Om prosjektet


I styremøtet 8. mars 2018 vedtok styret ved Nord universitet å gi rektor i oppdrag å utarbeide et beslutningsgrunnlag til fremtidig studiestedsstruktur ved Nord universitet. Prosjektet skal foreta en vurdering av den faglige bærekraften for både forskning og utdanning ved studiestedene. Målet for prosjektet er å danne grunnlag for at styret kan fatte en beslutning om studiestedsstruktur som sørger for robust faglig kvalitet i både forskning og utdanning i et langsiktig perspektiv.

Beslutningsgrunnlaget som utarbeides i prosjektet skal være grunnlaget for en innstilling fra rektor om framtidig studiestedsstruktur, som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier og ambisjon om å bidra til regional utvikling. Beslutningsgrunnlaget skal inneholde en analyse av regionens utvikling, herunder den næringsmessige- og demografiske utviklingen, og synliggjøre offentlige satsinger etc.

Forslag til framtidig studiestedsstruktur legges fram på styremøtet 30. april. Forslaget vil deretter bli sendt ut på offentlig høring. Styret vil ta endelig beslutning om universitetets studiestedstruktur 26. juni 2019.

Informasjon om høring

Høringsfrist: 15. juni 2019.

Høringssvar sendes til postmottak@nord.no og merkes med "Høringsuttalelse studiestedsstruktur".

Invitasjon til å avgi høringsuttalelse (pdf)