Samarbeider om flere sykepleiere til nord

Norge vil kunne mangle 28 000 sykepleiere om femten år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Sentrale aktører i Nordland og Trøndelag forener krefter i arbeidet med å øke rekrutteringen til sykepleierutdanningen og sykepleieryrket.

​​​​​​Det femårige prosjektet «Sykepleier i Nord» har som mål å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde flere sykepleiere i Nordland og nordre del av Trøndelag.

De siste årene har vi kunne lese flere avisoppslag om den varslede sykepleierkrisen, noe vi allerede har sett konsekvensene av i arbeidet med koronakrisen og nedstengingen av Norge

– Nord universitet ønsker å bidra til å gjøre noe med denne utfordringen. Høsten 2018 møtte vi våre samarbeidspartnere i arbeidslivet, og det ble avdekket behov for å gjøre en sterk, felles innsats for å sikre at mange blir interessert i sykepleierutdanning, og at utdannede sykepleiere forblir i yrket. Når vi forener krefter har vi gode forutsetninger for å påvirke på en god måte, sier fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Klikk her for å endre bildet
Unikt sykepleier-samarbeid: Prosjektgruppa er her representert ved  (f.v.) Anne Ringen Pedersen, fakultetsdirektør ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap; Elsa F. Kommedahl, leder for kvalitet og utviklingskontoret i Bodø kommune; Haakon Eichler, rådgiver/controller ved eieravdelingen i Helse Nord; Thina M. B. Mohus, rådgiver i Nordland fylkeskommune; Astrid D. Jakobsen, seksjonsleder ved Nordlandssykehuset; Trine Holmvåg, prosjektleder ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap; Lisa Friborg, rådgiver i KS.
Helseforetak, sykehus, kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner er blant samarbeidsaktørene i prosjektet «Sykepleier i Nord», og Trine Holmvåg er ansatt som prosjektleder.

– Mangel på sykepleiere og særlig spesialsykepleiere er en stor utfordring for sykehusforetakene i Helse Nord. I vår regionale strategiske utviklingsplan er en uttalt målsetting at vi aktivt skal bidra til at det etableres regionale samarbeidsprosjekt med både kommune og utdanningsinstitusjonene. Sykepleier Nord er et prosjekt som ivaretar et slikt lagspill på en utmerket måte, sier Anita Mentzoni-Einarsen, regional HR-sjef i Helse Nord.

– For oss i Helse Midt-Norge er det en hovedmålsetning i vår Strategi 2030 at vi skal rekruttere, utdanne og beholde kompetent personell. Sykepleiere er naturligvis helt avgjørende for at vi skal kunne løse vårt samfunnsoppdrag. «Sykepleier i Nord» er et godt eksempel på et prosjekt hvor vi hever samarbeidet med utdanningssektoren til et strategisk nivå, og i fellesskap ser på grunnforutsetningene for å øke tilgangen på sykepleiere. Vi er svært positive dette, sier Ruben Angell, rådgiver med ansvar for utdanning i Helse Midt-Norge.

Sentrale oppgaver i prosjektet: 

1) Flere praksisplasser 
50 prosent av sykepleieutdanning er praksis, og det er behov for å teste nye praksismodeller for å kunne utdanne flere sykepleiere. 

2) Beholde sykepleiere i yrket 
Mange sykepleiere forlater yrket etter endt utdanning. Prosjektet skal se på tiltak for å hindre dette. 

3) Tiltak for å styrke rekrutteringen 
Prosjektet skal både jobbe for å heve omdømmet til sykepleieryrket, og sammen med praksisfeltet se på tiltak for å kunne utdanne flere til regionene. 

4) Kvalifisere flere til å kunne søke 
Iverksette tiltak for at flere søkere tilfredsstiller de nye karakterkravene som ble innført i 2019.

Om​​​​ Sykepleier i Nord 

Et femårig samarbeidsprosjekt for å øke rekrutteringen til sykepleierutdanningen og sykepleieryrket.

Samarbeidspartnere:

 • Nord universitet
 • Helse Nord 
 • Helse Midt-Norge
 • Nordlandssykehuset
 • Helgelandssykehuset
 • Helse Nord -Trøndelag
 • Nordland fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Nordland og Trøndelag
 • KS
 • Norsk sykepleierforbund
 • Bodø kommune
 • Levanger kommune
 • Hadsel kommune
 • Vefsn kommune
 • Overhalla kommune