Krav om open access

Det stilles økende krav til åpen tilgang (open access) både på institusjons-, nasjonalt og internasjonalt nivå. Open access-policy for Nord universitet fastsetter de lokale retningslinjene for åpen publisering ved universitetet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Den norske regjeringa har også nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang. Norges forskningsråd og EU krever  - bl.a. gjennom Plan S  - at alle forskningspublikasjoner de finansierer, skal publiseres åpent tilgjengelig.​

Open access-p​​olicy for Nord universitet

Universitetets OA-policy i ​korte trekk:

  • Som forsker har du akademisk fr​ihet og avgjør selv i hvilke kanaler du vil publisere
  • Alle artikler der Nord universitet er kreditert, skal arkiveres i Nord Open. Se info og veiledning om egenarkiveri​ng 
  • Som forsker skal du publisere i rene OA-tidsskrifter der det er faglig forsvarlig
  • Ansatte, doktorgradsstudenter og øvrige studenter oppfordres til i størst mulig grad å gjøre sine vitenskapelige bøker/artikler, avhandlinger og masteroppgaver åpent tilgjengelig. Se info og veiledning om egenark​ivering ​

Nasjonale mål og re​tning​slinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Regjeringa har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Regjeringas mål og r​etningslinjer​​ i korte trekk:

  • Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter når det er faglig forsvarlig
  • Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke tillater tilgjengeliggjøring i åpne vitenarkiv
  • Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet
  • Institusjoner som finansierer forskningsprosjekter, skal bidra til å dekke kostnader til åpen publisering

​Norges forskningsråd

Dersom prosjektet ditt er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), gjelder ulike regler om åpen tilgang, avhengig av når midlene ble utlyst.

Følgende gjelder for utlysninger f.o.m. 2014:

​Følgende gjelder utlysninger f.o.m. 2021 (Plan S):

  • Forskere som søker på NFR-prosjekt f.o.m. 2021, må inkludere kostnader til OA-artikler under prosjektets ​indirekte kostnader, mens OA-bøker og -bokkapitler må inkluderes under direkte kostnader
  • Ved innsending av manus må du som forsker gjennom følgende formulering informere forlaget om at artikkelen er omfattet av Plan S-kravene: 

   This research was funded, in whole or in part, by The Research Council of Norway [6-sifret prosjektnummer]. A CC BY or equivalent licence is applied to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission, in accordance with the grant’s open access conditions.

  • NFRs tilslutning til Plan S medfører også krav om umiddelbar egenarkivering og ​bruk av lisenser​​​
  • Dersom gjennomføringen av et prosjekt avviker fra det som er beskrevet i kontrakten, kan NFR stanse videre utbetaling til prosjektet
  • Ved avvik fra eller mislighold av kontrakten, skal prosjektansvarlig betale tilbake midler​
  • Forskningsrådet har rett til å heve kontrakten når prosjektansvarlig har brutt forpliktelsene til arkivering
  • NFRs generelle vilkår gjeldende f.o.m. 01.01.2021​​ - se pkt. 10, 17 og 18
  • ​Se også NFRs krav til vitenskapelige publikasjoner​

​Les mer om NFR og Plan S på NFR​s nettsider​

EU

Dersom prosjektet ditt er finansiert av EU, gjelder ulike krav om åpen tilgang, avhengig av hvilket EU-program prosjektet er finansiert av.

Horisont 2020 (2014-2020)

  • En maskinlesbar elektronisk versjon av forlagets PDF eller siste manusversjon (postprint) må leveres til et dertil egnet vitenarkiv, for eksempel Nord Open. Artikkelen skal arkiveres så tidlig som mulig, og senest på publiseringstidspunktet. NB: Dette gjelder også selv om du har publisert artikkelen med åpen tilgang (gull-OA eller hybrid OA).
  • Etter deponering av publikasjonen skal åpen tilgang sikres via det valgte vitenarkivet. Maksimum emb​argo/sperrefrist​ er 6 måneder for artikler i realfaglige (STEM-)tidsskrifter og 12 måneder for humaniora- og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter.
  • Metadata om publikasjonen gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart, uten sperrefrist, slik at publikasjonen er søkbar og gjenfinnbar i arkivet.

Horisont Europa (2021-2027)

  • Vitenskapelige, fagfellevurderte publikasjoner må gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig (open access), under en åpen lisens (som Creative Commons)
  • Følgende lisenser kreves: CC BY for artikler og bokkapitler i antologier, og CC BY, CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND eller tilsvarende for langtekstformat (f. eks. monografier) - les mer om rettigheter og lisenser
  • Alle fagfellevurderte publikasjoner må gjøres åpent tilgjengelig i et åpent arkiv på publiseringstidspunktet.
  • For å oppfylle krav om åpen tilgang (open access), anbefaler Horisont Europa at du informerer utgivere om forpliktelsene fra finansiør (inkl. lisenskrav), f. eks. ved å inkludere følgende erklæring når du sender inn manuskript:
​This work was funded by the Εuropean Union under the Horizon Europe grant [grant number]. As set out in the Grant Agreement, beneficiaries must ensure that at the latest at the time of publication, ope​n access is provided via a trusted repository to the published version or the final peer-reviewed manuscript accepted for publication under the latest available version of the Creative Commons Attribution International Public Licence (CC BY) or a licence with equivalent rights. CC BY-NC, CC BY-ND, CC BY-NC-ND or equivalent licenses could be applied to long-text formats.

​​