– Lek og kreativitet må få mer plass i skolen

– Skolen er for ensidig opptatt av matte, skriving og lesing, og har for liten plass til lek, kreativitet og skapende læring.


Ballsjonglering: Deltakerne fikk øve på ballsjonglering, med instruktør Ivanir Hasson Olsen. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Det sier leder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), Kirsti Saxi.

Senteret, som holder til ved Nord universitet i Bodø, har nylig gjennomført konferansen Muligheter – opplevelse, mestring og inkludering. Denne konferansen har et spesielt blikk på barn og unge som har behov for særskilt tilrettelegging i opplæringen.

Forskning viser at barn med spesielle behov i større grad opplever mestring og inkludering gjennom de praktisk-estetiske fagene. 

– Tema er høyaktuelt, fordi de praktisk-estetiske fagene, som kunst og håndverk, dans, musikk og drama, er nedprioritert i dagens skole, i følge Saxi.

Leder for Senter for kunst og kultur i opplæringen: Kirsti Saxi. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Det er altså et bakteppe for konferansen som Saxi og svært mange andre innen fagfeltet hennes er lite fornøyd med. Tema diskuteres heftig i bl.a. fagbladet Periskop.
 
– Vi leser ut av de nye fagplanene fra Kunnskapsdepartementet, som er ute på høring, at de praktisk-estetiske fagene fortsatt nedprioriteres. Og det er lite overenstemmelse med andre mål i samfunnet om at det er behov for skapende, kreative og utforskende mennesker, sier Saxi. 

Senteret har levert innspill til Stortingsmelding 28

Hun viser til Stortingsmelding 28, fag-fordyping-forståelse fra 2016, som omhandler framtidas skole.

Under behandlingen av Stortingsmelding 28 i Stortinget, ba flertallet regjeringen komme tilbake til Stortinget med en handlingsplan om hvordan de praktisk-estetiske fagene skal styrkes i opplæringen.

KKS fikk i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å komme med innspill til handlingsplanen, som ble levert våren 2017.

Det er nå gått to år og kunnskapsministeren har ennå ikke fremlagt handlingsplanen for Stortinget.

– Det er oppsiktsvekkende, mener Saxi.

I innspillet til handlingsplanen har KKS kommet med en rekke forslag til tiltak som kan løfte de praktisk-estetiske fagene i opplæringen i grunnskolen. De viser hvordan opplæringen i disse fagene kan bedres, og det uttrykkes at et bedre læringsutbytte i disse fagene også vil ha positiv effekt på læringsutbyttet i andre fag.

– I de nye retningslinjene for lærerutdanningen står det altså at lærerstudentene skal ha ferdigheter i estetiske læringsprosesser. Det er flott, men når dramafaget svekkes i lærerutdanningen både som støttefag i norskundervisningen og som eget fag, reduseres fagmiljøet innen de estetiske fagene, sier Saxi.

Teater og drama: Deltakerne på konferansen spiller teater: Foto: Svein-Arnt Eriksen 

Solide tradisjoner for praktisk-estetiske fag i utdanningen

Allerede relativitetsteoriens far, Albert Einstein (1879-1955), poengterte at:

«Vi trenger en skole for framtida der kunstfag styrkes og forestillingsevne, respekt for ulike evner og modning er styrende prinsipper».

Konferansen har også som bakteppe at det er lite forskning på feltet, og at det er få skoler og barnehager som satser på kunst og kultur i opplæringen med spesielle behov, sier Saxi.

– Og det til tross for at de fleste barn og unge elsker å holde på med de praktisk- estetiske fagene, sier hun.

En skole der det er plass til alle

Konferansen har stilt et hovedspørsmål om framtidas skole: 

Hvordan skal vi rigge om norsk skole for å skape en bærekraftig og optimistisk fremtid for våre barn der det er plass til alle - der barna opplever lærelyst, mestring, tilhørighet og omsorg?

– Her på konferansen har vi fått demonstrert en rekke gode eksempler på hvordan en del skoler og barnehager har brukt de praktisk-estetiske fagene mer aktivt for å skape en mer inkluderende hverdag for barn og unge, sier Saxi. 

Hun oppsummerer med at det er mange prosjekter i gang i landet med gode muligheter for inkludering, mestring og gode opplevelser for alle barna.

– Det gir grunn til optimisme, avslutter Saxi. 

Danseferdigheter: Dans er også moro: Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Les innspill til handlingsplanen om praktiske- og estetiske fag

Innspill-til-Utdanningsdirektoratets-utredning-om-de-praktiske-og-estetiske[1].pdf


 Kontaktperson