Open access-fondet

Nord universitet har et open access-fond med midler til å dekke kostnader ved publisering i åpne kanaler. Det gis støtte til vitenskapelige artikler, monografier og antologier.

​​​​​​​​​Det er utarbeidet to sett med retningslinjer for OA-fondet; ett for støtte til åpen publisering av tidsskriftsartikler, og ett for støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier.

Hovedkriterier for støtte​ til åpen publisering av tidsskriftartikler​​

  • Søker må være tilknyttet Nord universitet og være korresponderende forfatter av publikasjonen
  • Støtte gis kun for rene open access-tidsskrifter, ikke for abonnementsbaserte hybride tidsskrifter som gir mulighet til frikjøp av enkeltartikler
  • Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og må være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBH/NSDs kanalregister
  • Artikkelen må være fagfellevurdert og antatt for publisering
  • Forfatteren plikter å arkivere en versjon ​av artikkelen​ i institusjonsarkivet Nord Open

Se fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler​

Hovedkrite​rier for støtte til åpen publisering av monografier og antologier

  • Søker må være tilknyttet Nord universitet og korresponderende forfatter av publikasjonen
  • Støtte gis kun til rene open access-monografier og rene open access-antologier
  • Monografien/antologien må publiseres med en åpen lisens fra Creative Commons.
  • Forlaget må være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBH/NSDs kanalregister
  • Publikasjonen – monografien/antologien – må være fagfellevurdert

Se fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier

Se også gode tips for publisering av OA-bøker hos OA Books Toolkit​

En annen vei til åpen publisering er gjennom nasjonale tidsskriftavtaler; forskere ved Nord kan publisere sine artikler open access i tidsskrift som inngår i avtalene der Nord universitet deltar. Les mer om tidsskriftavtalene​ 


Hvordan søke om støtte til åpen pu​​blisering av tidsskriftartikler?

Send inn søknad​ senest fire uker etter publiseringsdatoen. Betalingsinfo blir sendt ut samtidig med at søknaden ev. innvilges.

Betalingsalternativ: Det er enklest å få dekket utgiftene til publisering ved at tidsskrift/forlag sender faktura til Nord universitet. Husk at informasjon på fakturaen må være korrekt og fullstendig for å sikre rask behandling. Det er også mulig å betale selv og få refusjon via DFØ, men dette kan ta noe lengre tid. 

Se mer detaljert informasjon om betaling​

Hvordan søke om støtte til åpen publisering av monografier og antologier?

For antologier og monografier har vi ikke noe eget søknadsskjema; kontakt oss på openaccess@nord.no​