Studentene tas godt imot ved Nord universitet

Om lag ni av ti studenter ved Nord universitet sier de blir godt mottatt. Det går fram av Norges største studentundersøkelse.

Svein-Arnt Eriksen

Prorektor for utdanning ved Nord universitet: Hanne Solheim Hansen.

 Nylig offentliggjorde styringsgruppen for Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) resultatene av en undersøkelse om studentenes helse og trivsel på sine studiesteder. Vel 50000 studenter mellom 18-35 år har besvart spørsmålene, som ble sendt ut til 162512 norske heltidsstudenter. Det gir en svarprosent på 31. Norske studenter i utlandet er også inkludert. Ved Nord universitet har 1988 studenter gitt svar. 

Nord universitet følger nasjonale trender

Resultatene fra Nord universitet følger i all hovedsak trendene som gjelder for landet som helhet.

– Vi er veldig fornøyde med at det er gjort en så stor og omfattende, nasjonal undersøkelse om studentenes trivsel og helse. Vi er opptatte av studentenes trivsel, og undersøkelsen gir oss et veldig godt grunnlag for å ta tak i områder der vi kan forbedre oss, sier prorektor for utdanning, Hanne Solheim Hansen, ved Nord universitet.

Studentene er fornøyd med måten de blir tatt imot på

– Hovedinntrykket er at de aller fleste studentene ved Nord universitet blir godt mottatt på sine studieprogram. Det samme gjelder tilfredshet med studentmiljøet, undervisningen og eget studiested. Vi er veldig godt fornøyd med at de aller fleste studentene våre har det godt og trives. Nord universitet scorer omtrent likt med landet for øvrig på de fleste områder som studentene har besvart i undersøkelsen, sier Solheim Hansen.

– Men så ser vi også at det er noen forhold vi åpenbart må ta tak i. Et område som vi må fokusere mye på er den psykiske helsen som studentene ved Nord universitet rapporterer om, som er på linje med det som gjelder for hele landet. Her er det en negativ utvikling hos studentene, og det må vi gjøre noe med.

Fire av ti har svart at de har alvorlige eller mindre alvorlige psykiske problemer. Det ser også ut til at en god del studenter føler seg ensomme, og nesten halvparten har ulike grader av eksamensangst, viser undersøkelsen.   

I denne undersøkelsen er studentene for første gang spurt om de har opplevd seksuell trakassering. Det innebærer uønsket seksuell oppmerksomhet som er krenkende og plagsom.

Ved Nord universitet oppgir 22 prosent at de har vært utsatt for seksuell trakassering, og i  landet for øvrig oppgir 24 prosent at de har vært utsatt for dette. Et flertall av disse hendelsene har skjedd i samfunnet utenfor institusjonene, går det fram av undersøkelsen. 

– Det er viktig at vi fortsetter å ha null-toleranse for seksuell trakassering, og at vi har varslingsrutiner som er lett tilgjengelige og oppleves trygge dersom dette skjer der Nord universitet har ansvar for studentene, sier Solheim Hansen.  

Samarbeid mellom Nord universitet, studentene og studentsamskipnaden

– Ved Nord universitet har vi et lanseringsseminar med presentasjon av tall fra SHoT-undersøkelsen den 12. september i Bodø og deretter vil læringsmiljøutvalget jobbe videre med de svarene som kommer fram i undersøkelsen. I dette arbeidet vil vi samarbeide nært med Studentinord og studentparlamentet, og med vertskommunen der det er relevant, sier Hanne Solheim Hansen.  

Svein-Arnt Eriksen

Nøkkeltall fra studentundersøkelsen:

88,5 prosent av studentene ved Nord universitet føler seg godt mottatt på studieprogrammet sitt (landsgjennomsnitt 88,4 prosent).

På studentmiljøet oppnås 63 av 100 poeng for studenter ved Nord universitet (landsgjennomsnitt 68 poeng).

Tilfredshet med studiebyen: Nord universitet får 57 av 100 poeng  (landsgjennomsnitt 72 poeng).

Boligtilbudet ved Nord samskipnad får 53 poeng (landsgjennomsnitt 56 poeng).

Undervisningen ved Nord universitet får 60 poeng (landsgjennomsnitt  62 poeng).

Psykiske plager: Ved Nord universitet oppgir 40 prosent alt fra middels til alvorlige symptomer (landsgjennomsnitt  41 prosent).

Seksuell trakassering: 22 prosent av studentene ved Nord universitet svarer at de har opplevd seksuell trakassering i form av verbal, ikke-verbal eller fysisk trakassering (landsgjennomsnitt 24 prosent).

Mer informasjon om undersøkelsen: SHOT 2018 Studentenes helse og trivselsundersøkelse.pdf