svømming og livredning, må mer av opplæringen foregå utendørs.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Det sier førsteamanuensis Tore Kristian Aune ved Nord universitet, som forsker på ferdighets- og prestasjonsutvikling innen idrett og bevegelsesvitenskap. 

I et kapittel i den nylig utgitte boka Utendørs svømme- og livredningsopplæring har han stilt spørsmål om hvor stor nytte opplæring i svømming og livredning innendørs har for å bli god til å svømme ute i hav og strømmende vann. 

– Jeg mener at svømming og livredning kan gjøres mer interessant og mer praktisk nyttig om den foregår utendørs, sier Aune. 

Han argumenterer for det han kaller for oppdagende metoder, der hensiktsmessig læring og ferdighetsutvikling skjer gjennom spesifikk og erfaringsbasert trening med de rammebetingelsene man møter utendørs.  

Ifølge Aune viser annen forskning at du ikke kan forvente at kompetanse du har fått i et innendørs basseng nødvendigvis kan bli overført til å svømme i havet eller strømmende vann. 

 Og det er ute at det aller meste av drukningsulykker oppstår, sier han.  

– Forskningen viser at kunnskap fra et miljø ikke automatisk kan bli overført til et annet læringsmiljø, i dette tilfellet fra innendørs til utendørs svømming og livberging, oppsummerer Aune. 

Hinderløype med kunstig tang og bøyer i bassenget 

Klikk her for å endre bildet
På trygg grunn. 93 prosent av alle drukningsulykker i Norge skjer ute. Likevel foregår svømmeopplæring og livredning for det aller meste i basseng innendørs. Foto: Bjørnar Leknes. Hovedfoto: Yngve Sandberg.
Tradisjonelt har svømmeopplæring foregått med instruksjoner og læring av forhåndsdefinerte teknikker innendørs, i svømmebasseng. I Norge skjer ni av ti drukningsulykker ute, mens svømmeopplæring og livredning for det aller meste foregår innendørs. 

​– Opplæringen blir bedre i basseng om den gjøres mer lik det som trengs for å bli en god utesvømmer, sier Aune og viser til flere gode eksempler.

I boka omtales blant annet ett prosjekt fra New Zealand der svømmelærere lagde en hinderløype i bassenget med ulike hindringer i vannet, som kunstig tang og bøyer. Her trente elevene med vanlige klær og iført badetøy. 

– På den måten kunne de simulere et miljø som lignet på det vi har utendørs, sier forskeren. 

Mange forhold spiller inn

Klikk her for å endre bildet
Gode mestringsopplevelser. Svømmeopplæringen skal ikke bare foregå inne, den skal også foregå i naturen. Her er det ungdomsskoleelever i Levanger som har utesvømming med instruksjoner fra studenter ved Nord universitet. Med våtdrakt på har elevene fått kjenne på hvordan vannet kan være på denne årstiden. Foto: Levanger ungdomsskole.
Aune argumenterer dessuten ut fra et syn på at læring er et samspill mellom ulike rammefaktorer hos individet, oppgavene og ikke minst miljøet. Det er individuelle forskjeller i hvordan hver enkelt av oss best tilegner oss ny kunnskap, samt at ytre forhold spiller inn på hvor vellykket ny læring og ferdighetsutvikling er. 

– Her er naturligvis miljøet der svømmingen skal foregå svært viktig, og ikke minst de øvelsene og oppgavene som elevene skal trene på for å mestre miljøer med for eksempel bølger eller strømmende vann, sier Aune.

De individuelle forskjellene hos mennesker innebærer alle fysiske ulikheter, som høyde og vekt, men også psykiske og sosiale forskjeller. Alt dette påvirker læringen og krever betydelig individualitet hvordan ulike oppgaver bør løses, går det fram av studien. 

Tidligere forskning har også vist at samtalen mellom instruktør og elev har betydning for læring. Best virker såkalt ytre fokus. Det vil si å ha oppmerksomhet på effekten av øvelsene i stedet for å konsentrere seg om hvorvidt øvelsene ble teknisk riktig utført eller ikke.  

Vind, temperatur og strøm har mye å si

Klikk her for å endre bildet
En naturlig øvingsarena. – Det er aller best å trene utendørs for å bli god til å svømme ute, sier forsker Tore Kristian Aune. Bildet er tatt utenfor øya Leka i Trøndelag. Foto: Yngve Sandberg.
​Framtredende i diskusjonen om opplæring og livberging er altså hvilket miljø læringen skal foregå i. Fysiske rammefaktorer er eksempelvis vind, temperatur og strøm i vannet. Et læringsmiljø vil også inneholde sosiokulturelle faktorer, som normer, skikker og praksis i kultur og samfunnet. Dette påvirker tanker, følelser og adferd. 

Tanken er at med utgangspunkt i en modell som har i seg rammefaktorene, kan den som har ansvaret for undervisningen legge til rette for nye læringssituasjoner ved å variere på disse faktorene. 

Aune omtaler dette som å skape representative læringsformer, og at det skal speile de situasjoner der svømmeferdighetene skal brukes. 

– Desto større grad av likhet mellom miljøet der man trener og der hvor svømmingene skal foregå, desto større grad av overføring av læring, eksempelvis fra trening i basseng til utendørs, sier Aune. 

Det er best å trene på svømming utendørs

Klikk her for å endre bildet
Som fisken i vannet. Innendørs svømmeopplæring er viktig for både prograsjon og utholdenhet, men forskeren anbefaler å øve på svømming ute. – Det er ute at det aller meste av drukningsulykker oppstår, sier Aune. Foto: Yngve Sandberg.
Hvis målet er vannaktivitet ute, er det ifølge Aune viktig at eleven lærer å bevege seg i de kreftene de møter ute og gjennom det koordinere sine bevegelser effektivt, slik at kreftene i vannet utnyttes til størst mulig fordel. 

Forskeren mener derfor det bør tenkes nytt rundt svømmeopplæring i skolen.

– Det er altså aller best å trene utendørs for å bli god til å svømme ute, sier han.

– Er det for lite fokus på rammefaktorene og justering av disse i svømmeopplæringen i dag, slik at det må tenkes helt nytt når det gjelder svømmeopplæring?  

– Det er kanskje for liten oppmerksomhet rundt hva som er målet med svømming og livredning i skolen, og at dette bør tilpasses målet med opplæringen, sier Aune. 

– ​Hvordan mener du en kan trene best i basseng med tanke på at svømmingen skal foregå ute på havet eller i elver og innsjøer?  

– Instruktørene må lage relevante og mest mulig spesifikke øvelser som ligger tett opp til det miljøet der ferdighetene skal bli praktisert. Trening innendørs er fortsatt viktig med tanke på at progresjon er nødvendig, samt at det vil kunne sørge for flere repetisjoner på grunn av temperaturen i vannet, sier Aune.  

Få flere tips og råd
I boka Utendørs svømme- og livredningsopplæring får du mange 
tips og råd til hvordan du kan lage øvelser for å trene på svømmin​g utendørs.

Redaktør: Egil Galaaen Gjølme, NTNU.

Les mer her for bokomtale og bokbestilling.​

Bokomslag: Universitetsforlaget

 Kontaktperson