Øvelse Nord-16

Onsdag 27. april ble Øvelse Nord-16 avholdt. Dette var en fullskala samvirkeøvelse med store og viktige aktører innen beredskap og krisehåndtering, hvor øvingsleder var Erlend Hagenes.

Gjennom Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2016 er kravet til beredskap, krisehåndtering og øvelser ytterligere understreket. Nord universitet ønsket å imøtekomme dette gjennom å avvikle en fullskala redningsøvelse ut fra samvirkeprinsippet.

 

Samhandling mellom sivile og militære ressurser er sentralt i myndighetenes planverk for å trygge samfunnet. Gjennom Øvelse Nord-16, ønsker vi spesielt å fokusere på Samvirkeprinsippet for hvordan det sivile apparat kan nyttiggjøre seg de ressurser som Forsvaret er forpliktet til å bidra med under en krise eller pågående SAR-operasjon.

MARPART var involvert under både planleggingen og utførelsen av øvelsen, og alle er enige i at dette var en enorm suksess for SAR miljøet i nord. Det overordnede øvingsmålet var å sørge for bedre samhandling og håndteringsevne hos de overordnede ledd i beredskapsorganisasjoner helt opp til nasjonalt nivå. Vi i MARPART-teamet tar denne kunnskapen med oss videre i utviklingen av SAR-operasjoner basert på internasjonalt partnerskap.

Illustrert: Øvelsesområdet.

Deltakelse i nasjonal arbeidsgruppe for kompetansesatsing innen beredskapssamvirke.

Når det gjelder kompetanseoppbygging innen beredskapssamvirke er leder av Marpart-prosjektet, professor Odd Jarl Borch, utnevnt som medlem i en nasjonal arbeidsgruppe i regi av Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeidsgruppen skal se nærmere på hvordan en kan oppnå tilstrekkelig samvirke gjennom kompetanseutvikling og øvingsvirksomhet mellom beredskapsaktørene, på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, blant annet gjennom regionale øvingssentre.

Ensieh Kheiri Roud på MARPART-prosjektet var tilstede i Hovedredningssentralen gjennom hele prosessen med Øvelse Nord-16.

Se gjerne video laget av journaliststudentene ved Nord universitet her https://vimeo.com/164751651

Takk til deltagerne: Nordland politidistrikt, Hovedredningssentralen, Helse Nord, Nordlandssykehuset & AMK Bodø, Salten Brann IKS, Sivilforsvaret, Nord Universitet, 330/333/337/339-Skvadronene, Kystvakten, Bodø og Gildeskål Kommune, Bodø Radio, Redningsselskapet og Norsk Luftambulanse.