E-post:
eva.robertson@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 44
Mobil:
Kontor:
CAE221

Om meg/bakgrunn

Jag har lång praktisk erfarenhet i mitt yrke som barnmorska. Under mina barns uppväxtår startade jag en barnmorske-mottagning i ett mångkulturellt område vid en vårdcentral i Lund, Sverige, där jag gav stöd och vård till kvinnor/familjer från fler än hundra nationaliteter (1988-2002). I tillägg var jag konsultbarnmorska för kvinnor vid LVM- (Lagen om vård av Missbruk) och LVU-hemmet (Lagen om vård av Unga), Lunden i Lund, där jag också drev projekt (2001-2003) som resulterade i en speciell tjänst för en barnmorska inom specialistmödravården riktat till dessa kvinnor.

Efter min avhandling 2003, har jag lång erfarenhet av undervisning, didaktisk och pedagogisk utveckling. Jag har en pedagogisk utbildning som vårdlärare , Universitetet i Lund och efter disputationen kurs i pedagogik för universitetslärare och kurs för doktorandhandledning Karolinska Institutet, Stockholm.

Jag har handlett tre doktorander i Sverige som har försvarat sina avhandlingar (se CV), och handleder nu tre doktorander varav Svein Bergem disputerade 7e maj 2021, Trude Jægtvik har avhandlingen under bedömning av betygskommité, Och Lise Jaastad kommer att sända in sin avhandling høst 2021. Jag har handlett master (Norge) och magister uppsatser (Sverige). Jag har också varit i betygskommittéer vid Nord Universitet och Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och examinerat master och magister uppsatser. 

Under 2009-2010 genomförde jag 3 månader scholarprogram vid Avd, för Human Resources for Health (Prof Jean Yan), WHO's huvudkontor i Geneve (bilaga 9b6). Jag blev också inbjuden att delta in teknisk referansgrupp i ett WHO/PEPFAR samarbete för att uppgradera sjuksköterske/barnmorske utbildningar för att möta MGD 5 (14-16/72010). 


Undervisning/veiledning

Jag har undervisat, haft kursansvar och handlett på alla nivåer; i sjuksköterskeutbildning (Sophiahemmet Stockholm, Högskolan i Skövde och Borås, Sahlgrenska Akademien, Universitetet i Nordland/Nord Universitet), barnmorske-utbildning (Karolinska, Skövde, Borås), distriktssjuksköterske-(Borås), barnsjuksköterske utbildning (Sahlgrenska Akademien) och olika vidareutbildningar (magister/masternivå). Jag har undervisat både i kvantitativ och kvalitativ metod på olika nivåer från kandidat (bachelor) till master nivå (se bilagor Tabell 1 Handledning och Examinationer och 2 Kursansvar). Jag har också undervisat på flera Internationella kurser på ICHAR, Karolinska Institutet för masterstudenter och doktorander. 

Under 2009-2011 ansvarade jag för utveckling och samordning av 'curriculum' i en unik och innovativ internationell nätbaserade kurs "Intercultural Communication with a tender loving care perspective related to migration and health 7,5ECTS “. Den utvecklades i samarbete med kollegor från : Nursing School of University of Gadja Mada, Yogyakarta Indonesien, Nursing school of University of Costa Rica, San Jose, Costa Rica och sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Borås. Vidare har jag varit koordinator för Linnaues-Palme utbyten i Costa Rica och Ecuador 

Under 2011-2012 vid Sahlgrenska Akademien ansvarade och vidareutvecklade jag för en kurs I “International clinical practice 7.5credits" och  "Världen i vården" (Multicultural encounters and intercultural communication in health care, 7,5 higher education credits), valbar deltidskurs för studenter vid all program vid medicinska fakulteten (first and second cycle).

Tillsammans med Professor Johan Arnt Myrstad har jag gett kurs på doktorgrads-nivå i kvantitativ metod, där vi utvecklat en tydlig progression som anknutits till studenternas egna projekt för att se  sammanhang och relevans för deras process och utveckling. Jag har ansvarat och varit med att utveckla nya innovativa kurser och program. Från 2013 ansvarade jag (studieprogramsanvarig) för utveckling av ett master-program (med uppstart höstterminen 2017) som fått mycket god utvärdering från studenterna. Vi har haft Erasmus+ staff exchange lärare Dr Alys Einion, University of Swansea UK in i undervisningen . Dessutom har Professor emerita Kari Martinsen som föreläsare. Tyvärr stoppades denna Master efter bara den första kullen av dåvarande dekan. Jag har också 2015 utvecklat en valbar nätbaserad kurs på masternivå i Interkulturell Kommunikation med Interpersonell Utveckling 15 stp(från Ht2021 10stp (vidareutvecklats tillsammans med førstelektor Per Kristian Roghell),  som har fått goda evalueringar av studenterna.

Med avsikt att utveckla ’Joint master course fick jag  -2016 och 2017 april beviljat North2north stipendie för att besöka Murmansk Arctic State University, Department for Special Pedagogy and Special Psychology. Tyvärr blev detta initiativ lagt på is på grund av ändrade prioriteringar av ny ledning med att efter endast en kull lägga ner den ny uppstartade Master i Folkehelsearbeid. Forskning

Forskningen jag bedrivit kan ses innefatta i huvudsak fyra tema; 1)kvinnors generella hälsa i ett livsperspektiv ('från vagga till grav'), 2) Sexuell och reproduktiv hälsa (från tiden före menarche till tiden efter menopaus), 3) Migranter, minoriteter och marginaliserade kvinnors hälsa och deras barn och familjer, och därtill knytes också genusperspektiv (eftersom dessa verkar intersektoriellt), och 4) Folkhälsa och hälsofrämjande arbete där också kvinnors, barns och ungas hälsa ingår. I tillägg har jag fördjupat mig i olika metodologiska perspektiv, vilken filosofisk grund de utgår ifrån och vad det betyder både metodologiskt och didaktiskt. Det kan ses ge ett sammanhang, en utvecklingslinje och en bredd tvärvetenskapligt, en pågående process som tar in, lyssnar in och respekterar den komplexitet människors strävan i sina vardagsliv innehåller. 

Av de artiklar jag har skrivit eller varit medförfattare till fick följande två stor uppmärksamhet och till viss del bidragit med nya perspektiv och kunskap. Artikeln från -2014  "To be taken seriously" Women's experiences of migration and healthcare needs during childbearing, (som jag är ensamförfattare till) och använder ett intersektionellt perspektiv som hjälper oss till en fördjupad förståelse av de erfarenheter som kvinnor som migrerat har med sig och hur de upplever vård i samband med graviditet och förlossning i Sverige. Dessutom ingår kvinnor från olika socioekonomiska levnadsförhållanden och även en mångfald i bakgrund. Fyra kvinnor som är intervjuade är romer vilka sällan får göra sin röst hörd i studier. Denna artikeln har enligt förlaget blivit 'the top 20' i detta forskningsfält (“11 688 downloads and 135 citations").

Artiklen från -2005 "Do Foreign-born women have an increased risk of non-normal birth in Sweden?" (Robertson, E., Malmström, M., Johansson, S-E.), blev skriven en artikel om i Svenska Dagbladet 2007-08-20, som ledde till uppmärksamhet i pressen under hela den dagen. Intervjuer i radio-studio1, P1, Rapport, TV 4 och medverkan i "GodMorgon soffan" 21/8 2007. Jag fick också från allmänheten positiv respons som 'äntligen någon som uppmärksammar detta' men också negativa obehagliga hotfulla brev. Uppmärksamhet ledde vidare till att jag blev inviterad till DO-(Diskriminerings Ombudsmannen) för att presentera min forskning.​

Jag har deltagit i  flera stora forsknings ansökningar till Forskningsrådet i Norge, men bara har blev beviljat medel (involverade en kollega  i arbetet med det projektet). 

Jag deltog i ett Marie Curie projekt, var i Mexiko  på två månaders fältstudier, observationer, dokumentanalys, intervjuer med forskare, fältarbetare, hälsopersonal men i huvudsak intervjuer med kvinnor från ursprungsbefolkningar som flyttat från ruralt område till storstad för arbete. En vetenskaplig artikel är publiserad  dessutom är utgiven i en antologi.