– Studentene våre er jevnt over fornøyde

Det sier Levi Gårseth-Nesbakk, konstituert prorektor for utdanning ved Nord universitet, etter at resultatene fra Studiebarometeret ble lagt fram tirsdag.

– Det er svært gledelig at så mange av våre studenter oppgir at de går på det studieprogrammet de helst vil gå på. En score på 4,5, av maksimalt 5, viser at vi i stor grad tilbyr de riktige studieprogrammene til rett studentgruppe, sier Levi Gårseth-Nesbakk, konstituert prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Han forteller at Studiebarometeret viser at Nord-studentene jevnt over er tilfredse med studieprogrammene sine.

­– Noen studieprogram scorer svært høyt på generell tilfredshet. Mange studieprogram ligger på et tilfredsstillende nivå, sett i forhold til landsgjennomsnitt og historiske tall.

Klikk her for å endre bildet
Et nyttig verktøy: – Vi bruker studentenes tilbakemeldinger til å forbedre studiekvaliteten, sier Levi Gårseth-Nesbakk, konstituert prorektor for utdanning ved Nord universitet. Foto: Svein-Arnt Eriksen

Svarene tilknyttet enkelte program indikerer varierende opplevd tilfredshet hos studentene.

– Dette ser særlig ut til å henge sammen med at vi i disse programmene kan bli flinkere til å informere studentene om studieprogrammets innhold, studentenes muligheter og studiets rammebetingelser. Et eksempel er tilbudet av praksisplasser og hvordan disse er organisert, sier Gårseth-Nesbakk.

– Vi ser at vi kan jobbe enda bedre med studentenes medvirkning. Her har vi allerede gjort flere tiltak, som å revidere studieplaner på studieprogramnivå og gi flere valgmuligheter og innflytelse på emnenivå. Vi må også bli flinkere til å informere studentene om prosesser og tiltak som allerede er satt i gang.

Et nyttig verktøy for kvalitetsforbedring

– Studiebarometeret er et nyttig redskap for å videreutvikle utdanningene våre. Vi integrerer resultatene i stadig flere forbedrings- og evalueringsprosesser, sier Gårseth-Nesbakk.

Ved Nord universitet brukes resultatene fra Studiebarometeret til å forbedre kvaliteten på studiene og rammene rundt studiene, for eksempel innen studentmedvirkning.

– Gjennom Studiebarometeret får vi et viktig bilde av den opplevde kvaliteten på studiene våre. En høy deltakelse i denne undersøkelsen er nyttig for både studentenes påvirkningskraft og for fakultetene når de skal iverksette tiltak. For eksempel har Fakultet for biovitenskap og akvakultur lykkes spesielt godt med å oppnå høy svarprosent på Studiebarometeret.

Vil legge til rette for bedre kommunikasjon og samhandling

–  Slik det er i dag har studentene flere former for formell medvirkningskraft, blant annet gjennom emne- og studieprogramevalueringer, dialogmøter med universitetsledelsen, gjennom studentparlamentet og flere utvalg. Sistnevnte inkluderer studentrepresentanter i læringsmiljøutvalg, lokalt og sentralt utdanningsutvalg, sier Gårseth-Nesbakk.

Han forteller at innen de enkelte studieprogrammene et det variasjoner i hvor stor grad studentene kan påvirke sin egen studieplan, blant annet som et resultat av nasjonale rammeplaner eller utviklede utdanningstilbud som sørger for å kvalifisere studentene til flere videreutdanningsmuligheter. Sammen bidrar dette til å fastlegge innholdet i studieplanen, og kan påvirke studentenes opplevde muligheter til medvirkning.

– Vi må imidlertid bli flinkere til å bevisstgjøre egne studenter på hvordan de kan medvirke gjennom studenttillitsvalgte, fagutvalg og studentparlament, og ikke minst jobbe bedre med tilbakemeldinger på innspill fra studentene. Vi ønsker å fortsette å videreutvikle studentenes handlingsrom og innovere måten de ulike emneansvarlige og studieprogramansvarlige kan gjøre det på.

– Selv mindre justeringer kan stimulere studentene til å engasjere seg mer i studiene og egen karriereutvikling, sier Nords prorektor for utdanning.

Ønsker mer dialog med studentene

Gårseth-Nesbakk forteller at fakultetene ønsker å legge til rette for tettere dialog med studentene, blant annet gjennom forbedrede evalueringsprosesser på emnenivå og ikke minst studieprogramnivå.

–  Nord universitet skal videreutvikle kvalitetsarbeidet på tvers av studiesteder, for å gi alle studentene et best mulig tilbud, for å stimulere fagansatte til enda mer forskningssamarbeid og framfor alt for å fortsette det systematiske arbeidet med å forsterke kulturen for kvalitet i utdanningen. Det er mange positive kompetansehevende tiltak ved universitetet, som sammen med ulike læringsarenaer på sikt forventes å styrke kompetanseformidlingen, bedre tilbakemeldingene og veiledningsseansene, samt gi større variasjon i læringsformer og vurderingsordninger.

– Vi ser fram til å samarbeide tett med studentene for å finne de mest relevante og treffsikre tiltakene innen utdanningskvalitet og videreutviklingen av universitetet.

 

Om Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60.000 studenter hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

Undersøkelsen gjennomføres årlig i oktober-november. Resultatene fra undersøkelsen gjøres tilgjengelige på studiebarometeret.no i begynnelsen av februar hvert påfølgende år.

Kilde: Studiebarometeret.no