Avlyser inn- og utveksling høsten 2020

- Vårt første prioritet er studentenes helse, samt deres behov for forutsigbarhet og trygge rammer.

​Det sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet.

Onsdag 20. mai ble det fattet rektorvedtak om å avlyse all studentutveksling fra og til Nord universitet i høstsemesteret 2020.

Dette innebærer at ingen studenter fra Nord vil reise på utveksling i høstsemesteret 2020, og at Nord heller ikke vil motta innreisende utvekslingsstudenter fra partnerinstitusjoner.

Bakgrunnen for vedtaket er situasjonen tilknyttet koronaviruset Covid-19.

Klikk her for å endre bildet
Studentenes helse og behov for trygge rammer er første prioritet, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.

Trygge rammer gir gode opplevelser

–  Å studere i utlandet er for mange det store høydepunktet i utdanningsreisen. Men forutsigbarhet og trygghet er helt avgjørende for å dra nytte at de erfaringene som utveksling kan by på og for å ha gode opplevelser, sier Gårseth-Nesbakk.

–  Studentene som reiser fra oss, og som vi mottar fra partnerinstitusjoner, er vårt ansvar. Når vi ser at koronasituasjonen gjør det vanskelig å skape de nødvendige rammene for våre studenter, er vi nødt til å ta grep.

Han gjør oppmerksom på at opptak av internasjonale gradssøkende studenter ikke rammes av vedtaket, og går tilnærmet som normalt.

– Her er studentene inn i et lengre løp, på to til tre år. Institusjonene har bedre tid til å tilrettelegge for disse studentene, for eksempel i form av nettbasert undervisning i en periode, og tilpasse tilbudet ettersom situasjonen endrer seg, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk

Beslutningen om å avlyse inn- og utveksling høsten 2020 er i tråd med gjeldende råd fra Universitets- og høgskolerådet, og reflekterer vurderingene som er gjort av mange andre institusjoner i UH-sektoren.

Helse og velferd første prioritet

I vedtaket legges det vekt på studentenes helse, velferd og trygghet, blant annet:

  • Smittevernhensyn og at utenlandske reiser øker eksponering til viruset.
  • Usikkerhet rundt smitte- og helsevern i mottaksland, for utreisende studenter.
  • Tilgang på bolig, både i Norge og i mottaksland, og økonomiske konsekvenser av evt. avbrudd på leieavtale.
  • Uavklart situasjon hos vertsinstitusjoner, inkludert avlyste tilbud og endringer i undervisningsformer, utsatt studiestart, mangel på tilrettelegging, og krevende kommunikasjonsforhold.

Hvor situasjonen hos vertsinstitusjonen er uavklart, er det vanskelig å sikre utdanningskvaliteten for Nord-studenter som skal reise ut.

– Et viktig prinsipp for utveksling er at den hever kvaliteten i utdanningen. Det vi nå ser er at utreisende studenter risikerer å møte et utdanningstilbud som ikke vil kunne holde den samme kvaliteten som ellers, sier Gårseth-Nesbakk.

Lite rom for forsinkelse, risikerer økonomiske konsekvenser

Det kommer også en rekke praktiske utfordringer samt en betydelig økonomisk risiko tilknyttet reise i denne perioden. Det trekkes frem:

  • Reiseråd og nasjonale restriksjoner. I Norge gjelder reiseråd og nåværende restriksjoner frem til 20. august i første omgang, altså etter planlagt oppstart for de fleste studenter.
  • Vedvarende mulighet for innstramming av restriksjonene og stenging av grenser i Norge og i utlandet.
  • Store reise- og transportkostnader.
  • Utfordringer når det gjelder kommunikasjon med Utenriksstasjoner.

Studenter på utveksling følger en stram tidslinje, går det fram av vedtaket. Fra rekruttering og søknad til mottak og oppstart er det lite rom for forsinkelse og vanskelig å omstille seg en situasjon i kontinuerlig endring.

 Studenter forskutterer kostnader for å kunne forflytte seg over grensene, sier opp hybler, deltidsjobb og bruker tid i sine eksamensperioder på dette. Mange av disse kostnader er egenandeler og dekkes ikke av studentens lån hjemme, sier Monica Brobak, leder for Enhet for internasjonalisering ved Nord.


Har du søkt om utveksling til høsten?


Studenter som har søkt om utveksling til høsten vil bli fulgt opp av sitt fakultet.

Enhet for internasjonalisering svarer også på dine spørsmål: international@nord.no