Open access

Open access-publisering innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt, umiddelbart og permanent tilgjengelig for alle via internett.

 Publisere open access

En forfatter som publiserer open access, beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Utgifter til open access-publisering dekkes av forskningsfinansiør eller Nord universitets publiseringsfond.

Publisere en open access-artikkel
Huskeliste før publisering:
 1. Identifiser et tidsskrift som passer for deg:

2. Sjekk forlaget i DBH/NSDs kanalregister for å sikre uttelling i det norske finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Det er kun tidsskrifter på nivå 1 eller nivå 2 som gir uttelling.

3. Dersom ditt foretrukne tidsskrift krever en publiseringsavgift, såkalt Article Processing Charge (APC), kan du søke om støtte til publisering fra Nord universitets publiseringsfond.

4. Avslutt med å egenarkivere artikkelen din i universitetets institusjonsarkiv, Nord Open.

Publisere open access-kapittel
Dersom du skal bidra med et kapittel i open access-antologi, vil redaktøren kvalitetssikre forlag og innhold. Huskeliste:

 1. Er forlaget registrert i The Directory of Open Access Books (DOAB)? DOAB har oversikt over seriøse forlag som gir ut åpne bøker
 2. Sjekk forlaget i DBH/NSDs kanalregister for å sikre uttelling i norske finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Forlagene i DBH er også kvalitetssikret
 3. Se mer informasjon om rettigheter og lisenser
 4. Dersom det er knyttet utgifter til publisering kan du søke om støtte fra Nord universitets publiseringsfond
Publisere open access-bok
Huskeliste før publisering:
 1. The Directory of Open Access Books (DOAB) har oversikt over seriøse forlag som gir ut åpne bøker
 2. Sjekk forlaget i DBH/NSDs kanalregister for å sikre uttelling i det norske finansieringssystemet for vitenskapelige publiseringer. Forlagene i DBH er også kvalitetssikret
 3. Husk å studere kontrakten nøye slik at du ikke gir fra deg rettigheter du ønsker å beholde! Se mer informasjon om rettigheter og lisenser
 4. Publisering av open access-bøker er ofte forbundet med store kostnader. Ved Nord universitet kan du søke om støtte til bokpublisering fra publiseringsfondet
Unngå svindel
I det seneste år har vi sett flere tilfeller der såkalte røvertidsskrifter svindler. Mange åpne tidsskrifter dekker kostnader gjennom publiseringsavgift (APC). Useriøse aktører utnyttet dette ved å etablere falske open access-tidsskrifter. I nyere tid har useriøse aktører også etablert seg med såkalte «vitenskapelige» konferanser. Fellestrekk for både tidsskrifter og konferanser er at de ikke følger krav til kvalitetskontroll i forskningen.

Unngå å bli lurt! 

Tidsskrifter
 • Sjekk r tidsskriftene er kvalitetssikret av en fagkomité. Tidsskrifter bør være godkjent på nivå 1eller 2. Legg merke til at det er mulig å nominere titler for vurdering – da undersøkes tidsskrifter for deg
 • Sjekk Directory of Open Acess Journals (DOAJ) – her er tidsskriftene kvalitetssikret av medlemmer i DOAJ-redaksjonen.
 • Sjekk med kolleger: Har andre erfaring fra publisering i dette tidsskriftet, eller leser de det jevnlig?
 • Se nettstedet Think. Check. Submit for mer omfattende informasjon om røvertidsskrifter
 • Mange av de useriøse aktørene er svært aktive i forhold til å kontakte forskere med tilbud om publisering
 • Søk på nettet etter tidsskrifttittel og begrepet «predatory»
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene har «Ti tips for å unngå røvertidsskrifter»
Konferanser
 • Sjekk med kolleger, har andre erfaring fra å delta på den aktuelle konferansen?
 • Se nettstedet Think. Check. Submit for mer informasjon om hvordan avsløre svindelkonferanser
 • Mange av de useriøse aktørene er svært aktive i forhold til å kontakte forskere med tilbud om deltakelse
 • Søk på nettet etter konferansenavn, arrangørnavn m.m.

Hvorfor publisere open access

 • Offentlig finansiert forskning blir åpent tilgjengelig
  Forskning som er offentlig finansiert, bør være tilgjengelig for alle. Samfunnet skal ikke behøve å betale for tilgang til denne forskningen.

 • Åpen tilgang fjerner prisbarrierer
  Et mål med åpen tilgang er å bryte dagens finansieringsmodell for tidsskrift (abonnementsmodellen) og istedenfor skape en økonomisk modell der man ikke betaler for tilgang til forskningsresultater.

 • Åpen tilgang fjerner tilgangsbarrierer
  Åpen tilgang gir alle like mulighet for tilgang til forskningsresultater. Bruk av åpne lisenser fører til at arbeidet kan deles og brukes med færre begrensninger.

 • Åpen tilgang sprer kunnskap
  Ny kunnskap blir oppdaget raskere når den er åpent tilgjengelig. Fjerning av rettighetsbarrierer fører til at flere kan bruke og bygge videre på denne kunnskapen. Åpne publikasjoner blir lastet ned, lest og sitert oftere enn andre publikasjoner.

 • Åpen tilgang sikrer tilgang i framtida
  Publikasjoner som arkiveres og gjøres tilgjengelig i åpne, institusjonsbaserte eller nasjonale arkiv vil være tilgjengelige også i framtida.

 • Åpen tilgang lar forfatter beholde rettigheter
  Ved åpen publisering beholder forfatter vanligvis rettigheter til å bruke eget arbeid.

Hvordan publisere open access

Det finnes per i dag fire måter for forskere å publisere open access:

Gull-OA, publisering av artikler i åpne tidsskrift 
I åpne tidsskrift er alle artikler åpent tilgjengelige umiddelbart uten sperrefrist/embargo. Vanligvis beholder forfatter opphavsretten, og publikasjonene blir tilgjengelige med en åpen lisens.

NB: Flere tidsskrift/forlag bruker betegnelsen gull-OA om det som egentlig er hybrid OA (se info om hybrid lenger ned på sida). For å vite om et tidsskrift er gull-OA, sjekk www.doaj.org, hvor majoriteten av gull-OA-tidsskrift er registrert.

Nasjonale tidsskriftavtaler
I 2019 inngikk Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) såkalte publiser-og-les-avtaler med forlagene WileyElsevierSpringerTaylor & Francis, Cambridge University Press (CUP) og Sage. Merk at Elsevier-avtalen kun gjelder for artikler som er sendt inn i 2019/2020. De fleste andre avtaler gjelder for artikler akseptert mellom 2019/2020 til 2021/2022 - tidspunkt varierer med den enkelte avtale.
Avtalene innebærer at Nords forskere har anledning til å publisere i de fleste (se avtalene for unntakene) av forlagenes tidsskrift uten å betale publiseringsavgift. Avtalene innebærer også at artiklene gjøres åpent tilgjengelig. Merk at avtalene (unntatt CUP og Sage) har begrensninger på antall artikler norske forskere kan publisere per år. Når denne grensa er nådd, må forskerne enten søke om å få dekket utgiftene via OA-fondet (gull-OA) eller betale artikkelavgiftene gjennom egne midler (hybrid OA). Når korresponderende forfatter er tilknyttet en norsk institusjon som deltar i avtalen, og har fått antatt en artikkel i et av tidsskriftene som inngår i avtalen, får forfatteren spørsmål om artikkelen skal være open access, og dette skal hen akseptere. Deretter vil artikkelen gjøres åpent tilgjengelig uten ekstra kostnader. NB: Det kan forekomme endringer i hvilke tidsskrift som inngår.

Gull- og hybridtidsskrift som inngår i Wiley-avtalen (oppdatert april 2020. NB: Unit, som forvalter de norske avtalene, har gitt melding om at kvoten for Wiley-avtalen nås i juli/august. Når dette skjer, er det ikke lenger mulig å publisere åpent gjennom avtalen (gjelder 2020). Nettsidene oppdateres så snart som ny informasjon kommer.)

Gull- og hybridtidsskrift som inngår i Elsevier-avtalen (NB: Excel-skjemaet har tre faner: tidsskrift som er inkludert i avtalen fins på første fane. Oppdatert april 2020)


Hybridtidsskrift som inngår i Springer-avtalen (gjelder f.o.m. 1. januar 2020)

Gull- og hybridtidsskrift som inngår i CUP-avtalen (gjelder f.o.m. 1. januar 2020)

Hybridtidsskrift som inngår i Sage-avtalen (gjelder f.o.m. 1. januar 2020. NB: Lista inkluderer også gull-OA-tidsskrift som inngår i en rabattavtale - se nedenfor/neste avsnitt)

Rabattavtaler med flere forlag
Nord deltar i en rabattavtale med Emerald, som gir våre forskere 10 prosent rabatt på tidsskriftene som inngår i avtalen (oppdatert mai 2020).

Nord deltar f.o.m. 1. januar 2020 i en rabattavtale med Frontiers, som gir våre forskere 10 prosent rabatt på publiseringsavgift (APC) i alle Frontiers-tidsskrift. Avtalen gjelder i utgangspunktet i tre år. For at prosessen fungerer som den skal, bør forfatteren velge "Nord universitet betaler fakturaen" når artikkelen sendes inn for fagfellevurdering. 

F.o.m. 1. januar 2020 deltar Nord også i en rabattavtale som gir våre forskere 20 prosent rabatt på Sages gulltidsskrifter. Avtalen gjelder for perioden 2020-22. Foreløpig (inntil en annen teknisk løsning er på plass), må korresponderende forfatter oppgi en rabattkode i feltet "Promo code field". Koden fås ved henvendelse til openaccess@nord.no.

Grønn OA – egenarkivering av artikler i åpne vitenarkiv 
Arkivering av vitenskapelige artikler, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og annet vitenskapelig materiale i åpne vitenarkiv sørger for åpen tilgang. Vitenskapelige artikler kan vanligvis legges ut åpent i post-printversjon, versjonen etter fagfellevurderinga, som ikke er den endelige publiserte versjonen. Det vil ofte være krav fra forlag/tidsskrift om en sperrefrist (embargo) på tilgang på mellom 6 og 36 måneder etter publisering. Se veiledning om hvordan du kan egenarkivere  artiklene dine.

Hybrid OA – åpen publisering av artikler i abonnementsbaserte tidsskrifter 
Denne modellen innebærer frikjøp av enkeltartikler i abonnementsbaserte tidsskrift. Disse artiklene gjøres åpent tilgjengelig mot at det betales en ekstra publiseringsavgift (APC). Hybrid OA er vanligvis den mest kostbare veien mot åpen tilgang.

Krav om open access

Open access-policy for Nord universitet fastsetter de lokale retningslinjene for open access-publisering ved universitetet. For forskere ved Nord universitet er det hovedsakelig to forskningsfinansiører som stiller krav til open access. Både Norges forskningsråd og EU krever at publikasjoner som rapporterer forskningsresultater finansiert av dem skal publiseres i åpne kanaler. I tillegg har den norske regjeringa utarbeidet nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang.

Open access-policy for Nord universitet

Universitetets OA-policy i korte trekk:

 • Som forsker har du akademisk frihet og avgjør selv i hvilke kanaler du vil publisere
 • Alle artikler der Nord universitet er kreditert, skal arkiveres i Nord Open. Se info og veiledning om egenarkivering
 • Som forsker skal du publisere i rene OA-tidsskrifter der det er faglig forsvarlig
 • Ansatte, doktorgradsstudenter og øvrige studenter oppfordres til i størst mulig grad å gjøre sine vitenskapelige bøker/artikler, avhandlinger og masteroppgaver åpent tilgjengelig. Se info og veiledning om egenarkivering

Se fullstendig policy


Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Regjeringa har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Regjeringas mål og retningslinjer i korte trekk:

 • Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig
 • Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke tillater tilgjengeliggjøring i åpne vitenarkiv
 • Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet
 • Institusjoner som finansierer forskningsprosjekter, skal bidra til å dekke kostnader til åpen publisering
Les om mål og retningslinjer på regjeringas nettside.
Se spørsmål og svar om retningslinjene 

Norges forskningsråd
Er prosjektet ditt finansiert av Norges forskningsråd (NFR)? I så fall gjelder forskningsrådet regelverk om åpen tilgang:

 • «Forskningsrådet krever åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet»
 • «Dersom artikler som er resultat av prosjekter helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet ikke er egenarkivert i tråd med prinsippene for åpen tilgang, kan Forskningsrådet holde tilbake midler.». Se veiledning om egenarkivering
 • Fra og med 2021 må NFR-finansierte prosjekt være i tråd med Plan S. Les mer om NFRs tilslutning til Plan S

EU
Er prosjektet ditt finansiert av EU? I så fall gjelder følgende mandat om åpen tilgang:
 • En maskinlesbar elektronisk versjon av forlagets PDF eller siste manusversjon (post-print) må leveres til et dertil egnet vitenarkiv, for eksempel Nord Open. Artikkelen skal arkiveres så tidlig som mulig, og senest på publiseringstidspunktet
  • NB: Dette gjelder også selv om du har publisert artikkelen med åpen tilgang (gull OA eller hybrid OA)
 • Etter deponering av publikasjonen skal åpen tilgang sikres via det valgte vitenarkivet. Maksimum embargo er 6 måneder for artikler i realfaglige (STEM-)tidsskrifter og 12 måneder for humaniora- og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter
  • Metadata om publikasjonen gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart, uten sperrefrist, slik at publikasjonen er søkbar og gjenfinnbar i arkivet.
 • Fra og med 2021 må EU-finansierte prosjekt være i tråd med Plan S

OA-fondet

Nord universitet har et open access-fond. Midlene i fondet skal dekke kostnader ved publisering i tidsskrifter med åpen tilgang. Det gis støtte til artikler, monografier og kapitler i antologier.

Det er utarbeidet to sett med retningslinjer for OA-fondet; ett for støtte til åpen publisering av tidsskriftsartikler, og ett for støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier.

Hovedkriterier for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler

Hvordan søke om støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler?
 • Send inn søknad senest fire uker etter publiseringsdatoen
 • Betalingsalternativ: Pga. koronasituasjonen er det for tida kun mulig å få dekket utgiftene til publisering ved at tidsskrift/ forlag sender faktura til Nord universitet. Vi vil komme med oppdatert informasjon straks denne foreligger.  Informasjon om betaling sendes ut etter at søknad til fondet innvilges
Hovedkriterier for støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier
 • Søker må være tilknyttet Nord universitet og korresponderende forfatter av publikasjonen
 • Støtte gis kun til rene open access-monografier og artikler/kapitler i rene open access-antologier.
 • Monografien/antologien må publiseres med en åpen lisens fra Creative Commons.
 • Forlaget må være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBH/NSDs kanalregister
 • Publikasjonen – monografien/kapittelet i antologien – må være fagfellevurdert

Se fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier

Hvordan søke om støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier?
For antologier og monografier har vi ikke noe eget søknadsskjema; kontakt oss på openaccess@nord.no

Hvordan søke etter OA i DBH/NSDs kanalregister

Se veiledning for hvordan du kan få oversikt over OA-tidsskrifter i DBH/NSD

Registrering av ph.d.-avhandling i CRIStin

Logg inn i CRIStin og gjør følgende (eller se steg-for-steg-veiledning under):

 • Klikk på Forskningsresultater/NVI
 • Velg Registrer resultat
 • Velg «Rapport/avhandling»
 • Velg underkategori «Doktorgradsavhandling»
 • Registrer forfatter og eventuelt veiledere
 • God vitenskapelig praksis
 • Registrer tittel
 • Publiseringsstatus
 • Last opp fulltekstdokument

Egenarkivering av publikasjoner i Nord Open

Som ansatt ved Nord universitet skal du arkivere egne vitenskapelige publikasjoner i institusjonens åpne arkiv, Nord Open. Slik blir publikasjonene dine mer synlige, og det blir lettere å dele forskningen din med kolleger. Alle forskere som får innvilget støtte fra OA-fondet, er forpliktet til å arkivere publikasjonene sine i Nord Open.

Egenarkivering av vitenskapelige artikler
Publiserte vitenskapelige artikler egenarkiveres etter følgende oppskrift:
 1. Logg inn i CRIStin og søk frem den aktuelle publikasjonen. Om det ikke er registrert i CRIStin, gjør dette først.
 2. I CRIStin: Klikk på tallet foran posten for å få fram hele posten.
 3. Klikk på «Lever fulltekstdokument» (nederst i skjermbildet).
 4. Godkjenn de tre avkryssingspunktene. 
  Merk: Universitetsbiblioteket tar seg av rettighetserklæringen i Nord Open, så du trenger ingen tillatelse fra forlaget. 
 5. Angi hvilken versjon du leverer. 
  Utgiver tillater i de aller fleste tilfeller egenarkivering av den antatte, fagfellevurderte versjonen, slik at det er denne som skal lastes opp. Les mer om artikkelversjoner.
 6. Last opp riktig versjon (helst i PDF-format).
 7. Universitetsbiblioteket mottar den opplasta fullteksten og
 • kontrollerer at utgiver tillater egenarkivering av den opplastede versjonen. I de tilfellene der publisert versjon tillates egenarkivert, blir den versjonen arkivert

 • kontrollerer om utgiver har sperrefrist (embargo) på tilgjengeliggjøring, og iverksetter denne fristen i Nord Open

Egenarkivering av ph.d.-avhandlinger
 1. Ta kontakt med trykkeriet og be dem sende deg PDF-versjon av avhandlinga. 
 2. Logg inn i CRIStin og søk frem avhandlinga. Dersom den ikke er registrert i CRIStin, må dette gjøres først. Se veiledning om registrering av ph.d.-avhandling i CRIStin.
 3. I Cristin: Klikk på tallet foran posten for å få fram hele posten.
 4. Klikk på «Lever fulltekstdokument» (nederst iskjermbildet).
 5. Godkjenn de tre avkryssingspunktene. 
  Merk: Universitetsbiblioteket tar seg av rettighetserklæringen i Nord Open, så du trenger ingen tillatelse fra forlaget. 
 6. Angi hvilken versjon du leverer: For monografier gjelder publisert versjon, mens det for artikkelbaserte avhandlinger vil variere avhengig av om artiklene er eller skal publiseres, og hvilke betingelser tidsskriftforlagene stiller.
 7. Utgiver tillater i de aller fleste tilfeller egenarkivering av den antatte, fagfellevurderte versjonen, slik at det er denne som skal lastes opp.  Les mer om artikkelversjoner.
 8. Last opp riktig versjon (helst i PDF-format).
 9. Universitetsbiblioteket mottar den opplasta fullteksten og kontrollerer hvilke deler av avhandlingen som kan egenarkiveres.
Om du ikke har tilgang til CRIStin, ta kontakt med superbruker på ditt fakultet.

Artikkelbaserte avhandlinger
Dersom du har skrevet en artikkelbasert avhandling, kan det være at vi må fjerne noen artikler før avhandlinga gjøres tilgjengelig. Dette avhenger av de ulike tidsskriftenes egenarkiveringspolitikk. Vi sjekker alle artikler og fjerner dem som ikke kan gjøres tilgjengelig. Upubliserte manuskripter blir tatt ut i påvente av publisering. Vi lenker til alle publiserte artikler.

Monografier
Dersom du har skrevet en monografi og ikke har innhold som allerede er publisert andre steder, så kan vi tilgjengeliggjøre hele avhandlingen i Nord Open. Planlegger du å publisere avhandlingen som bok hos et forlag bør du sjekke med forlaget først. Noen forlag synes avhandling i Nord Open er bra reklame, andre vil kunne ønske at teksten ikke skal ha vært tilgjengelig på internett tidligere.

Egenarkivering av masteroppgaver
Ved innlevering av masteroppgaven, vil du få spørsmål om du ønsker å arkivere oppgaven din i Nord Open. Dersom du svarer ja, vil biblioteket arkivere oppgaven din i Nord Open.
Dersom du ønsker å publisere en artikkel basert på masteroppgaven din, bør du vente med å arkivere oppgaven din i Nord Open. Noen tidsskrifter vil ikke utgi en artikkel dersom teksten er tilgjengelig på internett i forkant av publisering.

Egenarkivering av rapporter og annet vitenskapelig arbeid
Ved egenarkivering av rapporter og annet vitenskapelig arbeid følges samme oppskrift som for egenarkivering av artikler.

Nords publikasjonsserier

Følgende publikasjonsserier utgis av Nord universitet, ref. vedtak i forskningsutvalget 19/10-2016, sak nr 14/16:

 • FoU-rapport og arbeidsnotat administreres av universitetsbiblioteket og publiseres i universitetets elektroniske vitenarkiv; Nord Open. Fremgangsmåte for publisering er beskrevet nedenfor

  FoU-rapport vil som regel være oppdragsforskning. Arbeidsnotat er først og fremst forbeholdt foreløpig rapportering eller arbeid hvor det ikke er nødvendig med strenge 

 • Doktorgradsavhandlinger administreres av studieveileder for det enkelte ph.d.-program (innlevering), trykkeri (layout/trykking) og universitetsbiblioteket (arkivering). Se universitetets nettsider om ph.d.-utdanning og om egenarkivering av ph.d.-avhandlinger
Fra manus til publikasjon
Hvordan gjør jeg det? 
Forfatteren er opphavsperson til dokumentet/arbeidet. Det skal inngås avtale om publisering mellom universitetsbiblioteket og forfatter, hvor det framgår at forfatter er opphavsperson til dokumentet. Opphavsperson har selv ansvar for å avklare med sine eventuelle medforfattere og samarbeidspartnere om dokumentet kan registreres i Nord Open. 

 1. Ferdig manus sendes til kari.pettersen@nord.no. Korrekturlesing er forfatters ansvar, og manus må være ferdig korrekturlest før oversendelse til universitetsbiblioteket. Tittelbladet er alltid side én i publikasjonen og skal ikke nummereres. Forfatter nummererer første side i sitt manus som side tre. Siden dokumentet skal publiseres kun på nett, er det viktig å sikre best mulig lesbarhet.

 2. Alle publikasjoner skal ha en formell godkjenning av dekan, og dette må være på plass før dokumentet tildeles ISBN og publikasjonsnummer. Godkjenningen skal signeres av dekan og blir en del av dokumentet (etter tittelblad, som side to). Godkjenningen kan enten sendes som vedlegg til e-post (pdf-fil), eller i internposten. Hvis det er usikkerhet angående hva slags publikasjonstype det bør være, kan dette diskuteres med universitetsbiblioteket.

 3. Universitetsbiblioteket setter opp forside og tittelblad og syr dette sammen med manus og underskrevet dekangodkjenning. Publikasjonen vil også få tildelt ISBN-nummer og publikasjonsnummer.  Den ferdige publikasjonen sendes til forfatter for en siste korrekturlesing, og det er denne versjonen som publiseres i Nord Open.

 4. Publisering i Nord Open
  Det er to måter å gjøre dette på:
   • Forfatter kan signere en avtale om publisering. Denne gir universitetsbiblioteket anledning til å registrere publikasjonen direkte i Nord Open. Avtalen sendes som vedlegg til e-post til kari.pettersen@nord.no

   • Forfatter kan selv registrere sin publikasjon i CRIStin, og laste opp fulltekst der. Forfatter må samtykke til avtale om egenarkivering for å få lastet opp fulltekst i CRIStin. Dette gjøres i CRIStin, og avtale om publisering blir da ikke nødvendig.  Dokumentet som lastes opp i CRIStin går til universitetsbiblioteket for publisering i  Nord Open.
Produksjon av papirutgave av publikasjonen kan medføre kostnader. Dersom det skal produseres trykte kopier av publikasjonen, må forfatter selv ta kontakt med trykkeriet.
 
Ta gjerne kontakt med Kari Pettersen, UB Nesna kari.pettersen@nord.no hvis du har spørsmål. 
Alternativt kan også Anne Grethe Hofstad anne.g.hofstad@nord.no svare på spørsmål.

Forskningsdata

Forskningsdata er informasjon som er samlet inn, observert eller skapt for å validere originale forskningsfunn. Det stilles i økende grad krav til at ikke bare forskningsfunn, men også dataene som ligger til grunn for funnene, skal være åpent tilgjengelige.


Utdypende informasjon om åpen forskning og åpne data fins på AFU sine nettsider i iNord. 

 Kontaktperson