Unikt samarbeid for blå-grønn vekst i Nordland og Trøndelag

Nå tar Nord universitet og næringer i Nordland og Trøndelag et krafttak for å få til vekst innenfor blå-grønn sektor gjennom innovasjonsdrevet forskning.

– Dette er et unikt prosjekt der de to fylkene for første gangs skal samarbeide i slikt omfang, sier prosjektleder for Blågrønt innovasjonssenter Nord (BGINN), førsteamanuensis Margarita Novoa-Garrido ved Nord universitet. 

Nord universitet er blant de ledende innen forskning og utdanning knyttet til naturressurser. Disse ressursene bidrar til bærekraftig utvikling av det grønne skiftet og en sterk sirkulær økonomi. 

Med blå og grønn økonomi menes all bærekraftig produksjon og bearbeiding av biologiske ressurser til mat, helseformål, fiberprodukter, industrielle produkter og energi (Definisjon i EU og Norges forskningsråd). 

En bærekraftig utvikling vil ifølge Brundtlandrapporten av 1987 si å imøtekomme behovene til dagens generasjon, uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

En idé om å bringe hav og land sammen

Bernt Skarstad, tidligere leder av Nordland Bondelag, er en av initiativtakerne til BGINN.  

– Det startet som en idé om å bringe hav og land sammen om å utvikle vitale blågrønne næringer i distriktene. Etter over to års forberedelser kan vi invitere næringsutøvere og forskere til å utforme Blågrønt Innovasjonssenteret. 

Hun  leder forprosjektet til BGINN: Førsteamanuensis Margarita Novoa-Garrido. Foto: Svein-Arnt Eriksen. 

BGINN hadde nylig sitt første felles møte mellom kunnskapsmiljøer og aktører i hav- og landbruksnæringer i de to fylkene. Her deltok også representanter fra kommuner, Fylkeskommunene og Fylkesmennene i Nordland og Trøndelag. 

– Dette var første møte der sentrale aktører fra kunnskapsmiljøer og næringsaktører var samlet for å berede grunnen for etablering av BGINN, sier Margarita Novoa-Garrido. 

Mattrygghet, gjenbruk og nye anvendelse av råstoffer

Mattrygghet, kortreist protein og læring på tvers av næringene var temaene på oppstartsseminaret, hvor det ble jobbet med følgende konkrete problemstillinger: 

  • Anvende slam i landbruket som gjødsel, noe som også berører spørsmål om trygg mat
  • Proteinrike produkter som oppdrett av alger, med forsknings på avlsarbeid
  • Anvende tang og tare til mat og for- også det reiser spørsmål om mattrygghet
  • Hvordan få til innovasjonsdrevet forskning og innovasjon på tvers av mange næringer i Nordland og Trøndelag 
Det blir organisert flere møteplasser i løpet av prosjektperioden som går frem til 2022. Disse møteplasser har til hensikt å sette fokus på forskningsrelevante problemstillinger som næringene er opptatt av for deres fremtidige bærekraftig utvikling. 

– Målet er å sette i gang samarbeids- og innovasjonsprosjekter i tett samarbeid mellom forskning og næringen, sier Novoa-Garrido.

FoU partnere i BGINN er: Nord universitet, Nordlandsforskning, Trøndelag forskning og utvikling og NIBIO. I fremtiden vil SINTEF også være en del av partnerskapet.

– Vi jobber tett med regional forvaltning og representanter fra blå og brønn sektor i Nordland og Trøndelag, opplyser Novoa-Garrido. 

Forskerstab med høy kompetanse

Initiativtakere til blå-grønn vekst: Flerårig dialog mellom skognæringsforum, bondelaget, regional forvaltning og Nord universitet har ført til det som er blitt BGINN. Foran fra høyre til venstre: Nord universitet, Margarita Novoa-Garrido, Skognæringsforum Nordland, Torgunn Sollid-Bolås. Bak fra høyre: Karin Kristensen, NFK, John Kosmo, Fylkesmannen i Nordland og Bernt Skarstad, Nordland bondelag. 

– Den kunnskap og erfaring vi høster gjennom disse prosjektene, og ved at vi samtidig bygger en forskerstab rundt prosjektet med høy kompetanse, blir vesentlig mot en fremtidig senteretablering, sier hun. 

– Det er helt avgjørende for prosjektet med et sterkt engasjement fra næringene, legger hun til. 

Hun mener det er et åpenbart behov for å etablere et senter for innovasjonsdrevet forskning og utvikling i blå-grønn sektor i Nordland og Trøndelag. 

– Det er et kompetansegap i dag i denne delen av økonomien vår. Så for å få til økonomisk og bærekraftig vekst i de aktuelle næringene, er det viktig å få til et samarbeid med sterke forskningsmiljøer. Erfaring viser at næringene gjerne utvikles best rundt gode og faglig sterke forskningsmiljø, sier Margarita Novoa-Garrido. 

 Kontaktperson