Mottok pris for beste publisering 2016

Marianne Steinmo og Einar Rasmussen ved Handelshøgskolen Nord er tildelt prisen Beste publisering i 2016. Prisen deles ut av Stiftelsen Økonomisk forskningsfond.

Steinmo og Rasmussen fikk prisen for sin artikkel "How firms collaborate with public research organizations: The evolution of proximity dimensions in successful innovation projects". Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Journal of Business Research, som blir regnet som et ledende tidsskrift innen Business.

Klikk her for å endre bildet
Beste publisering 2016. Marianne Steinmo tok i mot prisen som ble delt ut av Ken-Andre Johansen (foto: Grete Ingemann Knudsen)
Prisen ble delt ut av styreleder for Stiftelsen Økonomisk Forskningsfond, Ken-Andre Johansen (på bildet over, sammen med Marianne Steinmo. Rasmussen var på utenlandsreise og hadde ikke anledning til å være tilstede under utdelingen. Red. anm.).

Johansen takket for det viktige arbeidet og for at vinnerne satte fokus på forskning som gagner Nord-Norge.

15 brukerstyrte innovasjonsprosjekter

Marianne Steinmo og Einar Rasmussen, som begge er ansatt ved Handelshøgskolen Nord, har studert 15 suksessfulle brukerstyrte innovasjonsprosjekter og hva som gjør at disse prosjektene har lyktes med sitt FoU-samarbeid.

- Vi vet at det kan være krevende å få til et samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer, da disse har veldig ulik institusjonell logikk, forteller Steinmo.

Hun forklarer at bedriftene ofte er mer kortsiktig orientert, ønsker rask gevinst og er drevet av kunnskap de har innad i bedriften. Mens forskerne på sin side har et mer langsiktig perspektiv.

- De skal levere artikler til en internasjonal arena, og har en personlig motivasjon for å bedrive forskning, sier hun.

Fire dimensjoner av nærhet

I den kvalitative studien kom forskerne frem til fire ulike dimensjoner av nærhet som er viktige for å lykkes i denne typen samarbeid, slik at man får til en god kunnskapsoverføring mellom forskningsmiljøene og bedriftene; geografisk, sosial, kognitiv, organisatorisk.

- Nøkkelen for å få til gode FoU-samarbeid ligger i å utvikle ulike typer proximity, eller nærheter, basert på hvilken type bedrift man er, understreker Steinmo.

- Er man en ingeniørbedrift som har lite FoU-erfaring, er det viktig å starte med å bygge på geografisk og sosial nærhet til forskere for å få til en god kunnskapsoverføring. Over tid når man lærer hverandre å kjenne, kan man fokusere på å utvikle den kognitive nærheten som innebærer blant annet teknologiske likheter, forskerspråk og kompetanse. Bedriftene vil da etter hvert være i stand til å søke ut og inngå nye samarbeid med mer relevante samarbeidspartnere.

- En forskningsbasert bedrift med mye FoU-erfaring kan gå bredt ut og søke mer relevante partnere fra starten, fordi den kognitive nærheten allerede er tilstede. De trenger dermed ikke den geografiske nærheten i like stor grad.

En viktig kobling

Universitetslektor Bjørg Riibe Ramskjell ved Handelshøgskolen Nord er kollega med prisvinnerne, og stiller seg i rekken av gratulanter.

- Dette er konkret og anvendbar forskning som er relevant både for bedriftene og for oss forskere, og denne koblingen er viktig å få til. Den skaper et viktig møtepunkt, sier hun.

Begrunnelsen for tildelingen:

Artikkelen handler om hvordan bedrifter kan samarbeide med forskningsmiljøer for å utvikle nye innovasjoner. Denne type samarbeid er av stor betydning for utviklingen av nye og bedre produkter og prosesser, men er ofte krevende å få til i praksis fordi forskingsmiljøer og bedrifter opererer etter ulike logikker.

Studien viser at ulike former for nærhet mellom bedriftene og forskingsmiljøene (geografisk, sosial, kognitiv, organisatorisk) er viktig for å lykkes i slike samarbeid. Dette er spesielt krevende for bedrifter som mangler slike relasjoner til forskningsmiljøer, slik det ofte er tilfellet med nordnorske bedrifter.

Studien bidrar til økt forståelse av hvordan slike bedrifter kan utvikle gode relasjoner til forskningsmiljøer over tid. Studien baserer seg på data fra 15 innovasjonsprosjekter i Norge (hvorav tre har tilknytning til Nord-Norge).

Artikkelen er allerede sitert 6 ganger i Google Scholar.

Artikkelen ble publisert i Journal of Business Research 2016; Volum 69.(3) s. 1250-1259.