- Norsk sjømatnæring klarer seg uten EU-medlemskap

– EØS-avtalen er den beste handelsavtalen for norsk sjømateksport. Uten denne seiler norsk sjømatnæring i usikre farvann, sier professor Frode Nilssen ved Nord universitet.

​​​​​​​​​​Det er mer å tape økonomisk på bortfall av EØS, enn det er å vinne på EU-medlemskap.

Det er oppsummeringen i den nye boken om norsk sjømateksport.

Professor Frode Nilssen og seniorforsker Arne Melchior, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er redaktører for boken «Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene». 

Boken har akademiske bidrag fra tretten forskere som har analysert den økonomiske og juridiske basis for eksport av norsk sjømat. 

Eksportverdi på 53 milliarder i første halvår

Eksportverdien av norsk sjømat var nær 53 milliarder kroner i første halvår 2020.

Over 70 prosent av verdien av norsk sjømateksport går til forbrukere i EU-markedet, og omkring 70 prosent av denne eksportverdien er norsk lakseeksport.

​Hvitfisk som torsk, sei, hyse og blåkveite møter ikke tollbarrierer i E, men det er toll på eksporten av laks, makrell, sild og reker.

- Tollsatsene for norsk sjømateksport til EU-markedet er gradvis blitt bygget ned. Men det er forsatt en kvotesystem som kompliserer, sier Frode Nilssen. 

Norge og EU har i dag 96 avtaler. Av disse er 46 rene «handelsavtaler» som er re-forhandlet og oppdaterte som følge av utvidelsen av EU.
 
De mest sentrale handelsavtalene for sjømatnæringen omhandler toll, transport og matkvalitet.


Mattrygghet over grensene 

Klikk her for å endre bildet

Norsk sjømat og NOREXIT.
– Forståelsen er at vi vet hva vi har, men ikke hva vi får hvis Norge velger NOREXIT-løsningen og landet mister EØS-avtalen, sier professor Christel Elvestad ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Foto: Per Jarl Elle.​
Med stort flertall vedtok Stortinget å innlemme Veterinæravtalen som en del av EØS-avtalen.

Veterinær grensekontroll skal sikre at dyr og animalske produkter som kommer inn på EU-markedet er trygge og oppfyller EUs krav. Gjennom EØS-avtalen  fikk vi  felles regelverk med EU, og kravet om veterinær grensekontroll falt bort. 

- Poenget er at norske sjømateksportører dermed slipper barrierene og kostnadene ved grensekontroll inn til EU. Varene kontrolleres der de produseres og helsesertifikater utstedes av Mattilsynet som  også sørger for at regelverket følges opp.  I tillegg kontrollerer Norge varer fra tredjeland på norske grenseposter som EUs yttergrense, sier professor ​Christel Elvestad, Handelshøgskolen, Nord universitet.

Tredjeland er ikke medlem av EU/EØS. For tredjeland det full kontroll av import til det indre markedet i EU.  

- EØS-avtalen sørger for at Norge ikke er et tredjeland, men behandles som et EU-medlem. Sies EØS-avtalen opp blir vi tredjeland og da får vi tilbake barrierene og kostnadene, som følge av dokument- og identitetskontroll, prøvetaking og laboratorieanalyser, forringelse av kvaliteten, ventetid med transporten, transitt med videre.

BREXIT fører til at Storbritannia kan få status som tredjeland hvis man ikke får en avtale med EU. 

- Foruten løsningen mellom Sveits og EU som på dette området er tilsvarende EØS-løsningen, så kjenner vi ikke til eksempler at det kan forhandles frem like gode vilkår i avgrensede handelsavtaler som den norsk sjømateksport har i EØS-avtalen, sier Christel Elvestad.


Klikk her for å endre bildet

Norsk sjømateksport og fremtiden.
Tretten norske forskere har skrevet boken "Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene." Her er forskere fra Handelshøgskolen, Nord universitet. Fra venstre: prodekan forskning, professor Terje A. Mathisen, professor Gisle Solvoll og professor Frode Nilssen, som også har redigert boken sammen med seniorforsker Arne Melchior, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Foto: Per Jarl Elle.​
Storbritannias utmeldelse av EU og forhandlingene om BREXIT-avtalen har fornyet debatten om Norge bør droppe EØS-avtalen, også kalt NOREXIT.


– NOREXIT-argumentene ligner resultatet av BREXIT-prosessen. Uten EØS-avtalen seiler norsk sjømatnæring i usikre farvann, mener Nilssen.  

– Siden EØS-avtalen innebærer at Norge ikke er fullt medlem av EU, kan norske eksperter bidra til utformingen av regler for handel med sjømat i det indre markedet. Men norske politikere kan ikke være med på å vedta eller imøtegå nye regler, etter behandlingen i EØS-komiteen.


Det mulige NOREXIT-scenarioet i boken innebærer at Norge mister EU-EØS-avtalen som Stortinget vedtok 1992, med virkning fra 1. januar 1994. Men Norge kan beholde den mellomstatlige frihandelsavtalen fra 1973. I tillegg har man jo WTO som legger et visst nivå på hvor store handelsbegrensninger EU kan pålegge andre handelspartnere, men denne ligger langt unna EØS-avtalen, sier Nilssen. ​

– ​I boken viser vi til at et norsk EU-medlemskap kan øke eksporten av sjømat med 1,8 milliarder kroner, mens norske eksportører av sjømat vil tape 3,9 milliarder kroner på frihandel etter WTO-regler. Alternativet til den nåværende EØS-avtalen og en NOREXIT-situasjon er fullt EU-medlemskap. ​

Men fullt EU-medlemskap er ikke presserende for sjømatnæringen. 

– ​Norsk sjømateksport klarer seg bra uten EU-medlemskap, si​er professor Frode Nilssen.

Se også En tapt mulighet for Norge (Sjømat Norge 04.06.2021)

Illustrasjonsfoto (topp): Bjørn Joachimsen, Gifas www.media.nordnorge.com 


Fakta


​​«Konsekvenser for norsk sjømatnæring av bortfall av EØS-avtalen» er et forskningsprosjekt​ som er finansiert av Fiskeri- og havbruks-næringen (FHF), Handelshøgskolen, Nord universitet (HHN) og ledet av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Boken Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene er skrevet på grunnlag av prosjektet. 

Forlag: Universitetsforlaget 2020.

Forfattere: Arne Melchior (NUPI), Frode Nilssen (HHN), Markus A. B. Laurantzon (Advokatfirmaet Wikborg Rein), Finn Arnesen Universitetet i Oslo (UiO), Christel Elvestad (HHN) og Frode Veggeland (UiO/Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Gisle Solvoll og Terje A. Mathisen, (HHN), Edgar Henriksen (Nofima), Per Bottolf Maurseth, Handelshøgskolen BI, Hege Medin (NUPI), Trond Bjørndal, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og Gordon R. Munro, University of British Columbia.

 Kontaktperson