Historiske medforskere i utviklingen av bedre tjenester

I arbeidet med å utvikle bedre tjenester for personer med utviklingshemming, tas nå inkluderende forskning i bruk. Det betyr at målgruppen selv bidrar som medforskere.

Klikk her for å endre bildet
Historisk begivenhet: Team Namsos (i lilla t-skjorter), hvor medforskere Tine Gladsø og Lisa Malin Kleven Fløan og forskerne Tove Mentsen Ness og Gunn Eva Myren står i spissen for medforskerkurs for Magnus Sten (foran til venstre), Berit Anzjøn og Sarah Almenning Appiah. Bak fra venstre Trond Roger Skogås-Rosendal, Caroline Jekthammer Larsen og Kjersti Sormbroen.​ Foto: Bjørn Tore Ness / NamdalsAvisa.
– Dette er en historisk dag!  

Hun som sier dette heter May Østby og er leder for et nytt nasjonalt prosjekt som vekker oppsikt. 

I løpet av de siste årene har hun stått i bresjen for Kurs i prosjektarbeid og forskning for personer med utviklingshemming. Så langt har nær 40 personer med utviklingshemming i Norge gjennomført kurset, blant annet her ved Nord universitet i Namsos.

– Dere kan fortelle om hvordan det er å bli diskriminert og ikke bli tatt på alvor, sa Østby da hun nylig gratulerte alle deltakerne i Namsos med vel gjennomført kurs. 

Har utviklet forskningskompetanse på personer med utviklingshemming

Klikk her for å endre bildet
Fortjent heder. Trond Roger Skogås-Rosendal mottar diplom for fullført forskerkurs av forskerne Gunn Eva Myren (til venstre) og Tove Mentsen Ness. – Nå skal vi i de ulike teamene jobbe videre og evaluere de ulike kursene og gjennom dette lage en opplæringspakke som kan benyttes. Vi skal også publisere på data vi har samlet inn på blant annet kursene sammen i de ulike teamene, sier Mentsen Ness. Foto: Ole Evjen.
Siden vinteren 2020 har team Namsos, som er ett av seks team i prosjektet, deltatt i det nasjonale forskningsprosjektet som kjøres parallelt ved seks universiteter og høgskoler over hele landet. Arbeidet har gitt dem mulighet til å utvikle, prøve ut og etter hvert evaluere et prosjektdeltaker- og medforskerkurs, også kalt inkluderende forskning.

Gjennom å delta aktivt i forskning eller utviklingsarbeid har medforskerne fått mulighet til å oppleve økt mulighet til selvbestemmelse og påvirkning. 

– Det er viktig at vi studenter har fått sagt hva vi mener! 

Det sier kursdeltaker Trond Roger Skogås-Rosendal, og peker med det på kursets kjerne: at det er få publiserte studier der personer med utviklingshemming selv er med og forsker på hvordan de opplever sin egen situasjon.

– Inkluderende forskning, der personer med utviklingshemming selv deltar, kan frambringe ny og annen kunnskap enn dersom forskningen kun blir utført av vitenskapelige universitetsansatte, sier Marit Haugenes, pensjonert førstelektor ved Nord universitet. 

Sammen med May Østby ga hun i 2019 ut metodeboka «Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming».

​– Viktig at kurset blir videreført

Klikk her for å endre bildet
Stolt leder: May Østby er nasjonal prosjektleder for forskerkurset. Foto: Ole Evjen​.
Ved å gjennomføre kurset får medforskerne formell kompetanse til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid. Deltakerne har gått gjennom alle hovedtrinnene i en forskningsprosess, fra problemstilling til litteratursøk, planlegging, datainnsamling, analyse og diskusjon til formidling.

En av de åtte som nå har gjennomført kurset i Namsos er Tine Gladsø.

– I dag snakker vi om formidling, sier hun foran de øvrige deltakerne på kurset aller siste samlingsdag. Denne dagen skulle de lære å presentere sine funn og fortelle det videre til andre.  

– Jeg håper at universitetet skjønner at dette er nyttig og viktig å føre videre, sier en tydelig stolt prosjektleder May Østby.

Hun får støtte av førsteamanuensis Tove Mentsen Ness ved Nord universitet:​

– ​Jeg opplever arbeidet i prosjektet som meget givende. Det har vært og er flott å se personer med utviklingshemming vokse når de får muligheten til å til å bruke sin egen stemme gjennom å være med på forskerkurs og være medforskere i team Namsos.

 Noe av det prosjektet kan bidra til er at personer med utviklingshemming får reell medvirkning og påvirkning på sine egne liv, og det er utrolig viktig at vi som ikke har utviklingshemming lytter og tar deres stemmer på alvor, sier hun.​

Forskerkurs for personer med utviklingshemming


Forskere og medforskere med utviklingshemming har sammen utviklet et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Til sammen er 12 forskere og like mange medforskere med i prosjektet. Disse kommer fra:

  • ​​Sandnes, VID vitenskapelige høgskole
  • Fredrikstad, Høgskolen i Østfold
  • Oslo, OsloMet
  • Molde, Høgskolen i Molde
  • Trondheim, NTNU
  • Namsos, Nord universitet

Prosjektets fundament er FN-konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Prosjektleder er May Østby, førstelektor ved Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Molde. 

Forskerkurset i Namsos er arrangert av team Namsos, som er ett av seks team i det nasjonale prosjektet. Team Namsos består av førsteamanuensene Gunn Eva Myren og Tove M. Ness og medforskerne Tine Gladsø og Lisa Malin Kleven Fløan.​​​

 Kontaktperson