Statsbudsjettet 2020: Ingen reell vekst for Nord universitet

Forslaget til statsbudsjett for 2020 innebærer et nullbudsjett for Nord universitet, tross styrking innen noen få områder.

​– I statsbudsjettet for 2020 satses det på noen punkter som er viktige for oss, men totalt er dette et nullbudsjett for Nord universitet, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

– Vi får igjen fordi vi har levert godt, og vi får til noen få av våre viktige satsninger, men det blir likevel et nullsumspill for oss.

Blått bygg og flere grønne studieplasser

I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 30 millioner kroner til å prosjektere Blått bygg på campus i Bodø. Blått bygg er en nødvendig og etterlengtet utvikling av infrastrukturen for forskning og undervisning, og legger til rette for et løft for utdanning og forskningsaktiviteten ved universitetet.

– For oss betyr Blått bygg, sammen med midlene som er satt av til flere studieplasser innen grønne studier, at Nord universitet får bygget videre på sin styrke innen det viktige profilområdet Blå og grønn vekst, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Med Blått bygg frigjøres også andre lokaler for andre fagområder. Planen er at disse skal brukes for å øke kapasiteten for utdanning og forskning innen sykepleie.

– Midlene til nybygget og øremerkede midler til ti nye studieplasser på sykepleie betyr at vi kan utdanne nødvendig arbeidskraft til regionene våre, sier Solheim Hansen.

Styrker samisk satsing

Nord universitet har et nasjonalt ansvar for lulesamisk og sørsamisk språk og kultur. En viktig del av dette er sørsamisk grunnskolelærerutdanning i Levanger og lulesamisk grunnskolelærerutdanning i Bodø.

– Det er gledelig for oss at statsbudsjettet gir fem millioner til å styrke fagmiljøene i sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning. Videre finansiering av denne satsingen er avgjørende for å kunne opprettholde dette viktige tilbudet.

Trekk av stipendiatstillinger

Nord universitet arbeider intensivt med kompetanseoppbygging innenfor viktige fagområder. I statsbudsjettet fases imidlertid ni rekrutteringsstillinger ut i 2020, dette gir en reduksjon på 3,8 millioner kroner bare i 2020.

– Det er veldig leit at disse ni rekrutteringsstillingene fases ut. For å bygge kompetanse og sikre god drift i doktorgradsprogrammene våre er det behov for alle disse. Ikke minst fordi samfunns- og næringslivet i regionene våre har et stort behov for forskerkompetansen som vi ønsker å bidra med. Det er krevende å levere på dette når disse ni stillingene ikke blir videreført, sier Nord-rektoren.

Leverer godt – men ingen vekst i basisfinansieringen

Veksten universitetet har hatt i egen virksomhet, både innen undervisning og forskning, gir en vekst i den resultatbaserte inntekten. Kuttet gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen fortsetter imidlertid og utgjør over 7 millioner kroner i reduksjon i 2020.

– Vi har levert godt, og får nå igjen for det, sier Solheim Hansen.

Videre har Nord universitet fått 5 millioner kroner for å styrke kvaliteten etter sammenslåingen i 2016.

– Vi er på stedet hvil innen basisfinansieringen. Den tilsynelatende veksten er kun en følge av forbedring av resultatindikatorene våre. I realiteten er det ingen realvekst i budsjettet for Nord universitet, kommenterer Solheim Hansen.

 Kontaktperson ‭[1]‬