Studenter ved Nord satser stort på østersproduksjon

Nord-studenter har fått en million i støtte fra Innovasjon Norge til klekkeri og produksjon av østers i egen bedrift. Ideen er etterhvert å utnytte negative effekter av lakseproduksjonen.

​​​Navnet på bedriften er ​​CultureBlue. Kjerneteamet består av nåværende og tidligere studenter ved Fakultet for biologi og akvakultur (FBA) ved Nord universitet. Bedriften drives i samarbeid med forskere på FBA og veileder Sylvie Bolla.  

– Det sentrale i ideen bak CulturBlue er å løse problemer knytta til oppdrett av laks og bidra til økt produksjon av mat fra akvakultur. Sjøbaserte proteinkilder vil bli enda viktigere i fremtiden, sier gründer og daglig leder Kirill Spiten. 

Ifølge Spiten har importører verden over stort behov for forutsigbare leveringer og priser. For mange arter er det høy etterspørsel, men liten produksjon og tilgjengelighet. 

Skal utnytte fôr-rester fra lakseproduksjon

– Forretningsideen er å produsere østersyngel. Men etter yngelstadiet kan østersen dra nytte av flere negative effekter av lakseproduksjon, som for eksempel fôr-rester og ekskrementer fra laksen som fører til algevekst, sier han. 

Spiten forteller at østersen filtrere vannet og at man i teorien kan hente mer protein ut fra samme mengden fôr. Også i form av makroalger. 

– Det er høy etterspørsel på østers, men det fins ikke nok produksjon til å mette dette behovet, sier Spiten.  


I gang med spennende bedrift: Fra venstre Dimitri Hendrik Blaauw, Caroline Maylinn Grebstad og Kirill Spiten. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

I dag drives østersoppdrett i Norge på naturlig vis i poller og terskelfjorder, men yngelproduksjonen er begrenset. 

 Flatøsters som finnes naturlig i Norge trenger varmt vann for å bli kjønnsmodne. De fins dermed ofte bare naturlig i poller eller terskelfjorder der det kan bli varmt nok. Det kan høstes fra disse, men når det skal drives akvakultur andre steder må yngel gjerne bli flyttet fra pollene til anlegg hvor de kan vokse videre.

​ Yngelproduksjonen er dermed begrenset og man kan ikke kontrollere omstendighetene som skal til for jevn produksjon, sier Spiten. 

Han legger til at produksjonen ofte er så liten at det ikke gir grunnlag for drift utover sesongjobber eller hobby. Østers som vokser vilt i naturen kan dessuten være utsatt for parasitter som Bonamia Ostrea, som trives i høy temperatur.

Starter med stamdyr fra en poll i Bergen

​Foreløpig er bedriften på utviklingsstadiet. Det er for tidlig å si hvor klekkeri og produksjon vil foregå, men det blir forhåpentligvis i Nord-Norge, ifølge Spiten. Bedriften starter med et landbasert klekkeri med stamdyr, som blir hentet fra en poll i Bergen. 

 Stamdyrene blir da matet med alger som også skal bli produsert på anlegget. Inne på klekkeriet blir de utsatt for høyere temperatur og økt konsentrasjon med mat. Dette gjør vi for å stimulere reproduksjons-sesongen slik at de gyter, forklarer Spiten. 


Stor etterspørsel: Jevn produksjon av østers til Europa har potensiale, mener studentene. Foto: Kirill Spiten. 

CultureBlue er støttet av Innovasjon Norge med 1 million kroner, gjennom ordningen StudentEntreprenørskap (STUD-ENT). Denne retter seg mot nyutdannede studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studier. 

Samler ulik kompetanse

Styrken ved prosjektet er ifølge Spiten at CulturBlue har klart å samle unge mennesker med forskjellige kompetansefelt innen genetikk, biologi, akvakultur, automatikk, marked og forretningsutvikling. 

Kjerneteamet består i tillegg av mennesker fra flere forskjellige land deriblant Ukraina, Nederland og Indonesia.

Kjerneteamet består av: 

Kirill Spiten er gründer og daglig leder i CultureBlue. Kirill har studert oppdrett av flatøsters og er spesialisert i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser. Han kommer også til å lede dette prosjektet. Kirill har tidligere gjennomført et prosjekt i Lyngdal der han så på testproduksjon av østersyngel.

Caroline Maylinn Grebstad er medgründer i CultureBlue. Hun har studert reproduksjon og klekking av flatøsters. Caroline bidrar med sin ekspertise i genomikk og tar nå mastergrad innen dette feltet. Hun har også bidratt med design av oppsett, samt utregninger for vannkvalitet.

Dmitri Hendrik Blaauw er medarbeider, rådgiver og partner i CultureBlue. Dmitri har bachelorgrad i økologi og evolusjon fra Groningen universitet i Nederland og mastergrad i Akvakultur fra Nord universitet. Han har spesiell erfaring innen utvikling av alternative næringsstoffer fra alger til fôr.

I tillegg er også disse med: 

Michal Meyer Nilssen er gründer av Norskin Materials AS. Han jobber daglig med forbedring av utnyttelsen av marine rest råstoff fra oppdrettsnæringen. Han har bredt nettverk innen havbruk og finansverdenen og skal bidra inn i prosjektet med forretningsutvikling.

Niklas-Aleksander Rasmussen er gründer av Lofotteina AS. Lofotteina utvikler mer effektive løsninger fiskerinæringen samt systemer for hindring av tap av fiskeutstyr. Han har jobbet mye i prosjekter tilknyttet lite utnyttede ressurser/arter. Han bidrar med forretningsutvikling, nettverk og søknadsskriving.
Fakta om flatøsters

Flatøstersen, Ostrea Edulis, er en art som befinner seg naturlig i Norge, men er nå truet av en fremmed art, nemlig stillehavs-østersen. Flatøstersene finner du ikke bare i Norge, disse strekker seg hele veien fra Trøndelag i Norge, langs kyster i Europa og hele veien til kysten av Marokko. 

Bachelor i biologi


Studiepoeng
: 180
Studiested: Bodø
Studieform: Heltid ​
Språk: Engelsk
Opptakskrav: Generell studiekompetanse med realfagskompetanse


Bachelor i havbruksdrift og ledelse


Studiepoeng: 180
Studiested: Bodø
Studieform: Heltid ​
Språk: Norsk
Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Les mer om studiet​