NOKUT: Nord universitet oppfyller tydelig alle krav til systematisk kvalitetsarbeid

NOKUT konkluderer i en fersk rapport at Nord universitets kvalitetsarbeid oppfyller alle krav, og at det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet på strategisk nivå.

Rapporten fra NOKUT-komiteen som har hatt tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet er nå klar.

«Alle krav er oppfylt»

Komiteen har følgende konklusjon:

«Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet er tilfredsstillende: Alle krav i studietilsynsforskriften § 4-1, studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4) er oppfylt. De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten.»

– Nord universitet er svært fornøyd med komiteens vurdering, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Det var i oktober 2018 at NOKUT rutinemessig ba Nord universitet om å sende inn dokumentasjon om kvalitetsarbeidet ved institusjonen. I tilsynet har NOKUT undersøkt kvalitetsarbeidet ved til sammen ti av utdanningene fordelt på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I mai 2019 gjennomførte NOKUT institusjonsbesøk. Nå er NOKUT-komiteens rapport klar.

«Sterk forankring av kvalitetsarbeidet»

I sine kommentarer til konklusjonen skriver komiteen at dokumentasjonen tydelig viser at Nord universitets systematiske kvalitetsarbeid oppfyller alle krav i gjeldende lov og forskrifter. Og at komiteens intervjuer med ledelse, studenter og ansatte bekrefter at de strukturene og systemene som beskrives i dokumentasjonen også fungerer i praksis.  

Komiteen slår videre fast at det er en sterk forankring av kvalitetsarbeidet på strategisk nivå ved Nord universitet, og at komiteen opplever at ledelsen på ulike nivåer arbeider engasjert og handlekraftig for å sikre kvalitet i utdanningen. 

I rapporten heter det at «Nord har tydelige ambisjoner om kvalitet og en klar vilje til forbedring», og at universitetet kan dokumentere mange og varierte tiltak med mål om å stimulere til kvalitetskultur blant ansatte.

– Resultat av systematisk og målrettet arbeid

Klikk her for å endre bildet
God grunn til å smile. Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning. Foto: Svein-Arnt Eriksen.
Prorektor Gårseth-Nesbakk forteller at universitetet har jobbet systematisk og målrettet for å utvikle en sterk kvalitetskultur blant sine ansatte og studenter.

– Vi ønsker å legge til rette for kontinuerlig forbedring, derfor er satsning på kvalitetsarbeid et gjennomgående tema i universitetets overordnede strategi.

– Ett av tiltakene vi har gjort for å skape en god kvalitetskultur er å etablere felles møteplasser der utdanningskvalitet står i fokus, og dermed skape lav terskel for å melde fra om forbedringspunkter, sier han.

Også konstituert rektor Hanne Solheim Hansen er veldig godt fornøyd med NOKUT-komiteens rapport og konklusjon.

– Jeg er kjempefornøyd med det arbeidet som er gjort. Dette er et solid teamarbeid på tvers av fakultetene som vi virkelig har lyktes med, og som har bundet sammen hele Nord universitet, sier hun.  

I tillegg til en generell positiv vurdering kommer komiteen også med forslag til forbedringer av kvalitetsarbeidet, blant annet knyttet til internasjonalisering og studentdemokrati.

– Nord universitet vil ta med seg disse forslagene i arbeidet med å videreutvikle kvalitetsarbeidet ved institusjonen, sier Gårseth-Nesbakk.

Nord universitet blir bedt om å sende en offisiell uttalelse til komiteens rapport innen 10. september 2019. Tilsynssaken vil bli behandlet i NOKUTs styremøte i oktober. 

Fakta om periodiske NOKUT-tilsyn

NOKUT fører tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og skal bidra til kvalitetsutvikling ved norske utdanningsinstitusjoner.

Alle norske universiteter og høgskoler får normalt besøk at NOKUT hvert åttende år.

NOKUT gjennomfører periodiske tilsyn for vurdere sine interne systemer for kvalitetssikring av utdanningen.

Alle norske universiteter og høyskoler er pålagt å ha dokumenterte interne systemer for kvalitetssikring av utdanningen.

Institusjonens kvalitetsarbeid skal gi institusjonen tilstrekkelig kunnskap for å kunne vurdere kvaliteten i egne studietilbud.

Resultatene fra kvalitetsarbeidet skal avdekke eventuell sviktende kvalitet i studietilbudene og bidra til kontinuerlige forbedringer.

NB Nords NOKUT-tilsyn den 8.-9. mai må ikke forveksles med tilsynet av ph.d. i studier av profesjonspraksis.

 Kontaktperson