Spørsmål og svar om fremtidig studiestedsstruktur

Her finner du svar på noen av de mest aktuelle spørsmålene rundt dette prosjektet.

Når skjer det endring ved studiestedene?

Etter styrets vedtak om ny studiestedsstruktur, 26. juni 2019, utarbeides det en detaljert gjennomføringsplan for å realisere beslutningen. Tiltak planlegges i hovedsak gjennomført fram til sommeren 2022, da de studenter som opptas høsten 2019 skal ha fullført sine studier på de berørte studiestedene.

Hva er galt med små forskningsmiljø?

Nord universitet skal levere forskning av høy kvalitet og utdanne kandidater til regionen. Det er universitetets samfunnsoppdrag. For å lykkes med å utvikle et sterkt universitet for framtiden er det nødvendig å samle forskning og undervisning i sterkere og stabile fagmiljøer, og sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen. Dette vil gi økonomisk handlingsrom og gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling.

Hvordan påvirker dette opptaket til studier?

Opptak til studiene foregår som normalt.

Hvem bestemmer den endelige studiestedsstrukturen?

Styret vedtok ny studiestedsstruktur 26. juni 2019. Et representantforslag ble først behandlet i Stortingets utdannings- og forskningskomité, og deretter sluttbehandlet i Stortinget 12. november 2019. Etter en votering fulgte Stortinget tilrådingen fra utdannings- og forskningskomiteen. Med det ble styrets vedtak om ny studiestedsstruktur stående. 

Når vedtas det en ny struktur?

Endelig vedtak ble fattet av styret på styremøtet 26. juni 2019.

Er det fare for at også flere studiesteder blir lagt ned etter hvert?

Det foreligger ingen forslag om å legge ned flere studiesteder.

Hva menes med campus, studiested og utdanningssted?

Nord universitet vil etablere en studiestedsstruktur med tre typer steder: campus, studiested og utdanningssted. En campus har flere forskningsmiljøer og er våre ledende studiesteder, mens et studiested vil ha minst ett sterkt forskningsmiljø. Utdanningssteder er steder der Nord universitet skal tilby samlingsbaserte og nettstøttede grunnutdanninger.

Jeg vil sende inn et innspill til høringen, hvordan gjør jeg det?

I perioden 3. mai til 15. juni 2019 var det en åpen høring. Høringsuttalelsene som kom inn finner du her.

For studenter 

Hva skjer dersom et studiested legges ned?

Dersom aktiviteten ved et studiested endres, så vil alle studenter få fullført studiene de har begynt på. Det gjelder også studenter som startet på studier høsten 2019.

Får studentene fullføre utdanningen de er i gang med?

Studenter som har påbegynt studier vil normalt få anledning til å fullføre studiene der hvor de er tatt opp. Samlingsbaserte studier kan bli flyttet til annen lokasjon i dialog med studentene. Studenter som tas opp høsten 2019 vil normalt starte studiene der hvor de er tatt opp, og gis anledning til å fullføre studiene samme sted innenfor normert tid. Samlingsbaserte studier kan bli flyttet til annen lokasjon i dialog med studentene. Opptak fra høsten 2020 vil som utgangspunkt bli tilpasset endret studiestedsstruktur.

Hva skjer med praksisplasser og hvordan skal praksisplasser organiseres i framtiden?

Det vil bli sikret praksisplasser i forholdet til behovet.

Blir studiet jeg går på nedlagt før jeg tar eksamen?

Nei, det blir det ikke. Alle våre studenter får fullføre det studiet de har begynt på. Dette gjelder også de som starter på et studieprogram høsten 2019. 

Risikerer jeg å måtte bytte studiested i løpet av studietiden?

De som har opptak til et campusbasert studium vil få fullføre sin utdanning på studiestedet, innenfor normert tid. For de samlingsbaserte studiene vil samlinger kunne flyttes

Kan dere garantere at jeg får vitnemål?

Ja, alle studenter er sikret å få gjennomført sitt studieløp slik at de får vitnemål

For ansatte

Hva skjer med mitt arbeidsforhold ved Nord universitet?

Ansatte skal sikres forutsigbare og trygge prosesser under omstillingen. Det er utarbeidet en omstillingshåndbok i samarbeid med tillitsvalgte som vil danne grunnlag for omstillingsarbeidet. Rammer og vilkår for omstillingsarbeidet vil fremgå av en eller flere omstillingsavtaler, alt etter hvor omfattende omstillingen av studiestedsstrukturen blir på de enkelte stedene. Omstillingsavtaler og innhold i disse vil bli drøftet med tillitsvalgte. Når ansatte blir berørt av endringer som følge av samordning, flytting eller avvikling av virksomhet er utgangspunktet at ansatte skal kunne få tilbud om annen stilling ved Nord universitet. Hvilke ordninger som vil gjelde for flytting og eventuelle andre tiltak vil fremgå av omstillingsavtalene knyttet til hver enkelt endringsprosess.

I utgangspunktet ønsker vi å tilby alle ansatte annen stilling ved Nord universitet. Dersom aktivitet opphører innenfor ditt arbeidsområde på ditt studiested vil du kunne måtte flytte. Når vedtak er fattet vil de berørte enheter utarbeide bemanningsplaner som vil utgjøre grunnlaget for hvilken stilling du kan bli tilbydd og hvor denne blir lokalisert. I forbindelse med arbeidet med innplassering vil de som blir berørt innkalt til innplasseringssamtale der det vil bli orientert om forslag til innplassering, og du vil i møtet gis anledning til å gi en tilbakemelding på arbeidsgivers forslag. Du har anledning til å ha med deg tillitsvalgt eller annen tillitsperson i dette møtet. Dersom det blir overtallighet og vi ikke kan tilby alle en annen stilling vil det bli fastsatt kriterier som skal benyttes ved vurdering av hvem som blir overtallige. Disse kriteriene vil bli drøftet med fagforeningene

Hva er tidsperspektivet for eventuell flytting?

Dette vil avhenge hvor lenge vi har forpliktelser overfor studenter på ditt studiested. Når vi har sett konsekvensene av vedtak om ny studiestedsstruktur vil vi kunne være konkrete på dette.

Hvor kan jeg stille spørsmål om det jeg lurer på?

På omstillingssiden på intranett finner dere kontaktinformasjon dersom dere har noe dere lurer på. Tillitsvalgte er også en viktig ressurs som kan besvare mange av spørsmålene.

Jeg er ansatt ved Nord universitet og trenger å snakke med noen. Hvem kan jeg kontakte?

Alle ansatte skal sikres en forutsigbar og trygg oppfølging under omstillingen. Det er utarbeidet en omstillingshåndbok, og hver enkelt ansatt vil bli fulgt godt opp av sin nærmeste leder og personalavdelingen.