Statsbudsjett 2018: Ingen midler til kompetanseheving

Rektor Bjørn Olsen
Statsbudsjettet for 2018 gir i beste fall en flat budsjettutvikling for Nord universitet.

Institusjonen er i gang med et omfattende og ressurskrevende kompetanseløft, der både flere stipendiatstillinger og økte driftsmidler er viktig for gjennomføringen. Det er ikke satt av noen midler i statsbudsjettet til å understøtte de langsiktige økonomiske konsekvensene dette faglige løftet medfører.

Nord universitet er i gang med en gjennomgripende faglig kompetanseheving som innebærer at vi må ha flere ansatte med doktorgrad, flere i førstestilling og flere professorer. Dette er nødvendig for å møte kravene som stilles til universiteter, etter den omfattende fusjonen som er gjennomført. 

- Dette er et flatt budsjett for Nord universitet, i en fase der vi hadde ønsket at departementet hadde støttet opp under det omfattende kompetanseløftet vi er i gang med. Vi håper at Stortinget tar tak i dette, og tilfører både langsiktige midler i driftsrammen vår samt nye stipendiatstillinger, sier rektor Bjørn Olsen.

- Vi forventer også at vi får en betydelig andel av de midlene som er satt av i såkalte SAKS-midler, for å understøtte de endringene som følger av fusjonen vi har vært gjennom.

Det gledelig at det er satt av 14,4 millioner til prosjektering av et nytt bygg for Fakultet for akvakultur og biovitenskap, som er forutsetning for satsing på et av våre viktige profilområder, blå og grønn vekst. Nordområdesenteret, som er strategisk viktig for Nord universitets nasjonale posisjon i nordområdesatsingen, får økt sin grunnbevilgning med 4,1 millioner som varslet i revidert budsjett.

- Vi mener at Nordområdesenterets budsjett burde styrkes ytterligere, i tråd med de føringer som regjeringen selv legger i sin Nordområdestrategi og de høye ambisjonene for vekst og verdiskaping i nordområdene, sier rektor Bjørn Olsen.

Finansieringssystemet for universitetene ble lagt om i 2017, på en måte som medfører omfordeling av ressurser fra de mindre universitetene til de større. Effekten av dette slår også inn i årets budsjett, og Nord universitet taper 4,1 millioner i forslaget til statsbudsjett i 2018.

- Stortinget viste vilje og evne til å kompensere for omfordelingseffekten det nye finansieringssystemet fikk i 2017, og vi har store forventninger til at Stortinget også i år legger inn midler for å redusere effekten denne urimelige omfordelingen, sier rektor Bjørn Olsen.

For ytterligere kommentarer/ mediehenvendelser:

Rektor Bjørn Olsen: mobil 91306171
Kommunikasjonssjef Lotte Grepp Knutsen: mobil 90768540