Læring teller mer enn talent for gründere

– Entreprenørskap er å lære hva som gir suksess. For å lykkes må gründeren ha kontroll på egen læring, sier forsker Tadeu F. Nogueira.

Klikk her for å endre bildet
Hva skjer etter oppstarten? Tadeu Feranando Nogueira har forsket på hvordan gründere forvandler sine tidligere erfaringer om til kunnskap og handlinger. Foto: Per Jarl Elle.

​Entreprenører, eller gründere, er personer som ser nye muligheter til å gjøre sin forretningsidé til virkelighet. 

– Gründere kan planlegge løpet mot suksess, eller de kan velge andre måter å lære suksess på.

Det sier Tadeu F. Nogueira ved Nord universitet, som forsker på entreprenørskap. I sin doktorgradsavhandling har han intervjuet 274 gründere, i tillegg til at han har undersøkt entreprenøriell læring (EL) i seks eksempler.  

– Hva skiller læring hos entreprenører, eller gründere, fra læring hos ikke-entreprenører?

– Gründere opplever usikkerhet mer intenst, og de trenger å være mer forsiktige når de beveger seg inn i det ukjente. Det skyldes blant annet at gründere ikke har et veldefinert arbeid, og har vanligvis investert selv i en ny bedrift. 

Entreprenørskapsforskningen viser at gründere blir stimulert av læresituasjoner hvor kundenes behov er grundigere adressert og bedre forstått. Kort sagt er de fleste gründerne på jakt etter produkter, idéer og forretningsmodeller som kan forbedres.

– Læring er mer produktivt enn talent

– Er talentet for entreprenørskap hos en person mer eller mindre avgjørende enn evnen til å lære av sine feiltrinn?

– Avhandlingen min består av fire artikler, som til sammen kan sees som en diskusjon om medfødt talent kontra læring og praksis. Jeg har ikke undersøkt, på bakgrunn av egen empiri, gründerens evne til å lære av fiasko, men min personlige mening er at læring og selvforbedring i bred forstand er mer produktivt enn medfødt talent, som allerede er gitt hos personen. 

– Hvor viktig er planlegging for å lykkes som entreprenør?

– Det er viktig for gründere å planlegge, men hvordan gründere lærer er ikke begrenset til kun planlagt læring. Avhandlingen min tar et viktig første skritt i diskusjonen om hvilken rolle planlagt læring har for en ny virksomhet, men det er nødvendig med mer forskning for å spesifisere hvilke læringsmetoder som fremmer hvilke utfall når det gjelder å oppnå suksess som gründer. 

Nogueira argumenterer i sin avhandling for at gründere må velge de læringsmetoder som situasjonen krever, og at det sentrale er at gründeren har kontroll på sin egen læring. 

– Ta for eksempel en situasjon der en gründer på en enkel måte kan forutsi fremtidige hendelser. Her kan en planlagt læringsatferd virke positivt på hvor raskt en ny forretningsidé utvikler seg. Med andre ord, dersom gründeren har tenkt gjennom hvordan læreprosessen skal foregå, vil prosjektet utvikle seg mye raskere enn hvis gründeren tar situasjonen «på sparket», sier han.

– Hvor viktig er forkunnskaper og erfaringer hos gründere?

– Flere studier viser at entreprenørens tidligere erfaringer spiller en viktig rolle for suksess til nye prosjekter. Dette kan for eksempel være gjennom at hun eller han har prøvd å starte opp en ny virksomhet, eller har opparbeidet seg bransjeerfaring før den nye gründerfasen.

 Jeg har kontrollert for disse faktorene i analysen av det empiriske materiale. Men min forskning dreier seg i hovedsak om hva som skjer etter at en gründer har startet en ny virksomhet. Det er for å forstå hvordan gründere forvandler sine tidligere erfaringer om til kunnskap og handlinger. 

– Gründerens lærevillighet er fundamentet 

Klikk her for å endre bildet
Gründere er mer følsomme for kritikk. – Men konstruktiv kritikk kan gi gründeren nødvendig læring, sier forsker Tadeu F. Nogueira. Foto: Per Jarl Elle.
– Hva fant du ut?

– Gründere ønsker å utvikle en idé til et nytt produkt eller tjeneste, enten for å tjene penger eller for å forbedre en sosial situasjon uten økonomisk gevinst, også kalt sosialt entreprenørskap. 

– I empiriske studier fant jeg ut at gründere faktisk lærer utover sine tidligere erfaringer. Det er gründernes villighet til å lære som legger fundamentet for det nye entreprenørskapet. 

– Er det en styrke eller svakhet ved forskningen på entreprenøriell læring (EL) at den består av mange slags perspektiver? 


– Jeg tror EL-konseptet trenger å bli diskutert og grundigere artikulert, ikke minst for å avdekke hvilke fenomener som naturlig tilhører paraplybegrepet. Artikkelen av Hirsch og Levin (1999), som blir omtalt i den fjerde artikkelen i avhandlingen min, deler livssyklusen til paraplybegreper i tre faser: økende spenning, validitetsutfordringen og nødvendigheten av å rydde i typologiene. Jeg vil hevde at den aktuelle diskusjonen av EL-konseptet er fase to, altså, validitetsutfordringen. 

– Tror du det er vanskelig å være gründer eller entreprenør?

– Ja, det er åpenbart en utfordrende, spennende og stimulerende situasjon for et aktivt menneske å være i, sier Nogueira.

– Gründere utfordrer konvensjonene. De skyver på grensene for ny kunnskap og ferdigheter. Derfor er gründere også mer følsomme for kritikk, og særlig hvis den kommer fra personer som de stoler på, eller som har særlig innsikt i utfordringene. 

– Kritikken kan, hvis den er godt begrunnet og konstruktiv, gi gründeren nødvendig læring i entreprenørskapet, sier Tadeu F. Nogueira. 
Om gründer-suksess 

Tadeu Fernando Nogueira:
Entrepreneurial Learning: An Exploration of the Learning of New Venture Founders. PhD in Business no. 78 – 2019 (Nord University Business School 2019)

Om gründer-læring 


Tadeu F.
 NogueiraEntrepreneurial learning: what do we mean by it? (The Learning Organization September 9, 2019)