Forslaget om ny studiestedsstruktur sendes på høring

Styret ved Nord universitet vedtok tirsdag 30. april å sende rektors forslag om ny studiestedsstruktur for Nord universitet på høring. Høringsfrist er 15. juni.

Tirsdag 30. april hadde styret ved Nord universitet styremøte på Værnes, og en av sakene som ble behandlet var førstegangsbehandling av studiestedsstruktur.

Rektor presenterte i møtet sitt forslag til innstilling til ny studiestedsstruktur for styret.

Hovedbudskapet i presentasjonen var at Nord universitet skal levere forskning av høy kvalitet og utdanne kandidater til regionen. Det er universitetets samfunnsoppdrag. For å lykkes med å utvikle et sterkt universitet for framtiden er det nødvendig å samle forskning og undervisning i sterkere fagmiljøer, og sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen. Dette vil gi økonomisk handlingsrom og gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling.

Dagens organisering av universitetet kan ikke videreføres. Den grundige prosessen som er gjennomført, viser at dagens organisering med ni studiesteder ikke er bærekraftig, verken faglig eller økonomisk.

Forslaget innebærer at forsknings- og undervisningsaktiviteten vil styrkes på noen studiesteder, mens andre studiesteder avvikles eller reduseres ved at hele eller deler av dagens aktivitet flyttes.

Dette var styrets førstegangsbehandling av rektors forslag, og styret vedtok å be rektor sende rapporten på høring med frist 15. juni 2019. Styret skal fatte endelig vedtak om studiestedsstruktur i styremøtet 26. juni 2019.

– Det vi har behandlet i dag er å sende rektors utredning på høring. Jeg er glad for at denne utredningen nå foreligger slik at vi kan starte prosessen mot å få et vedtak om struktur 26. juni, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein.

– Det har vært et langt og grundig forarbeid i universitetet. Jeg vil være tydelig på at vi ikke har fattet vedtak om struktur i dag. Høringsuttalelsene vil også være et viktig grunnlag for rektors endelige innstilling og styrets beslutning, sier Moe Skarstein.

Den videre prosessen er at det blir en høringsperiode fra 3. mai til 15. juni, før endelig beslutning skal fattes i styremøte 26. juni.

– Utredningen, utdypinger og høringsuttalelser vil være grunnlaget for rektors innstilling til styrets behandling 26. juni, avslutter Vigdis Moe Skarstein.

Styrets utdyping ut av noen punkter i utredningen ble vedtatt slik:

Styret ber om en grundig analyse av behovet for å utdanne kandidater til offentlig sektor og arbeidsliv i og for de ulike regionene. Konsekvenser som endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv, må belyses og vurderes. Studentboliger må tas med i dette.

Styret ber om et grunnlag og en konsekvensutredning for kostnader til infrastruktur (lokaler, herunder spesialrom og transport) foreslåtte endringer vil gi.

Styret viser videre til punkt 5.5 i utredningen: Fagmiljø hvor strategi og lokalisering bør utredes nærmere.

Styret ber om ytterligere analyse og vurdering på følgende punkt:

1. Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen farmasi

Farmasi er et av de fagmiljøene som i dag er lokalisert på Namsos. Styret ber om at utredningen som er foreslått i tillegg til å vurdere etablering i tilknytning til det øvrige helsevitenskapelige miljøet i Levanger eller «Blått bygg» i Bodø også utreder og vurderer forutsetningene for å utvikle et sterkere miljø enn i dag på Namsos.

Styret ber generelt om å få en grundigere analyse enn det som ligger i utredningen om hvorvidt det er mulig å få til et tettere samarbeid mellom de fagmiljøer som i dag er lokalisert på Namsos: sykepleie, vernepleie, paramedisin og farmasi, og hvilke faglige synerger det eventuelt kan ha for et sterkere tverrfaglig helsevitenskapelig miljø på Namsos, både for forskning og utdanning.

Sykepleierutdanning
Det er foreslått å legge til rette for distribuert utdanning i sykepleie i Namsos, som tilbys etter behov. Det er i dag 100 studieplasser i sykepleie i Namsos, der sannsynligvis en del av studentene er fra Namdalen.  I den videre analysen bør det analyseres hva som skal til for eventuelt å ha et permanent tilbud innen sykepleieutdanning i Namsos.

Styret ber om at disse analysene og vurderingene foreligger til styremøtet 26. juni.

En generell analyse av forholdet mellom antallet studieplasser totalt og på hvert studiested bør senere inngå som et grunnlag for vedtak om studieporteføljen.

2. Hvordan kan Nord universitet utvikle et sterkere fagmiljø og utdanning innen økonomifagene i Trøndelag?

Styret ber om at rektor lager et mandat og en tidsplan for utredning av lokalisering av økonomifagmiljøet i Trøndelag til møtet den 26. juni. Mandatet bør inkludere en vurdering av hvordan økonomifaget kan videreutvikles for å være mest mulig relevant for vår profil og våre strategier ved et tverrfaglige samarbeide om bioøkonomi på Steinkjer, sammen med ledelsesfagene på Levanger eller som økonomiutdanning på Stjørdal. Om mulig, bør utredningen også vurdere økonomifagenes relevans for profesjonsfagene.

Utredningsgruppen bør inkludere nasjonale og internasjonale eksperter.  Utredningen bør være ferdigstilt i løpet av november 2019.

For ytterligere kommentarer:


Hanne Solheim Hansen
konstituert rektor ved Nord universitet
415 73 206

Vigdis Moe Skarstein
styreleder ved Nord universitet
+46 72 728 85 55

Mer informasjon forslaget og høringen