NOKUT varsler revidering av ph.d. i studier av profesjonspraksis

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis er akademisk nybrottsarbeid. NOKUT har vedtatt å revidere doktorgradsprogrammet for å sikre at programmet ivaretar nasjonale kvalitetskrav.

Tor Dybdal-Holthe

​Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet har tematisk fokus på yrkespraksis og kunnskapsutvikling i profesjonell yrkesutøvelse. Det legger særlig vekt på sentrale trekk i kompleksiteten i yrkesutøvelsen, hvordan den påvirker kunnskapsutviklingen i profesjonene, under hvilke normative og faktiske forhold yrkesutøvelsen foregår og hvordan dette i sin tur påvirker kunnskapsutviklingen i de ulike profesjonene. Doktorgradsstudiet skal også belyse det mangfold av faglige utfordringer som møtes og som må få sin plass i profesjonsfagene.

Vil vurdere utviklingen

Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis var ved etablering et nytt fagområde. NOKUT har fulgt med på utviklingen av dette programmet over tid. I et tilsynsmøte med NOKUT 16. oktober i år viste NOKUT særlig interesse for hvilken faglig retning universitetet så for seg at den videre utviklingen av programmet, herunder utvikling av fagmiljø og etablering av plattformer for faglig debatt og utvikling.

– Doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis er akademisk nybrottsarbeid. NOKUTs revidering gir oss mulighet til å vise utviklingen av dette fagområdet som forskningsområde ved Nord universitet, sier prorektor for forskning, Reid Hole.

Han forteller at det per i dag er 23 kandidater som har disputert, noe som også er et viktig bidrag i forskningsplattformen for denne doktorgraden.

– Veilederne for disse har hatt særlig interesse for fagfeltet, noe som også har bidratt til å styrke og utvikle fagmiljøet, sier Hole.

– Har tro på programmets faglige styrke

NOKUT har gjennomgått tilgjengelig informasjon om doktorgradsprogrammet på Nord universitets hjemmeside, forskningsinformasjonssystemet Cristin, database for høyere utdanning, tilsendt informasjon i brev av 1. oktober og i møte 16. oktober.

På denne bakgrunnen har de konkludert at det skal igangsettes en revidering av akkrediteringen for doktorgradsprogrammet, der de nasjonale kravene til akkreditering blir kontrollert.

NOKUT vil også se på hvordan Nord forvalter doktorgradsprogrammet med hensyn til gjennomføringsevne og dokumenterte resultater. De faglige vurderingene i en revidering gjøres av sakkyndige nedsatt av NOKUT.

– Da doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ble akkreditert i 2009 ble fagfeltet vurdert som et nytt og nyskapende tverrfaglig fagfelt i norsk og internasjonal sammenheng, noe som også innebærer at universitet må håndtere en rekke faglige utfordringer. NOKUTs revidering er et utrykk for at utfordringene kan være krevende, men vi har god tro på at vi vil vise tilstrekkelig faglig styrke, sier Hole.

Får to års frist for å iverksette eventuelle tiltak

En revidering kan enten ende med at institusjonen opprettholder akkrediteringen for studietilbudet eller at NOKUT trekker tilbake akkrediteringen. Det er viktig å presisere at før en eventuell tilbaketrekking av akkrediteringen kan Nord gis en frist på inntil to år for å iverksette tiltak.

Medio desember 2018 vil Nord motta brev om hvilke egenrapporter og dokumentasjon NOKUT og den sakkyndige komitéen vil kreve. Per dags dato kjenner universitetet ikke spesifikt hvilke forhold ved doktorgradsprogrammet som har utløst revideringen. Nord universitet er invitert til et møte med NOKUT medio november og vil da få nærmere informasjon om revideringsprosessen. Frist for å sende inn egenrapporten og dokumentasjonen er satt til 1. mars 2019.

Tor Dybdal-Holthe