Undersøker om nøkkelen til bedre dyrehelse går via bonden

Stipendiatene Jonil Ursin og Natalie Steen ved Nord universitet spør seg om bedre dyrehelse reflekterer en bonde som har det bra i et godt arbeidsmiljø på gården.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Veterinærene og stipendiatene Jonil Ursin og Natalie Steen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur på Nord universitet, skal de kommende årene undersøke om det er en sammenheng  mellom bondens arbeidsmiljø og helse, og dyrenes helse og velferd.

Ursin og Steens doktorgrader er en del av prosjektet FarmMERGE, som ser på sammenhengen mellom bondens helse og arbeidsmiljø og hvordan produksjonsdyrene da har det. Prosjektet skal benytte ulike mål i arbeidet, som dyrehelse, dyrevelferd og dyrenes produksjon.

Mens Ursin fokuserer på arbeidsmiljødelen av prosjektet, ser Steen på bondens helse.

– Tidligere forskning viser at bøndenes helse ikke er så god som vi ønsker. Derfor ønsker vi å se på sammenhengen mellom bondens helse og dyrenes helse og velferd, forteller Steen. 

Veterinærene Magnhild Torske, Jonil Ursin og Natalie Steen ved Nord universitet er opptatt av god helse og velferd for både dyrene og bøndene. Derfor er de nå i gang med ny forskning som skal komme både bøndene og dyrene til gode. Foto: Thomas Jergel/Camerat AS​.

Datakobling

Hoveddatakildene til FarmMERGE er Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og to av landbrukets egne datakilder, Mimiro og Animalia.

Mens HUNT inneholder data om bondens fysiske og psykiske helse, så vel som arbeidsmiljø – inneholder TINE og Animalias datakilder blant annet informasjon om melkeproduksjon, melkekvalitet, slaktekvalitet og vekst, i tillegg til dødelighet og lignende indikatorer om dyrevelferden. Ved å koble disse databasene sammen, vil Ursin og Steen kunne se sammenhenger mellom hvordan bonden har det, og hvordan dyrene har det.

Veterinær og forsker Jonil Ursin sier ikke nei takk til en prat og kos med kalvene…​ Foto: Thomas Jergel/Camerat AS​.

… det gjør heller ikke veterinær og forsker Natalie Steen.​ Foto: Thomas Jergel/Camerat AS​.

Spørreundersøkelse

For å finne ut mer om bøndenes arbeidsmiljø, skal Ursin sende ut en spørreundersøkelse til alle landets bønder.

I samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU Veterinærhøgskole) på Ås, skal jeg sende ut en spørreundersøkelse til alle landets melkebønder tilknyttet TINE. Her vil vi stille våre egne spørsmål som går mer direkte på det som er spesielt med akkurat bondens arbeidssituasjon, sier Ursin.

Spesielt vil det bli stilt spørsmål som handler om arbeidsmengde og en følelse av arbeidspress og økonomi. Vi ønsker blant annet også å vite mer om status på driftsbygninger og utstyr, og hvilken betydning det kan ha for arbeidsmiljøet til bonden.

Undersøkelsen blir sendt ut i løpet av 2023 og vil være med på å danne grunnlaget for nybrottsforskning på feltet.

– Vi er gode på dyrevelferd i Norge, men vi kan alltid bli bedre. Bondeyrket er veldig annerledes enn andre yrker, med lange arbeidsdager, lite ferie og fritid – og høy skaderisiko. Målet med forskningen vår er å få mer kunnskap om menneske-dyr-forholdet, og bidra til bedre helse og velferd både for produksjonsdyr og bønder, sier Ursin.

Jonil Ursin jobber i Bodø, men er i anledning det felles forskningsprosjektet på besøk hos kollega Natalie Steen i Steinkjer.​ Foto: Thomas Jergel/Camerat AS​.

FarmMERGE 

er et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet, NMBU Veterinærhøgskolen, NTNU, Sveriges lantbruksuniver​sitet (SLU), University of Melbourne, Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning og Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse. 

Det totale budsjettet til prosjektet er på rundt 10 millioner kroner, og de viktigste finansieringskildene er Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/ JA) og Nord universitet.