Plan S

Det europeiske open access-initiativet Plan S har som mål å sikre full og umiddelbar åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Planen oppmuntrer også til økt åpen tilgang til vitenskapelige bøker.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Initiativet til Plan S​ kom fra bl.a. EU, Norges forskningsråd og andre europeiske forskningsfinansiører, ei sammenslutning som kalles Koalisjon S. ​Planen stiller krav om umiddelbar tilgjengeliggjøring av alle vitenskapelige artikler koalisjonen finansierer​. Plan S gjelder for utlysninger f.o.m. 1. januar 2021.​

I september 2021 kom koalisjonen også med anbefalinger om publisering av vitenskapelige OA-bøker.

Plan S-krav: Artikler

Plan S har følg​​​ende krav om åpen tilgang (open access) til ​artikler:

 • Alle artikler skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig, også ved publisering i lukkede abonnementstidsskrift

 • Den fagfellevurderte versjonen (akseptert manusversjon​/Author's Accepted Manuscript, AAM) av alle artikler kan gjøres tilgjengelig (egenarkiveres) gjennom et åpent arkiv (f. eks. Nord Open)

 • Du som forsker beholder opphavsretten til artiklene dine i stedet for at denne retten overføres til forlaget​
 • Artikler skal publiseres med en åpen (Creative Commons​-) lisens som legger til rette for fri gjenbruk av publikasjoner: CC BY som standard, alternativt CC BY-SA eller CC0, eller unntaksvis CC BY-ND.

   • CC BY 4.0 er Plan S’ foretrukne standardlisens. Den innebærer at alle står fritt til å gjenbruke (bl.a. dele og bearbeide) artikkelen, men stiller krav om at opphavspersonen blir navngitt (Attribution)
   • CC BY-SA​ («del på samme vilkår») er en av Plan S’ to tillatte alternative lisenser. Den innebærer det samme som CC BY, bortsett fra at ev. bearbeidelser må ha samme lisens/deles på samme betingelser som den opprinnelige publikasjonen
   • CC0  (universal/fristatuserklæring) er den andre av Plan S’ to tillatte alternative lisenser. Den innebærer at publikasjonen ikke omfattes av opphavsrettslige restriksjoner
   • CC BY-ND («ikke-bearbeidelse») er en lisens som unntaksvis tillates av Plan S. Lisensen innebærer at publikasjonen kan deles, men ikke bearbeides, og kan benyttes dersom det foreligger særlige faglige grunner. En slik lisens kan være aktuell hvis du som forsker ser behov for å legge begrensninger på muligheten til å bearbeide en publisert tekst.

Plan S-anbefalinger: Bøker
Koalisjon S anerkjenner betydninga bokpublisering har for forskere - særlig innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. De gir derfor følgende anbefaling om åpen publisering av vitenskapelige bøker:
 1. Alle vitenskapelige bøker basert på original forskning finansiert av Koalisjon S-organisasjoner bør gjøres åpent tilgjengelig på publiseringstidspunktet.

 2. Forfattere eller institusjonen deres bør beholde tilstrekkelig rettigheter (opphavsrett/IPR​) til å kunne gjøre bøkene åpent tilgjengelig og tillate gjenbruk.

 3. Bøker bør publiseres åpent med en Creative Commons​-lisens.

 4. Embargoperiode/sperrefrist bør være kortest mulig og aldri mer enn 12 mnd.

 5. Koalisjon S-finansiører bør støtte a) OA-bøker økonomisk via støtteordninger og b) forretningsmodeller for OA-publisering via egne ordninger.​

Hvordan publisere i tråd med Plan S?
Du kan sikre at forskningsprosjektet ditt er i tråd med Plan S, ved å publisere på én av fire følgende måter:

 • Gull-/rene OA-tidsskrift
  Publiser artikkelen din i et gull-/rent OA-tidsskrift. Dette er tidsskrift der alle artiklene er umiddelbart åpent tilgjengelige. De krever ofte OA-avgifter, som kan dekkes enten via prosjektmidler eller - dersom du ikke har midler til dette over prosjektbudsjettet - ved å sende en søknad til Nords OA-fond​
   
 • Overgangsavtaler for OA-publisering
  Publiser via en av Nords avtaler om åpen publisering og få ev. OA-avgifter dekket eller få rabatt på avgiftene (for rabattavtalene kan du søke om å få dekket avgiftene ved å søke om støtte fra OA-fondet - se Gull-/rene OA-tidsskrift)

 • Egenarkivering i åpne vitenarkiv
  Dersom du ikke har anledning til å publisere i et gull-OA-tidsskrift eller via en av Nords OA-avtaler, kan du likevel oppfylle Plan S-kravene om åpen tilgang gjennom å egenarkivere akseptert manusversjon (AAM-versjonen) av publikasjonen din i Nords åpne vitenarkiv, Nord Open Research Archive. I henhold til rettighetsstrategien til Koalisjon S skal AAM-versjonen utstyres med en CC BY-lisens og tilgjengeliggjøres umiddelbart (på publiseringstidspunktet for artikkelen). 

 • Open Research Europe (ORE)
  For forskere med EU-prosjekt: Publiser artikkelen din gratis på EUs nye (2021) elektroniske OA-plattform, Open Research Europe​. Plattformen publiserer preprint (innsendt versjon) etter grundig sjekk, tilbyr åpen og transparent fagfellevurdering, og sikrer indeksering i databaser av artikler som har bestått fagfellevurdering​​. ORE er registrert i Directory of Open Access Journals​ og godkjent av HK-dir på ni​vå 1​.​Journal Checker Tool

I november 2020 lanserte Koalisjon S verktøyet Journal Checker Tool (JCT). Dette verktøyet er laget for forskere som har fått innvilget støtte av Koalisjon S-partnere som EU (Horizon Europe) eller Norges forskningsråd (NFR). Ved å bruke JCT skal du kunne sjekke om tidsskriftet du ønsker å publisere i, er forenlig med Plan S.

Hvordan bruke JCT​
​​Det fins to måter å sjekke forenlighet med Plan S ved bruk av JCT:​

 • Sjekk at tidsskriftet er rangert på nivå 1 eller 2 i Kanalregisteret til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)​​ for å sikre uttelling i det norske finansieringssystemet for vitenskapelige publikasjoner. JCT er også integrert i kanalregisteret, og når du søker etter et bestemt tidsskrift​, finner du JCT under overskrifta Åpen tilgang. Skriv inn navn på finansiør (på engelsk), og forenlighet med Plan S kommer opp

 • ​Gå direkte til Journal Checker Tool og skriv inn navn på tidsskrift, forskningsfinansiør (Koalisjon S-partner) og din egen institusjon (Nord universitet)​