Mindre stress i bil med mobil


Passasjerer i bilen og tilgang på radio og mobil kan bedre trafikksikkerheten.

​Hvert år dør over en million mennesker i trafikken rundt om i verden. Mer enn femti millioner blir skadet. Bare på veiene i Norge er det rundt hundre dødsfall i året og 600 hardt skadde.

Høy hastighet og uoppmerksomme sjåfører er årsaker til de fleste ulykkene. Oppmerksomheten til sjåførene blir påvirket av at de snakker i mobiltelefon, lytter til radio eller prater med passasjerer.

I Norge er det forbudt å bruke håndholdt mobiltelefon når vi kjører bil.

Men grad av påvirkning for trafikksikkerhet avhenger også av hvordan vi blir distrahert når vi kjører bil.

Den generelle oppfatningen av hvordan de tre aktivitetene påvirker trafikksikkerheten er for unyansert. Det hevder professor Finn Jørgensen og førsteamanuensis Thor-Erik Sandberg Hanssen fra Handelshøgskolen, Nord universitet.

Kan redusere hastighet, men også ferdighet

I en artikkel nylig publisert i tidsskriftet Economics of Transportation diskuterer Jørgensen og Sandberg Hanssen hvordan trafikksikkerheten påvirkes av at sjåføren lytter til radio, bruker mobiltelefon og har passasjerer i bilen.

De har benyttet en mikroøkonomisk modell i studiene. Mikroøkonomi er den delen av samfunnsøkonomien som behandler problemene og beslutningene til et enkelt individ.

Et ikke uventet hovedfunn er at radiolytting, mobiltelefonbruk og det å ha passasjerer i bilen med stor sannsynlighet reduserer sjåførens konsentrasjon og dermed også hans kjøreferdigheter.

Men modellen viser også at disse aktivitetene kan bedre trafikksikkerheten for både fører av bil og for passasjerer dersom de fører til at sjåførene blir mindre stresset når de hører på rolig musikk, et radioprogram de liker eller prater med hyggelige passasjerer.

Klikk her for å endre bildet
Mindre stress i bil med mobil. Førsteamanuensis Thor-Erik Sandberg Hanssen og professor Finn Jørgensen (til høyre) har sett nærmere på bruk av blant annet mobiltelefon i bil. (Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet).
Dette kan føre til lavere hastighet og bedre trafikksikkerhet. Funn kan tyde på at vi kjører saktere når vi vet at vi kan gi beskjed via mobiltelefon dersom vi blir forsinket.

Et lavere stressnivå innebærer at det blir mindre viktig for sjåføren å komme fort fram til sitt bestemmelsessted, noe som fører til at bilføreren senker farten.

– All den tid tidligere forskning viser at høy hastighet øker risikoen for trafikkulykker og konsekvensene dersom en trafikkulykke inntreffer, vil radio, mobiltelefon og passasjerer i bilen kunne føre til en bedre trafikksikkerhetssituasjon, sier Finn Jørgensen.

Kjørestress øker risikoen

Andre forhold for stress kan også påvirke den som kjører. Sjåfører kan øke farten for å komme raskere frem om de har med seg passasjerer de ikke liker, om de må høre på musikk de ikke liker eller om de mottar dårlige nyheter via mobiltelefon.

– Vår modell bekrefter tidligere forskning om at kjørestress vil øke risikoen for at en trafikkulykke inntreffer. Den viser også at mobiltelefon, radiolytting og en samtale med en hyggelig passasjer i bilen, gir mindre stress og øker trafikksikkerheten på veiene, sier Thor-Erik Sandberg Hanssen.

Dette er noe av det forskerne har funnet ut om sikkerheten på veiene:

  • Sikkerheten på veiene avhenger av hvordan distraksjoner fra radio, mobiltelefoner og passasjerer påvirker kjørehastigheten.

  • Sikkerhet på veiene avhenger hvordan distraksjoner fra radio, mobiltelefoner og passasjerer påvirker kjøreferdigheten.

  • Bruk av radio og mobiltelefon i bil fører sannsynligvis til flere, men mindre alvorlige ulykker. Det skyldes at sjåførene blir mindre konsentrerte samtidig med at de kjører saktere.

  • Passasjerer i bil kan føre til færre, men mer alvorlige ulykker. Det skyldes at de kjører saktere, men konsekvensene av hver ulykke kan bli større fordi flere kan bli skadet.
Saken er publisert på forskning.no

Her er forskriften om 

håndholdt mobil i bil: 


• «Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring.

• Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder.

• Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets orginal-innredning.

• Når mobiltelefonen brukes håndfritt, kan den også benyttes til å styre og avspille lydfiler.»