Havforsuring kan true kystnæringene

Skalldyr og andre arter langs Norskekysten kan dø ut på grunn av forsuring av havet, sier professor Grete K. Hovelsrud ved Nord universitet.

Forskere skal nå finne ut mer om dette og hvordan lokale myndigheter kan forvalte kystsonen bedre.

Professor Grete K Hovelsrud ved Nord universitet, Halvor Dannevig ved Vestlandsforskning og Richard Bellerby fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) leder arbeidet i forskningsprosjektet. Det har fått navnet AcidCoast, med et budsjett på 7.8 millioner kroner finansiert av Forskningsrådet.

Surere hav 
Problemet er at havet er blitt surere, noe som skyldes klimagassen kulldioksyd (Co2). Det har igjen ført til bekymringer for at enkelte arter langs kysten vil dø ut, men samtidig kan andre arter komme til, sier Grete Hovelsrud.

- Vi vet at forsuring av havet har ført til problemer for skalldyr. De klarer ikke å danne skall. En tror også at det kan føre til algeoppblomstring. Forsuring av havet har konsekvenser for dyreplanktonet og for fisken som lever av det, sier Hovelsrud.

Lite kunnskap
Det finnes foreløpig svært lite kunnskap om havforsuring i kystnære havområder, og enda mindre om konsekvensene for livet i havet. 
Målet med forskningen er å finne ut hvordan kystsoneforvaltninga kan bli bedre til å redusere de negative konsekvensene havforsuring har for livet i havet og for kystnæringene.

Lofoten og Hardanger

NIVA skal måle graden av forsuring i havet i Hardanger og i Lofoten.  Toktene starter til sommeren, og ettersom målet er å få til en bedre kystsoneforvaltning, vil forskerne jobbe tett med aktørene i kystnæringene.

Erfaring fra Skottland 
Erfaringer fra den skotske forvaltningen av kystsonen skal sammenlignes med måten dette blir handtert på i Norge.

Forskningsprosjektet skal til slutt bidra med forslag til nye modeller for hvordan lokale myndigheter kan forvalte kystsonen.
- Tanken er at de nye tilpassa modellene kan sette kystforvaltninga bedre i stand til å handle raskt på havforsuring og andre endringer som en ser vil komme i kystsonen, sier Hovelsrud.