Styret tenker helhetlig

Et sterkt styre som tenker helhetlig og som har felles ambisjoner, oppsummerer styreleder Vigdis Moe Skarstein det første styremøtet i Nord universitet.

Dette er svært viktig for å lykkes godt med Nord universitet, som har høye ambisjoner på vegne av regionen og nasjonen, sier styreleder Vigdis Moe Skarstein.

Det første styremøtet i Nord universitet ble holdt 6. januar på studiested Bodø. På sakskartet sto midlertidig budsjett og midlertidig ansettelse, samt reglement.

Foran styremøtet var det et seminar der alle de nye representantene hadde som oppgave å bli bedre kjent med hverandre. Noe av det aller viktigste styret får å hanskes med er nettopp å bidra til at tre noe forskjellige kulturer smelter sammen til en enhet, noe som er en velkjent utfordring i fusjonsprosesser.

- I styret er vi opptatt av å se på styrkene i de ulike kulturene, og hvordan vi kan ta det med oss videre inn i det som Nord universitet skal stå for og være. Nå erkjenner jeg naturligvis at det vil være friksjon, noe enhver endring innebærer, samt en viss grad av motstrid. Det må vi regne med, det er menneskelige reaksjoner, sier Vigdis Moe Skarstein.

Bilde: Styreleder Vigdis Moe Skarstein

- Dette må styret møte med klokskap, og jeg vil bidra til at styret skal invitere til åpenhet og medvirkning i prosessen videre, sier Moe Skarstein.
Hun er veldig godt fornøyd med at det aller første styremøtet i Nord universitet fikk fram helhetstankegangen, og regner med at det er etablert som en bærende ide i styrearbeidet framover.

- Dette er ikke et styre med medlemmer som primært tenker region og representasjon, men hvordan styret som helhet best kan bidra til å løse utfordringene for Nord universitet, og bidra til at ambisjonene våre innfris, sier Moe Skarstein.

- Nord universitet har utdanningspolitiske ambisjoner om å bidra sterkt til at regionene i begge fylkene, Nordland og Nord-Trøndelag, får påfyll av relevant forskning og høyt kvalifiserte kandidater til arbeids- og næringslivet. Samtidig skal Nord universitet levere i toppen nasjonalt og internasjonalt på utvalgte fagområder.

- For universitetet nå er det aller viktigste å sørge for at Nord universitet får bygget ut sin vitenskapelige fagkompetanse, i tråd med myndighetskravene til universitetet.

- Samtidig skal vi ha en sterk og kompetent administrasjon som støtte for primæroppgavene som er undervisning, forskning og formidling, i dette spennende nedslagsfeltet for Nord universitet, geografisk mellom det arktiske Tromsø og NTNU i Trondheim, sier Moe Skarstein.

Bildet øverst på siden viser styret ved Nord universitet:
Fra venstre; Kjetil Fjellgaard, Vigdis Moe Skarstein, Roald Jakobsen, Aslaug Mikkelsen, Reidar Bye, Kaja Varem Aardal, Asbjørn Røiseland, Andreas Hovd, Roar Tromsdal, Bjørg Tørresdal, Siv Almendingen (vara) for Lisbeth Flataaker, ikke tilstede, Jens Schollin og Elisabeth Suzen.