Open Access

Nord universitet sin policy for Open Access (åpen tilgang til vitenskapelige artikler) ble vedtatt av styret i møte 24. april 2018 (sak 41/18). En arbeidsgruppe ledet av professor Terje Mathisen ved Handelshøgskolen utarbeidet forslaget, som er tuftet på nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Hva er Open Access?

  • Open Access (OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater.
  • Forfatteren beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.
 

Hvorfor Open Access?

  • Resultatene av offentlig finansiert forskning bør være offentlig tilgjengelig.
  • Open Access har et solidarisk perspektiv: Forskning deles også med dem som ikke har råd til å kjøpe tilgang til den.
  • Siteringsfordel: De fleste studier viser at artikler som er åpent tilgjengelig på nett, har en siteringsfordel fremfor dem som kun finnes i abonnementsbaserte kanaler.
  • Open Access kan bidra til å senke kostnadene. I en 20-års periode fra midt på 1980-tallet steg prisene på abonnements-baserte tidsskrifter mer enn 2,5 ganger raskere enn inflasjonen.

  • Stadig flere finansiører krever åpen tilgang til (resultater av) forskning som de helt eller delvis finansierer. Noen eksempler –

Kunnskapsdepartementet (KD):
I tildelingsbrevet for 2014, avsnitt 4.1, krever KD «at institusjonene sørger for at alle vitenskapelige artikler som er helt eller delvis offentlig finansiert, enten publiseres åpent eller egenarkiveres etter avtale med utgiver, likevel slik at dette ikke kommer i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene».
 
Forskningsrådet (NFR):

«Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet.»

«Dersom artikler som er resultat av prosjekter helt eller delvis [finansiert] av Forskningsrådet ikke er egenarkive[r]t i tråd med prinsippene for åpen tilgang, kan Forskningsrådet holde tilbake midler […].» (Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering. Oppdatert juni 2014)

EU i rammeprogrammet Horizon 2020:

«[F]ollowing Horizon 2020's open access policy, beneficiaries must ensure that peer-reviewed scientific publications resulting from Horizon 2020 funding are deposited in repositories and made open access i.e. free of charge online access for the user.» (Work Programme 2014-2015 Part «Table of Contents and General Introduction»: 19)

Hvordan Open Access?

Det er to hovedveier og en sidevei til målet om Open Access:
1)  gull Open Access: publisering irene OA-tidsskrifter. Disse gir fri online tilgang til alle artikler, f.eks. – i PLOS ONE Presslauer et al. 2014.
                
Mer enn 2/3 av de fagfellevurderte ("peer reviewed") rene OA-tidsskriftene krever ingen artikkelavgift (evt. forfatter-/publiseringsavgift, også kalt APC: "Article Processing Charge"). De øvrige finansierer sin virksomhet ved å ta betalt for å publisere artikler. Forskningsutvalget (FU) opprettet et OA-fond ved tidl. Universitetet i Nordland (UiN) i 2013 og slike utgifter kan etter søknad dekkes av dette fondet.

Brage Nord inneholder også Nord universitets publikasjonsserier.
2) grønn Open Access: egenarkivering av artikler publisert i ordinære, abonnements-baserte tidsskrift i åpne digitale arkiv. 
 
Ta vare på/Få tak i den siste manuskript-versjonen du/dere sendte til tidsskriftet!

"Clearly, if one wants to increase the chance of being highly cited, self-archiving in Green OA is the way to go […]." (Archambault et al., 2014:24)
 
Ved registrering av vitenskapelige publikasjoner kan du lett laste opp fulltekst i CRIStin ved å klikke på "levere fulltekstdokument". En forenklet brukerveiledning "Egenarkivering" som beskriver opplasting av fulltekst ved registrering i CRIStinspesifikt for ansatte ved Nord universitet, finner du her. Egenarkivering er gratis.  Når du laster opp fulltekst i CRIStin, må du huke av for at du har samtykke fra medforfattere til at dokumentet blir publisert elektronisk i Brage Nord. Få gjerne samtykke fra medforfattere allerede når dere blir enige om å jobbe sammen om artikkelen.
 
Universitetsbiblioteket tar ansvar for å kontrollere/avklare rettigheter for Nord-ansattes artikler og sjekker utgiverens retningslinjer for egenarkivering (iSHERPA/RoMEO), herunder hvilken versjon som eventuelt kan arkiveres i Brage Nord. Arkivering i Brage Nord gir sikker lagring av forskningsarbeid; i tillegg blir publikasjonene synlige gjennom søketjenester som NORA (Norwegian Open Research Archives) og Google (Scholar).
 
De fleste artikler publisert i ordinære, abonnementsbaserte tidsskrift kan gjøres tilgjengelig i åpne institusjonsarkiv – som oftest ikke i den publiserte utgaven, men i siste manusversjon forfatter/e sendte fra seg etter fagfellevurdering: "postprint-versjon"; kalles også Accepted Manuscript (AM). En postprint vil innholdsmessig være lik den publiserte versjonen(med mulig unntak for korrekturendringer), men uten forlagets design og layout (formattering, paginering, årgang osv.). Illustrasjoner og tabeller er gjerne plassert sist i manuskriptet (postprinten). Noen eksempler på postprinter:
 
3) hybrid Open Access: frikjøp av enkeltartikler publisert i ellers abonnementsbaserte tidsskrift, f.eks. Viswanath i Fish & Shellfish Immunology.

Forfatteren betaler et gebyr til et ellers abonnementsbasert tidsskrift for å gjøre en enkelt artikkel åpent tilgjengelig på web. Øvrige artikler i tidsskriftet forblir tilgjengelig bare for abonnenter. Hybrid-tidsskrifter innhenter både gebyrer av nevnte type og abonnementsavgifter   ("double dipping"). Disse gebyrene er i snitt vesentlig høyere enn artikkelavgiften som en del av de rene OA-tidsskriftene finansierer sin virksomhet med; jf. punkt 1).
 
Nord universitets OA-fond gir kun støtte for rene OA-tidsskrifter, ikke til hybride tidsskrifter med frivillig OA for den enkelte artikkel. Det gjør heller ikke Norges forskningsråd (NFR).
 
Dersom du er i tvil om et tidsskrift er et rent OA-tidsskrift (punkt 1) eller et hybrid tidsskrift (punkt 3), ta gjerne kontakt med oss ved biblioteket.

OA-fondet

Retningslinjer for OA-fondet ved Nord universitet
            

Universitetet har et Open Access fond. Midlene i fondet skal dekke kostnader ved publisering i tidsskrifter med åpen tilgang. Fra 29. november 2016 kan fondet også dekke kostnader ved publisering av monografier og artikler/kapitler i antologier.                   

Egenarkivering i Brage Nord er et krav for artikler og bøker som blir publisert med bruk av midler fra Nord universitets OA-fond.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for OA-fondet ved Nord universitet:
                             

1) Hovedkriteriene for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler

Se fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftsartikler!

Hvis tidsskriftsartikkelen blir akseptert for publisering, sendes søknad; bruk eget skjema for å søke om midler til støtte for åpen publisering av tidsskriftsartikler.

Se fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier!

For antologier og monografier har vi ikke noe eget søknadsskjema; kontakt oss på openaccess@nord.no

Open Access policy for Nord universitet

Nord universitet sin policy for Open Access ble vedtatt av styret i møte 24. april 2018 (sak 41/18). En arbeidsgruppe ledet av professor Terje Mathisen ved HHN utarbeidet forslaget, som er tuftet på nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Arbeidsgruppa besto for øvrig av professor Steinar Johansen, FBA, professor Roland van den Tillaar, FLU, førstelektor Hugo Nordseth, FSV og førsteamanuensis Jorunn Bjerkan, FSH. 

Arbeidsgruppen leverte sin rapport 29. januar.

Universitetets OA-policy i korte trekk

Som forsker avgjør du selv i hvilken kanal du publiserer dine arbeid. Men du har også en forpliktelse til å publisere på en slik måte at fagfellesskapet og allmennheten enkelt får tilgang til dine forskningsresultater, ved at du undersøker muligheter for å publisere dine vitenskapelige artikler i rene Open Access-tidsskrift (gull OA).

Dersom du har publisert artikkelen i et abonnementsbasert tidsskrift (grønn OA), skal du sørge for at korrekt versjon av artikkelen arkiveres i Brage Nord, som er institusjonens vitenarkiv. Du laster opp korrekt versjon av artikkelen din i CRIStin, universitetsbiblioteket sørger for at den opplastede versjonen blir tilgjengelig i Brage Nord. Alternativt signerer du en avtale som tillater at universitetsbiblioteket tilgjengeliggjør artikkelen i vitenarkivet.

Usikker på hva som er den korrekte versjonen av artikkelen din? Universitetsbiblioteket yter rådgivning og tjenester knyttet til rettighetsklarering av publikasjoner for tilgjengeliggjøring i Brage Nord. Kontakt openaccess@nord.no, men sett deg helst inn i fullstendig policy først.

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Disse ble lansert 22.08.2017. Regjeringen fastsetter 4 retningslinjer og 5 tiltak; se her, s. 2. 

Fra de 4 retningslinjene:

1. Vitenskapelige tidsskriftsartikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige (se retningslinje 1)

2. Alle vitenskapelige tidsskriftsartikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv som Brage Nord, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige (se retningslinje 2).

Fra de 5 tiltakene: «For å bidra til at målene nås, vil regjeringen […]

2. utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres.

3. kreve deponering i vitenarkiv lokalt eller nasjonalt som en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.»

Utdypende informasjon og spørsmål/svar om retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler supplerer selve retningslinjene.

Retningslinjer for forvaltning av forskningsdata 


 Kontaktperson