Odil Sætertrø

Førstelektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
odil.satertro@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 16
Mobil:
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 345

Om meg/bakgrunn

​Underviser primært innen psykisk helsearbeid på bachelorutdanningen i sykepleie ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Er utdannet sykepleier med mastergrad i helsevitenskap.  Jeg er førstelektor i profesjonskunnskap med fokus på helsefremming, tverrfaglig samarbeidslæring, samhandling om praksisstudier i profesjonsutdanning og pedagogisk utviklingsarbeid. 

Har klinisk erfaring innen psykisk helsearbeid i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som psykiatrisk sykepleier (nå spesialsykepleier inne psykisk helse)​

Jeg deltar  forskningsgruppene Psykisk helse og Likeverdig samfunnsdeltakelse og marginaliserte grupper

Jeg underviser på videreutdanningen i Veiledningspedagogikk og Motiverende Intervju (MI). Ved siden av undervisning veileder jeg studenter i skikkethetssaker og er eksternsensor for utdanningsinstitusjoner med både vernepleier- og sykepleierutdanninger.

Undervisning/veiledning

Jeg er emnekoordinator i teori - og praksisemnene psykisk helsearbeid på bachelornivå. 
Fagområder jeg underviser i:
Psykisk helsarbeid
Helsefremming, salutogenese
Motiverende intervju
Pårørendesamarbeid
Kommunikasjon


Forskning

Jeg har ledet utviklingsprosjekter med aksjonsdesign, alle har inkludert praksisfeltet. 

Jeg deltar nå i samhandlingsprosjekter med praksisfeltet. Samhandling om simulering i praksisfeltet (SamSiP) innebærer undervisning i form av simulering i psykisk helsearbeid. Digital samhandling med praksis (DiSaP) innebærer utprøving og utvikling av Teamsrom som samhandlingsplattform i praksisstudiet og utvikling av digital veiledningsutdanning for praksisveiledere.