Kritisk til læremiddel fra Skogbrukets kursinstitutt

Undervisningsaktivitetene i Uteskoleveven fra Skogbrukets kursinstitutt legger for liten vekt på økologisk forståelse og artsmangfold, sier førstelektor Siw Elin Eidissen ved Nord universitet.


Lav, sopp, maur: Skogen er viktig for mange arter, sier Siw Elin Eidissen. Foto: Jostein Lorås.

Forskeren har sett med kritisk blikk på deler av et læringsprogram fra Skogbrukets kursinstitutt som brukes av over hundre tusen elever i grunnskolen.

Den såkalte Uteskoleveven er et nettbasert opplegg for hvordan skolen kan bruke skogen som utendørs læringsarena. 

Etter mye feltarbeid i skog for å kartlegge og studere planter, insekter, lav og sopp, i samarbeid med en rekke andre forskere, har Eidissen dannet seg et godt grunnlag for å skille mellom ulike livsbetingelser for arter i natur- og kulturskog.

I en artikkel om læremiddelet, som er publisert i tidsskriftet NorDiNa, analyserer forskeren den teoretiske kunnskapen om skog som presenteres gjennom Uteskolevevens uteaktiviteter.

Eidissen peker på det hun mener er en rekke svakheter i opplegget.
– Der presenteres også en påstand om at menneskene har opphørt å være en del av naturens kretsløp.

– Det er nærliggende å tolke dette som om menneskene ikke lenger en del av klodens økosystem, noe som ikke er forenelig med grunnskolens læreplan, sie forskeren.  

Mye viktig er utelatt

Eidissen konkluderer med at Uteskolevevens uteaktiviteter i liten grad presenterer skogen som et funksjonelt økosystem.

– Elementer som død ved, kontinuitet, rød-, svart- og nøkkelarter er utelatt, noe som viser en manglende relevant begrepsbruk og helhetlig tenkning. En stor del av aktivitetene er direkte knyttet opp mot skogbruk og mangler et økologisk perspektiv på skog.

Skal elevene opparbeide en handlingskompetanse for bærekraftig utvikling i tråd med intensjonen, bør grunnleggende teori om skogen som funksjonelt økosystem formidles tydelig, og elevene bør lære i et miljø med bestemte økologiske kvaliteter, sier Eidissen.

Ingen godkjenningsordning

– Det finnes ingen offentlig godkjenningsordning for læremiddel i Norge. Når så mange elever benytter seg av dette læretilbudet, er det viktig å se nærmere på innholdet, sier Siw Elin Eidissen som jobber ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved studiested Nesna.

Uteskoleveven er en del av miljøprosjektet Lære med skogen som Skogbrukets kursinstitutt har utviklet med støtte fra Landbruks- og matdepartementet, Det norske skogselskap og skog- og treindustrien.

Programmet skal bl. a. skape forståelse og interesse for skognaturen og dens mangfold, og Utdanningsdirektoratet har presentert prosjektet som et tiltak for utdanning for bærekraftig utvikling (UBU).

For tette bånd mellom skogbruksnæringen og Skogbrukets kursinstitutt?


Hun peker på at tette bånd mellom Skogbrukets kursinstitutt, som har utviklet læringsprogrammet, og skogbruksnæringen, kan være en årsak til at økologiske aspekter ved skog er lite vektlagt.

Les mer i studien

Skogen som klasserom

Les også
Oppdaget ny soppart i Grane