Styret behandler bemanning og økonomi ved FLU

Rektor Hanne Solheim Hansen
På styremøtet 11. mars skal saken om status for den økonomiske situasjonen og nedbemanning ved Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag opp til behandling.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) må nedbemanne med 30 årsverk i 2020 og 2021. Det er i løpet av det siste året, og i forbindelse med utarbeidelse av bemanningsplanen, tatt grep for å gjennomføre nedbemanningen med så liten grad av oppsigelser som mulig.

Det er likevel tilfelle at ansettelsesforhold for midlertidige ansatte tilsvarende 11 årsverk ikke vil kunne forlenges, samt at bortfall av arbeidsoppgaver vil medføre oppsigelser av fast ansatte tilsvarende 10 årsverk.

Endringer i studietilbud og krevende økonomi

Bakgrunnen for behovet for å nedbemanne er endring i studietilbud og fakultetets økonomiske situasjon.

– Dette er en svært krevende prosess for de ansatte ved fakultetet. Framover må vi dessverre gjøre grep som smerter og har store konsekvenser for enkeltansatte. Dette er vanskelig for de som blir berørt, og vi skal ta så godt vare på dem som vi kan, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) har ansatte i Levanger, Bodø og Nesna. Ved alle tre studiesteder har det de senere årene blitt lagt ned studietilbud, som følge av manglende eller ikke god nok rekruttering til disse.

–  Når vi gjør endringer i studietilbudet, enten på grunn av manglende rekruttering eller på grunn av nasjonale krav, får dette konsekvenser for sammensetningen av fagmiljøet tilknyttet utdanningene, sier Solheim Hansen.

Bemanningsplan til drøfting i medbestemmelsesorganane

FLU har utarbeidet en detaljert bemanningsplan som er tilpasset fremtidig studieportefølje og økonomisk tilpasning på sikt. Bemanningsplanen identifiserer hvilken kompetanse fakultetet har behov for innen sine fagområder, og dimensjoneringen av kompetansebehov. 

– Studietilsynsforskriften, som vi plikter å følge, stiller krav til fagmiljø knyttet til ulike utdanninger. Forskriften gir derfor sentrale føringer for sammensetningen av fagmiljøet i fakultetets bemanningsplan, sier Solheim Hansen.

Bemanningsplanen skal over tid være tilpasset fakultetets økonomiske rammer, og bygger på estimert ressursbruk for undervisning og tildeling av forskningstid for vitenskapelig ansatte. Det er lagt til grunn at fakultetet skal tilby utdanninger i tråd med vedtatt studieportefølje, og tilbud innenfor master i grunnskolelærerutdanning (MAGLU) med masterfordypninger ihht. styresak 4/20.

Bemanningsplanen danner grunnlaget for forslaget til innplassering av ansatte ved FLU og nedbemanning som beskrives i styresaken. Den skal drøftes i medbestemmelsesorganene før endelig vedtak.

Mål om økonomisk balanse innen 2023

– Arbeidet med bemanningsplan tilknyttet aktiviteten ved FLU er et tiltak for å sikre at fakultetet skal komme i økonomisk balanse innen 2023, og deretter får mulighet for strategisk styrking av utvalgte fagområder, sier Solheim Hansen.

– Våre lærerutdanninger og barnehagelærerutdanninger samt ph.d. i studier av profesjonspraksis er kjernen i fakultet, og vi skal hele veien sikre høy kvalitet på alle disse områdene, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

I forslaget til bemanningsplan ligger det to større prosesser i hhv. 2020 og 2021:

1.Innen august 2020: nedbemanning tilsvarende 15 årsverk og 5 årsverk som går over til eksternfinansiert aktivitet

  • Midlertidig ansatte 11 årsverk *
  • Naturlig avgang (pensjon) 4 årsverk.
  • Eksternfinansiert virksomhet tilsvarende fem årsverk ivaretas uten nyansettelser.​

2.Innen februar 2021: nedbemanning tilsvarende 10 årsverk

  • Oppsigelse fast ansatte 10 årsverk.

*Kun kritisk fagkompetanse i midlertidige stillinger bevares.


Les mer


Møte i styret ved Nord universitet, 11. mars 2020:

Innkalling og saksliste >