Harvard

Hjelp til å håndtere referanser ved bruk av Harvard-malen.

​NB! Denne malen oppdateres ikke. For oppdaterte eksempler bruk Søk & skriv.

Om Harvard-malen

Hvorfor Harvard?

Referansestilen Harvard brukes primært på HHN og FSV samt en del andre studieretninger. Forhør deg med fagansvarlig om hvilken mal du skal benytte deg av.

Harvard er opprinnelig en forfatter/år-stil. Denne varianten er beregnet på lavere grad og er en forfatter/år/sidetall-stil.

Denne malen er basert på Søk & Skrivs Harvard-mal som igjen er basert på University of Leeds' mal.

Skal du skrive en større oppgave anbefaler vi bruk av EndNote. Da slipper du i stor grad å skrive og formattere referansene manuelt. De aller fleste databaser, fra Oria til Pubmed, lar deg sende all informasjon du trenger til referansene direkte til EndNote, som igjen formaterer referansene slik du vil ha dem i oppgaven din. Programmet kan du selv laste ned fra EndNote-siden.

Du finner mer informasjon om EndNote her.

Informasjonen på denne siden om hvordan referere i EndNote gjelder bare ved bruk av bibliotekets norske Harvard-stil for EndNote. Malen kan lastes ned her.

Referansehåndtering med Harvard

Henvise til kilder i løpende tekst

Du bør alltid oppgi forfatter, årstall, sidetall ved henvisning til en kilde i den løpende tekst når dette er mulig.

Du kan henvise til en kilde i den løpende tekst på to måter. En mulighet er å nevne forfatter direkte i teksten og sette årstall og sidetall i parentes.

Dalland (2013, s. 13) hevder at...

Du kan også velge å sette både forfatter, årstall og sidetall i parentes.

Bacheloroppgaven anses som resultatet av en dannelsesprosess (Dalland, 2013, s. 18).

Tittelen på en kilde skal stå i kursiv hvis den nevnes i teksten.

I Profesjonsutdanning og dannelse: bacheloroppgavens muligheter understreker Dalland (2013, s. 18) at ...

Direkte sitat

Når du siterer direkte, må du gjengi sitatet akkurat slik det står skrevet i kilden og oppgi forfatter, årstall samt sidetall.
 
Sitater på maks 40 ord tas inn som del av den løpende teksten, med hermetegn. Se eksempelet nedenfor. OBS!: Her er det direkte sitatet markert i gult for at du lett skal kunne finne det. Men ikke gjør dette i virkeligheten, i egen oppgave!

Informasjonskompetanse dekker over mange ulike ferdigheter. Bårnes og Løkse (2011) skriver at "Det informasjonskompetente menneske klarer å identifisere sitt informasjonsbehov ut fra en gitt kontekst" (s. 13). Dine informasjonsbehov varierer avhengig av hvilken situasjon du er i.

Sitater over 40 ord skal stå i eget avsnitt uten hermetegn, men med innrykk. Husk at punktum her skal settes før parentes. Se eksempelet nedenfor. OBS!: Her er det direkte sitatet markert i gult for at du lett skal kunne finne det. Men ikke gjør dette i virkeligheten, i egen oppgave!

De korte referansene hjelper leseren med lett å finne frem til originalkilden der sitatet er tatt fra.

     Å oppgi hvor man henter sitater fra, fungerer
     også som små veiskilt i teksten din slik at
     leseren kan navigere seg videre om hun finner
     noen av sitatene interessante. Dette har du
     sikkert opplevd når du leter etter litteratur om et
     emne. (Bårnes & Løkse, 2011, s. 48)

Da kan leseren blant annet sjekke om du har tolket sitatet rett.

Du kan også velge å oppgi forfatter, årstall og sidetall i den løpende tekst før sitatet over 40 ord presenteres i eget avsnitt. Nedenfor finner du et eksempel. OBS!: Her er det direkte sitatet markert i gult for at du lett skal kunne finne det. Men ikke gjør dette i virkeligheten, i egen oppgave!

Bårnes og Løkse (2011, s. 48) skriver:

      Å oppgi hvor man henter sitater fra, fungerer
     også som små veiskilt i teksten din slik at
     leseren kan navigere seg videre om hun finner
     noen av sitatene interessante. Dette har du
     sikkert opplevd når du leter etter litteratur om et
     emne.

Slik mener de at de korte referansene i teksten hjelper leseren med lett å finne frem til originalkilden der sitatet er tatt fra.

Indirekte sitat / parafrasering

Du kan også sitere en kilde indirekte ved å gjengi informasjon fra kilden med dine egne ord. Dette kalles parafrasering. I Harvard-stilen skal du oppgi både forfatter, årstall og sidetall ved parafrasering.

Bårnes og Løkse (2012, s. 48) skriver at det å oppgi kilden til et sitat hjelper leseren til å gjenfinne kilden hvis hun finner sitatet interessant.

Referere til kilde med personlig forfatter

​I løpende tekst I litteraturlisten​

​(Forfatteretternavn, årstall, sidetall)

(Ingstad, 2013, s. 74)

Forfatteretternavn, A. A. (Årstall) ...

Ingstad, K. (2013) ...

Referere til kilde med organisasjon som forfatter

​I løpende tekst I litteraturlisten​


(Organisasjon, årstall, sidetall)

(Justis- og sosialdepartementet, 2002, s. 8)

Organisasjon. (Årstall) ...

Justis- og sosialdepartementet. (2002) ...

Bruk av forkortelse av organisasjonsnavn

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

Hvis forkortelsen av et organisasjonsnavn er lett gjenkjennelig, kan du bruke denne ved henvisning til en kilde i den løpende tekst.

1. gang du henviser må du skrive det fulle organisasjonsnavnet samt forkortelsen i hakeparentes.

1. gang det henvises:

(Organisasjonsnavn [forkortelse], årstall)

(Landsorganisasjonen i Norge [LO], 2010)

Etterfølgende:

(Forkortelse, årstall)

I litteraturlisten brukes det ikke forkortelse. Organisasjonsnavnet skrives fullt ut.

Organisasjonsnavn. (Årstall) ...

Landsorganisasjonen i Norge. (2010) Nordområdene - Norges ressurskammer: LOs næringspolitiske nordområdestrategi. Oslo, Landsorganisasjonen i Norge.


 

Skriv inn organisasjonsnavn i feltet "Author".

Author (husk komma etter organisasjonsnavn for å unngå invertering):
Landsorganisasjonen i Norge,

Gjør følgende for å ta med forkortelse av organisasjonsnavnet 1. gang det henvises i den løpende tekst:

- Sett inn referansen i Word-dokumentet ditt.
- Høyreklikk på referansen i den løpende tekst og klikk "Edit Citations" > "Exclude Author".
- Høyreklikk på referansen i den løpende tekst enda en gang og klikk "Edit Citatons" > "More". Skriv inn organisasjonsnavn, forkortelse og sett inn et komma etterfulgt av et mellomrom i feltet "Prefix".

Prefix:
Landsorganisasjonen i Norge [LO],

Referere til kilde uten forfatter

​I løpende tekst I litteraturlisten​

​(Tittel, årstall, sidetall)

(Akvakulturloven, 2005, s. 5)

Tittel. (Årstall) ...

Akvakulturloven. (2005) ...

Sekundærkilde (kilde man har lest som viser til et annet verk (originalkilde) )

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter av originalkilde referert i Forfatter av sekundærkilde, årstall, sidetall)

En skal lære å finne seg selv via det andre (Slagstad, referert i Dalland, 2013, s. 30).

For å få henvisningen i teksten til å se rett ut i EndNote, bruk "Edit og Manage Citation(s)" og legg til "Forfatter av originalkilde, referert i" i feltet "Prefix".

Forfatter av sekundærkilde (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver.

Dalland, O. (2013) Profesjonsutdanning og dannelse​: bacheloroppgavens muligheter. Oslo, Gyldendal akademisk.

Det beste vil være å finne originalkilden og oppgi den i litteraturlisten. Men hvis ikke du finner denne, skal du bare oppgi sekundærkilden i litteraturlisten!

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Dalland, O.
Year:
2013
Title:
Profesjonsutdanning og dannelse: Bacheloroppgavens muligheter
Place Published:
Oslo
Publisher:
Gyldendal akademisk

Henvise til samme kilde flere ganger i trekk (ibid.)

I noen referansestiler bruker man ibid. for og slippe å gjengi informasjon når man i teksten henviser til samme kilde flere ganger i trekk (uten å henvise til en annen kilde mellom). Ibid. kan brukes i Harvard.

(ibid., sidetall)

(ibid., s. 8)

Henvise til flere kilder samtidig i løpende tekst

(Forfatter 1. alfabetisk, årstall, sidetall; Forfatter 2. alfabetisk, årstall, sidetall)

(Ingstad, 2013, s. 74; Tveiten, 2013, s. 25)

Hvordan sette opp litteraturlisten

I litteraturlisten kan du enten utheve eller skråstille tittel. Men, vær konsekvent. Her har vi valgt å skråstille titlene.

Litteraturlisten skal skrives med forfatterne alfabetisk ordnet.

​Ingstad, K. (2013) Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Oslo, Gyldendal akademisk.

Tveiten, S. (2013) Veiledning: mer enn ord. 4. utg. Bergen, Fagbokforlaget.

Ved flere medforfattere skal arbeidet alfabetiseres ut fra 1. forfatter.

Bjarnar, O., Berge, D. M. & Melle, O. (2006) Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag, b. 2: 1960-2006: fra fri fisker til regulert spesialist. Trondheim, Tapir akademisk forlag.

Repstad, K. & Tallaksen, I. M. (2011) Variert undervisning - mer læring: lærerens metodebok. Bergen, Fagbokforlaget.

I litteraturlisten bør du kun ta med kilder som er gjenfinnbare for din leser.

Harvard stiller ikke noen krav til at kildene i litteraturlisten skal være sortert etter kildetype, det vil si at avisartikler står sammen, bøker står sammen osv.

Flere referanser av samme forfatter

​I løpende tekst I litteraturlisten​

Flere referanser av samme forfatter utgitt ulike år:

(Forfatter, årstall eldste kilde kronologisk, sidetall, årstall nest eldste kilde kronologisk, sidetall og så videre)

(Dalland, 2007, 2013)


 

Flere referanser av samme forfatter utgitt samme år:

(Forfatter, Årstall+bokstav, sidetall)

(Madsen, 2006a, s. 20)

(Madsen, 2006b, s. 17)

Flere referanser av samme forfatter utgitt ulike år :

Forfatter. (Årstall eldste kilde kronologisk) ...

Forfatter. (Årstall nest eldste kilde kronologisk) ...

... og så videre ...

Dalland, O. (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter. 3. utg. Oslo,
Gyldendal akademisk.

Dalland, O. (2013) Profesjonsutdanning og dannelse: bacheloroppgavens
muligheter. Oslo, Gyldendal akademisk.

Flere referanser av samme forfatter utgitt samme år:

Forfatter. (Årstall+a) ...

Forfatter. (Årstall+b) ...

... og så videre ...

Madsen, E. L. (2006a) Bedriftsutvikling i et strategisk entreprenørskapsperspektiv: teoretisk rammeverk for studier av nyskaping i etablerte bedrifter. Working Paper No. 4/2006. Bodø, Handelshøgskolen i Bodø.

Madsen, E. L. (2006b) Forutsetninger for multivariate analyser: testing av data fra en spørreundersøkelse blant bedrifter som har mottatt lån eller tilskudd fra Innovasjon Norge til utviklingsstøtte. Working Paper No. 5/2006. Bodø, Handelshøgskolen i Bodø

Henvise til kilder av forfattere med samme etternavn i løpende tekst

Når du henviser til kilder av ulike forfattere med samme etternavn i den løpende tekst, skal du ta med initialer.

​(A. A. Forfatteretternavn, årstall, sidetall)

J. P. Olsen (2014, s. 150) er uenig med A. L. Olsen (2013, s. 62) ...

Hvordan oppgi forfatter i litteraturlisten

Et fornavn:
 
Olav Dalland
 
Dalland, O.

Flere fornavn, ingen bindestrek:

Anne Sofie Bjørnbye

Bjørnbye, A. S.

Flere fornavn, med bindestrek:

Anne-Sofie Helvik

Helvik, A. -S.

Flere etternavn, ingen bindestrek:

Cecilie Høj Anvik

Anvik, C. H.

Flere etternavn, ingen bindestrek:

Ingrid Agathe Bay-Larsen

Bay-Larsen, I. A.


 

Er årstall, utgivelsessted eller utgiver ikke oppgitt?

​I løpende tekst I litteraturlisten​

Ved manglende årstall bruk forkortelsen "u. å." som står for "uten år".

(Forfatter, u.å.)

(Nord universitet, u. å.)


Ved manglende utgivelsessted:

(Forfatter, årstall)

(Klassen, 2008)


 

Ved manglende utgiver:

(Forfatter, årstall)

Ved manglende årstall bruk forkortelsen "u. å." som står for "uten år".

Forfatter. (u. å.) ...

Nord universitet (u. å.).  Bibliotek. Tilgjengelig fra: <https://nord.no/bibliotek[Lest 01.12.2016]

Ved manglende utgivelsessted bruk forkortelsen "s. l." som står for "sine loco". Det betyr "uten sted" på norsk.

Forfatter. (Årstall) Tittel. s.l., Utgiver.

Klassen. (2008) Regissert av Laurent Cantet. s. l., Star Media Entertainment
[Video DVD].

Ved manglende utgiver bruk forkortelsen "s. n." som står for "sine
nomine". Det betyr "uten navn" på norsk.

Forfatter. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, s. n.

Eksempelsamling

Bøker

Bok med en forfatter

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall, sidetall)

Dette kan være en viktig faktor (Ingstad, 2013, s. 74).

Forfatter (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver.

​Ingstad, K. (2013) Sosiologi i sykepleie og helsearbeid. Oslo, Gyldendal akademisk.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Ingstad, K.
Year:
2013
Title:
Sosiologi i sykepleie og helsearbeid
Place Published:
Oslo
Publisher:
Gyldendal akademisk

Bok med undertittel

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall, sidetall)

Sidsel Tveiten argumenterer for dette i sin nyeste bok (2013, s. 25).

Forfatter. ​(Årstall) Tittel: undertittel. Utgivelsessted, Utgiver.

Tveiten, S. (2013) Veiledning: mer enn ord. 4. utg. Bergen, Fagbokforlaget.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Tveiten, S.
Year:
2013
Title:
Veiledning: mer enn ord
Edition (hvis aktuelt):
4. utg.
Place Published:
Bergen
Publisher:
Fagbokforlaget

Bok med to til tre forfattere

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfattere, årstall, sidetall)

Repstad og Tallaksen (2011, s. 3) understreker at …

Forfattere. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver.

Repstad, K. & Tallaksen, I. M. (2011) Variert undervisning - mer læring: lærerens metodebok. Bergen, Fagbokforlaget.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Repstad, K.
Tallaksen, I. M.
Year:
2011
Title:
Variert undervisning - mer læring: lærerens verksted
Place Published:
Bergen
Publisher:
Fagbokforlaget

Bok med fire forfattere eller flere

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(1. Forfatter et al., årstall, sidetall)

(Baker et al., 2008, s. 10)

1. Forfatter et al. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver.

Baker, P. et al. (2008) Model-Driven Testing Using the UML Testing Profile. Berlin, Springer.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Baker, P.
Dai, Z. R.
Grabowski, J.
Haugen, Ø.
Schieferdecker, I.
Williams, C.
Year:
2008
Title:
Model-Driven Testing Using the UML Testing Profile
Place Published:
Berlin
Publisher:
Springer

Kapittel i bok

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​


(Forfatter, årstall, sidetall)

Bårnes og Løkse mener at det er tidsbesparende å hente informasjon fra en akademisk, velrenommert kilde (2014, s. 32).


Forfatter. (Årstall) Kapitteltittel. I: Boktittel. Utgivelsessted, Utgiver, sidetall.

Bårnes, V. & Løkse, M. (2014) Search tips. I: Information literacy: how to find, evaluate and cite sources. Oslo, Cappelen Damm Akademisk, s. 29-38.


Reference Type: Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Bårnes, V.
Løkse, M.
Year:
2014
Title (skriv kapitteltittel her):
Search tips
Book Title (skriv boktittel her):
Information literacy: how to find, evaluate and cite sources
Place Published:
Oslo
Publisher:
Cappelen Damm Akademisk
Pages:
29-38

Bok med redaktør

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Redaktør, årstall, sidetall)

Det er viktig at man i den juridiske fagdidaktikken har fokus på studentenes læring (Wilhelmsen, 2014, s. 3).

Redaktør. red. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver.

Wilhelmsen, L. S. red. (2014). Juridisk fagdidaktikk: med vekt på studentenes læring. Bergen, Fagbokforlaget.


 

Reference Type: Edited Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Editor:
Wilhelmsen, L. S.
Year:
2014
Title:
Juridisk fagdidaktikk: med vekt på studentenes læring
Place Published:
Bergen
Publisher:
Fagbokforlaget

Kapittel i bok med redaktør

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Kapittelforfatter, årstall, sidetall)

Skoleeier har både ansvar og muligheter (Nergård, 2013, s. 175).

​Kapittelforfatter. (Årstall) Kapitteltittel. I: Redaktør. red. Boktittel. Utgivelsessted, Utgiver, sidetall kapittel.

Nergård, S. (2013) Skoleeiers ansvar og muligheter i utviklingen av en inkluderende skole. I: Vold, E. K. red.
Rom for læring: læringsmiljø og pedagogisk analyse. Bergen, Fagbokforlaget, s.175-185.

Reference Type: Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (skriv kapittelforfatter her):
Nergård, S.
Year:
2013
Title (skriv kapitteltittel her):
Skoleeiers ansvar og muligheter i utviklingen av en
inkluderende skole
Editor: (skriv redaktør her og trykk enter/linjeskift
mellom hver redaktør):
E. K. Vold
Book Title (skriv boktittel her):
Rom for læring: læringsmiljø og pedagogisk analyse
Place Published:
Bergen
Publisher:
Fagbokforlaget
Pages:
s. 175-185

E-bok

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Forfatter, årstall, sidetall)

Hvis du henviser til et bestemt sted i teksten i en e-bok lest på en e-bokleser og du mangler sidetall, oppgir du kapittelnavn eller -nr., avsnittnr. og setningsnr.

(Johnson, 2012, s. 4)


 


 


 


 


E-bok lest på en e-bokleser med DOI:

(Forfatter, årstall, sidetall)

(Brill, 2004, s. 10)


 


 


 


 


 


 
E-bok lest på en e-bokleser uten DOI:

(Forfatter, årstall, sidetall)

(Gladwell, 2008, s. 22)


 

Forfatter. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver. Tilgjengelig fra:   [Lest dato og årstall].

Johnson, L. (2012) Kick-start your class: academic icebreakers to engage students. Hoboken, Jossey-Bass. Tilgjengelig fra: <http://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html#whatsnewSection> [Lest 14.12.2016].
 


 


 


 


 

E-bok lest på en e-bokleser med DOI:

Forfatter. (Årstall) Tittel. E-bokleserversjon Utgivelsessted, Utgiver. doi [Lest dato og årstall].

Brill, P. (2004) The winner's way. Adobe Digital
Editions versjon. doi: 10.1036/007142363 [Lest 23.05.2014].


 


 


 


 


 
E-bok lest på en e-bokleser uten DOI:

Forfatter. (Årstall) Tittel. Ebokleserversjon. Utgivelsessted: Utgiver. Tilgjengelig fra [Lest dato og årstall].

Gladwell, M. (2008). Outliers: The story of
success. Kindle DX versjon. Tilgjengelig
fra: <http://www.amazon.com> [Lest 23.05.2014].


 


Reference Type: Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Johnson, L.
Year:
2012
Title:
Kick-start your class: academic icebreakers to engage students
Place Published:
Hoboken
Publisher:
Jossey-Bass
Date Accessed:
14.12.2016
URL:http://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html#whatsnewSection

E-bok lest på en e-bokleser med DOI:

Reference Type: Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Brill, P.
Year:
2004
Title:
The winner's way
Version:
Adobe Digital Editions
Place Published (hvis oppgitt):

Publisher (hvis oppgitt):

Date Accessed:
23.05.2014
DOI:
10.1036/007142363

E-bok lest på en e-bokleser uten DOI:

Reference Type: Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Gladwell, M.
Year:
2008
Title:
Outliers: The Story of success
Version:
Kindle DX
Place Published (hvis oppgitt):

Publisher (hvis oppgitt):

Date Accessed:
23.05.2014
URL:
http://www.amazon.com

E-bok funnet på nasjonalbibliotekets webside (www.nb.no)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​


Forfatter, årstall, sidetall)

Rud (1976) skriver at Prøysen ...

Forfatter. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

Rud, N. A. (1976) Alf Prøysen. Oslo, Tiden. Tilgjengelig fra: <http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013092308055> [Lest 20.05.2014].

Reference Type: Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Rud, N. A.
Year:
1976
Title:
Alf Prøysen
Place Published:
Berlin
Publisher:
Springer
URL:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013092308055
Date Accessed:
20.05.2014

Flerbindsve

rk

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

Henvisning til et helt flerbindsverk:

(Redaktør, årstall publisering første bind - årstall publisering siste bind)

Historien om havfiskeflåten i Møre og Romsdal er det første fiskerihistoriske arbeidet i Norge som setter fokus på havfiskeflåten (Tafjord, 2006-2012)


 


 


 Henvisning til et enkelt bind av et helt flerbindsverk:

(Forfatter, årstall publisering bind, sidetall)

Bjarnar, Berge og Melle (2006, s. 311) skriver at ...

Henvisning til et helt flerbindsverk:

​Redaktør. red. (Årstall publisering første bind-årstall publisering siste bind) Tittel. Antall bind. Utgivelsessted, Utgiver.

Tafjord, H. E. red. (2006-2012) Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag. 2 bind. Trondheim, Tapir akademisk forlag.


 


 


 


Henvisning til et enkelt bind av et helt flerbindsverk:

Forfatter. (Årstall publisering av bind). Tittel på flerbindsverk, bind nr., tittel på bind. Utgivelsessted, Utgiver.

Bjarnar, O., Berge, D. M. & Melle, O. (2006)
Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag, b. 2: 1960-2006: fra fri fisker til regulert spesialist. Trondheim, Tapir akademisk forlag.

Henvisning til et helt flerbindsverk:

Reference Type: Edited Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Editor:
Tafjord, H. E.
Year:
2006-2012
Title:
Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag
Edition:
2 bind
Publisher:
Trondheim
Place Published:
Tapir akademisk forlag

Henvisning til et enkelt bind av et helt flerbindsverk:

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Bjarnar, O.
Berge, D. M.
Melle, O.
Year:
2006
Title:
Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag, b. 2: 1960-2006: fra fri fisker til regulert specialist
Place Published:
Trondheim
Publisher:
Tapir akademisk forlag

Bok som finnes i flere utgaver

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote

1. utgave av en bok:

(Forfatter, årstall, sidetall)

Olav Dalland (1993, s. 4) argumenterer at ...
Senere utgave av en bok enn 1. utgave:

(Forfatter, årstall, sidetall)

I følge Olav Dalland (2007, s. 33) ...

1. utgave av en bok:

Forfatter. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver.

Dalland, O. (1993) Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo, Universitetsforlaget.


 


 


 


Senere utgave av en bok enn 1. utgave:

Forfatter. (Årstall). Tittel. utgave. Utgivelsessted, Utgiver

Dalland, O. (2007) Metode og oppgaveskriving for studenter. 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk.

1. utgave av en bok:

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Dalland, O.
Year:
1993
Title:
Metode og oppgaveskriving for studenter
Place Published:
Oslo
Publisher:
Universitetsforlaget

Senere utgave av en bok enn 1. utgave:

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Dalland, O.
Year:
2007
Title:
Metode og oppgaveskriving for studenter
Edition:
3. utg.
Place Published:
Oslo
Publisher:
Gyldendal akademisk​

Artikler

Tidsskriftartikkel med en forfatter

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall, sidetall)

Når Audretsch (2012, s. 755) gjennomgår den akademiske litteratur om entreprenørskap finner han at ..

Forfatter. (Årstall) Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang (heftenr.), sidetall.

Audretsch, D. (2012) Entrepreneurship research. Management Decision, 50 (5), s. 755-764. 

Reference Type: Journal Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Audretsch, D.
Year:
2012
Title:
Entrepreneurship research
Journal:
Management Decision
Volume:
50
Issue:
5
Pages:
755-764

Tidsskriftsartikkel med to til tre forfatt

ere

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfattere, årstall, sidetall)

Alsos og Carter (2006, s. 317) påpeker ...

Forfattere. (Årstall) Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang (heftenr.), sidetall.​

Alsos, G. A. & Carter, S. (2006) Multiple business ownership in the Norwegian farm sector: resource transfer and performance consequences. Journal of Rural Studies, 22 (3), s. 313-322.

Reference Type: Journal Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk enter/linjeskrift mellom hver forfatter):
Alsos, G. A.
Carter, S.
Year:
2006
Title:
Multiple business ownership in the Norwegian farm sector: resource transfer and performance consequences
Journal:
Journal of Rural Studies
Volume:
22
Issue:
3
Pages:
313-322

Tidsskriftsartikkel med fire forfattere eller flere

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(1. Forfatter et al., årstall, sidetall)

(Salas-Morera et al., 2013, s. 183)

1. Forfatter et al. (Årstall) Artikkeltittel. Tidsskrifttittel, årgang (heftenr.), sidetall.​

​Salas-Morera, L. et al. (2013) PpcProject: an education for software project management. Computers & Education, 69, s. 181-188. 

Reference Type: Journal Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskrift mellom hver forfatter):
Salas-Morera, L.
Arauzo-Azofra, A.
García-Hernández, L.
Palomo-Romero, J. M.
Hervás-Martínez, C.
Year:
2014
Title:
PpcProject: an education for software project management
Journal:
Computers & Education
Volume:
69
Issue:

Pages:
181-188

Elektronisk tidsskriftsartikkel med doi (digital object identifier)

​I løpende tekst I litteraturlisten I EndNote​

​(Forfatter, årstall, sidetall)

En studie undersøkte hvordan skoletilhørighet endrer seg i løpet av årene på den videregående skole og hvordan dette er forbundet med akademisk prestasjon og motivasjon (Neel & Fuligni, 2012, s. 680).

Forfatter. (Årstall) Artikkeltittel. Tidsskriftstittel [Internett], utgave (heftenr.), sidetall. doi [Lest dato og årstall].

Neel, C. G. & Fuligni, A. (2013) A Longitudinal Study of School Belonging and Academic Motivation Across High School. Child Development [Internett], 84 (2),
s. 678-692. doi: 10.1111/j.1467-8624.2012.01862.x [Lest 21.05.2014].

Reference Type: Electronic Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Neel, C. G.
Fuligni, A.
Year:
2013
Title:
A Longitudinal Study of School Belonging and Academic Motivation and Academic Motivation Across
High School
Periodical Title:
Child Development
Volume:
84
Issue:
2
Pages:
678-692
Date Accessed:
21.05.2014
DOI:
10.1111/j.1467-8624.2012.01862.x

Elektronisk tidsskriftsartikkel uten doi (digital object identifier)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Forfatter, årstall, sidetall)​

Aarkrog (2011, s. 12) argumenterer at ...

​Forfatter. (Årstall) Artikkeltittel. Tidsskriftstittel [Internett], utgave (heftenr.), sidetall. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

Aarkrog, V. (2011) A taxonomy for teaching transfer skills in the Danish VET system. Nordic Journal of
Vocational Education and Training [Internett], 1 (1), s. 1-13. 

 

Reference Type: Electronic Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Aarkrog, V.
Year:
2011
Title:
A taxonomy for teaching transfer skills in the Danish VET system
Journal:
Nordic Journal of Vocational Education and Training
Volume:
1
Issue:
1
Pages:
1-13
Date Accessed:
21.05.2014
URL:
Kopier inn URL fra nettsiden.

Avisartikkel

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Forfatter, årstall)

I følge en artikkel i Avisa Nordland (Bø, 2014) støtter
Helsedepartementet Helse Nords vedtak om å øke kompetansen i de distriktspsykiatriske sentrene.

Forfatter. (Årstall) Artikkeltittel. Avistittel, dato, sidetall, del.

Bø, I. A. (2014) Statsråd griper ikke inn. Avisa Nordland, 2. mai, s. 10, del 1.

Reference Type: Newspaper Articl

e

Følgende felter bør være fylt ut:

Reporter:
Bø, I. A.
Year:
2014
Title:
Statsråd griper ikke inn
Newspaper:
Avisa Nordland
Pages:
10
Section:
del 1
Issue Date:
2. mai

Avisartikkel uten forfatter / journalist

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Avis, årstall)

(Altaposten, 2014)

Avis. (Årstall) Artikkeltittel. Avistittel, dato, sidetall, del.

Altaposten (2014) Farlig lek på veiene. Altaposten, 2. juni, s. 6, del 1.

Reference Type: Newspaper Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Altaposten
Year:
2014
Title:
Farlig lek på veiene
Newspaper:
Altaposten
Pages:
6
Section:
del 1
Issue Date:
2. juni

Avisartikkel funnet på internett (webavis)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)


systemisk respons.

​Forfatter. (Årstall) Artikkeltittel. Avistittel, dato og årstall, sidetall [Internett]. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

Friedman, T. L. (2013) Can't We Do Better?: Commentary. New York Times, 8. desember, s. 11 [Internett]. Tilgjengelig fra:
<http://search.proquest.com/docview/1465695509> [Lest 21.05.2014].

Reference Type: Newspaper Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Reporter:
Friedman, T. L.
Year:
2013
Title:
Can't We Do Better?: Commentary
Newspaper:
New York Times
Pages:
11
Issue Date:
8. desember
URL:
http://search.proquest.com/docview/1465695509
Access Date:
21.05.2014

Avisartikkel funnet i atekst/retriever

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Forfatter, årsta

ll)

Andrej Kurkov avviser at han tar opp politiske spørsmål i sine bøker (Nydal, 2012).

Forfatter.​ (Årstall) Artikkeltittel. Avistittel, dato og årstall, ev. sidetall [Internett]. Tilgjengelig fra: <webadresse> [Lest dato og årst

all].

Morgenbladet, 25. april 2013, s. 44-45 [Internett].
Tilgjengelig fra: <https://www.retriever.no/> [Lest 21.05.2014].


 

Reference Type: Newspaper Article

Følgende felter bør være fylt ut:

Reporter:
Nydal, A.
Year:
2012
Title:
Surrealisme fra virkeligheten
Newspaper:
Morgenbladet
Pages:
44-45
Issue Date:
25. april 2012
URL:
https://www.retriever.no/
Access Date:
21.05.2014

Offentlige kilder

NOU

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Departement, årstall, sidet

all)

​I Norges offentlig utredninger nr. 14, om forberedelsen av inntektsoppgjøret 1999 skriver Arbeids- og
administrasjonsdepartementet (1999, s. 20) at ...


 

Departement. (Årstall) Tittel. NOU årstall:nr. Utgivelsessted, Utgiver. Tilgjengelig fra: <webadresse> [Lest dato og årstall].

Arbeids- og administrasjonsdepartementet. (1999) Forberedelse av inntektsoppgjøret 1999. NOU 1999:14. Oslo, Arbeids- og administrasjons-departementet. Tilgjengelig fra:
<http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/nouer/
1999/nou-1999-14.html?id=116595

.

Reference Type: Government Document

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter departement for å unngå invertering):
Arbeids- og administrasjonsdepartementet,
Year:
1999
Title:
Forberedelse av inntektsoppgjøret 1999
Report Number:
NOU 1999: 14
Place Published:
Oslo
Publisher:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
URL:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/nouer/
1999/nou-1999-14.html?id=116595

Access Date:
21.05.2014

Stortingsmelding

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​


Før 1. oktober 2009: Stortingsmeldinger (St.meld.)​:

(Departement, årstall, sidetall)

Denne stortingsmeldingen (Miljøverndepartementet, 2006, s. 22) omhandler ...
 


 


 


 


 


 


  


Etter 1. oktober 2009: Meldinger til Stortinget (Meld. St.):

(Departement, årstall, sidetal

l)

I følge en melding til Stortinget (Justis- og sosialdepartementet, 2012, s. 11) ...

Før 1. oktober 2009: Stortingsmeldinger (St.meld.)​:

​Departement. (Årstall) Tittel. St.meld.nr. (sesjon dvs. årstall). Utgivelsessted, Utgiver. Tilgjengelig fra: <webadresse> [Lest dato og årstall].

Miljøverndepartementet. (2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan). St. meld. nr. 8 (2005-2006). Oslo, Miljøverndepartementet. Tilgjengelig fra:
<http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/reg
publ/stmeld/20052006/stmeld-nr-8-2005-2006-.html?id=199809
> [Lest 21.05.2014].


 


 


 


 

Etter 1. oktober 2009: Meldinger til Stortinget (Meld. St.):

Departement. (Årstall) Tittel. Meld.St.nr. (sesjon dvs. årstall). Utgivelsessted, Utgiver. Tilgjengelig fra: <webadresse> [Lest dato og årstall].

Justis- og sosialdepartementet. (2012) Barn på flukt. Meld. St. 7 2011-2012. Oslo, Justis- og sosialdepartementet. Tilgjengelig fra:
<http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/
stmeld/2011-2012/meld-st-27-2011-2012.html?id=684767
> [Lest 27.05.2014].

Før 1. oktober 2009: Stortingsmeldinger (St.meld)​:

Reference Type: Government Document

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Miljøverndepartementet
Year:
2006
Title:
Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan)
Place Published:
Oslo
Publisher:
Miljøverndepartementet
Report Number:
St. meld. nr. 8 (2005-2006)
URL:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/regpubl/s
tmeld/20052006/stmeld-nr-8-2005-2006-.html?id=199809

Access Date:
21.05.2014

Etter 1. oktober 2009: Meldinger til Stortinget (Meld. St.):

Reference Type: Government Document

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter departement for å unngå invertering):
Justis- og sosialdepartementet,
Year:
2012
Title:
Barn på flukt
Place Published:
Oslo
Publisher:
Justis- og sosialdepartementet
Report Number:
Meld. St. 27 2011-2012
URL:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/
stmeld/2011-2012/meld-st-27-2011-2012.html?id=684767

Access Date:
27.05.2014

Rundskriv

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Departement, årstall)

Dette rundskrivet tar sikte på å avklare enkelte forskriftsbestemmelser (Kunnskapsdepartementet, 2010).

Departement. (Årstall) Tittel. Rundskriv nr. Tilgjengelig fra: <webadresse> [Lest dato og årstall].

​Kunnskapsdepartementet. (2010) Forskrift om studieforbund og nettskoler. Rundskriv F-16-10. Tilgjengelig fra:
<http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/
2009/rundskriv-f-16-09-forskrift-om-studiefor.html?id=588994
> [Lest 27.05.2014]

Reference Type: Government Document

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Kunnskapsdepartementet
:
2010
Title:
Forskrift om studieforbund og nettskoler
:
Rundskriv F-16-10
URL (hvis elektronisk):
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/r
undskriv/2009/rundskriv-f-16-09-forskrift-om-studiefor.html?id=5
88994
Access Date (hvis elektronisk):
27.05.2014

Lover og forskrifter

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Lovens korttittel, eventuelt paragraffnummer, årstall)

I Akvakulturloven § 33 (2005) står det at ...

​Korttittel. (Årstall) Lovens fullstendige navn med vedtaksdato og nummer. Tilgjengelig fra: <webadresse> [Lest dato og årstall].

Akvakulturloven. (2005) Lov om akvakultur av 16. juni 2005 nr. 79. Tilgjengelig fra:
<http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-79> [Lest 23.05.2014].


 

Reference Type: Government D

ocument

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Akvakulturloven
Year:
2014
Title:
Lov om akvakultur av 16. juni 2005 nr. 79
Access Date:
23.05.2014
URL:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-79 

Statistikk

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

Tekst under statistikk hvis den er tatt med i den løpende tekste

n:

Tabell/figur nr.: Tittel eller beskrivelse(Statistikkprodusent, årstall, sidetall)

Tabell 1: Antall uførepensjonister med grunn- og hjelpestønad 16-49 og 50-66 år i Nordland (Sosial- og helsedepartementet, Statistisk sentralbyrå & Statens
helsetilsyn, 2000, s. 118)

Statistikkprodusent. (Årstall) Tittel​. I: Tittel på publikasjon. Utgivelsessted, Utgiver, sidetall [Tabell].

Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommune, Sammenligningstall for kommunene 2000: Finnmark, Troms og Nordland. Oslo, Sosial- og helsedepartementet, s. 118 [Tabell].


 

Reference Type: Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfattere med mellomrom for å unngå invertering samt enter/linjeskift mellom de ulike forfattere):
Sosial- og helsedepartementet,
Statistisk sentralbyrå,
Statens helsetilsyn,
Year:
2000
Title:
Uførepensjonister 16-49 og 50-66 år. Absolutte tall. 21/12-1999.
Book Title:
Styrings- og informasjonshjulet  for helse- og sosialtjenesten i kommunene, Sammenligningstall
for kommunene 2000: Finnmark, Troms og Nordland
Place Published:
Oslo
Publisher:
Sosial- og helsedepartementet
Pages:
118 [Tabell]

Statistikk funnet på internett

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Statistikkprodusent, årstall, sidetall)

Denne statistikken (Statistisk sentralbyrå, 2013, s. 44) gir overblikk over den norske befolkningens
utdanningsnivå per 1. oktober 2012. ​


​Statistikkprodusent. (Årstall) Tittel [Internett]. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

Statistisk sentralbyrå. (2013) Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2012 [Internett]. Tilgjengelig fra:
<http://ssb.no/utdanning/statistikker/utniv> [Lest 23.05.2014].

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter statistikkprodusent for å unngå invertering):
Statistisk sentralbyrå,
Year:
2013
Title:
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2012
Access Date:
23.05.2014
URL:
http://ssb.no/utdanning/statistikker/utniv

Læreplan

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Organisasjon, årstall, sidetall)

Formålet med læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (Vox nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, 2012, s. 4) er ...

Tittel. Læreplankode hvis dette finnes. Utgivelsessted, Utgiver.

VOX nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. (2012) Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. rev. utg. Oslo, VOX nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering):
VOX nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk,
Year:
2012
Title:
Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere
Description (skriv læreplankode her hvis aktuelt):

Edition (hvis aktuelt):
rev. utg.
Place Published:
Oslo
Publisher:
VOX nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

ernett

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

Organisasjon, årstall, sidetall)​

I tråd med den nye læreplanen i engelsk (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 3) ... ​

Organisasjon. (Årstall) Tittel. Læreplankode hvis dette finnes [Internett]. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

Utdanningsdirektoratet. (2013) Læreplan i engelsk. ENG1-03 [Internett]. Tilgjengelig fra:
<http://www.udir.no/kl06/ENG1-03/> [Lest 23.05.2014].

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Utdanningsdirektoratet
Year:
2013
Title:
Læreplan i engelsk
Description:
ENG1-03
Access Date:
23.05.2014
URL:
http://www.udir.no/kl06/ENG1-03/

am

meplan

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Organisasjon. årstall, sidetall)

I den nyeste versjonen av rammeplanen for sykepleierutdanning (Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 3) fremgår det at ...

​Organisasjon. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver.

​Kunnskapsdepartementet. (2008) Rammeplan for sykepleierutdanning: fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet. rev. utg. Oslo, Kunnskapsdepartementet. ​

Reference Type: Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering):
Kunnskapsdepartementet
Year:
2008
Title:
Rammeplan for sykepleierutdanning: fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet
Edition:
rev. utg.
Place Published:
Oslo
Publisher:
Kunnskapsdepartementet

Rammeplan funnet på internett

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Organisasjon, årstall, sidetall)

Rammeplanen for 3-årig sosionomutdanning (2005, s. 3) tar for seg ...

Organisasjon. (Årstall) Tittel. Utgivelsessted, Utgiver. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

Utdannings- og forskningsdepartementet. (2005) Rammeplan for 3-årig sosionomutdanning. Oslo, Utdannings- og Forskningsdepartementet. Tilgjengelig
fra: <http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/
pla/2006/0002/ddd/pdfv/269389-rammeplan_for
_sosionomutdanning_05.pdf
> [Lest 24.05.2014].

Reference Type: Electronic Book

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering:
Utdannings- og forskningsdepartementet,
Year:
2005
Title:
Rammeplan for 3-årigsosionomutdanning
Place Published:
Oslo
Publisher:
Utdannings og -forskningsdepartementet
URL:
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/
pla/2006/0002/ddd/pdfv/269389-rammeplan_for_sosionomutdanning_05.pdf

Access Date:
24.05.2014

Musikk, film, lyd

DVD/video

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Tittel, årstall)

(Klassen, 2008)


 

Tittel. (Årstall) Regissert av Regissør. Utgivelsessted, Utgiver [Type Format dvs. Video VHS eller Video DVD]. 

Klassen. (2008) Regissert av Laurent Cantet. s. l., Star Media Entertainment [Video DVD].


 


Reference Type: Film or broadcast

Følgende felter bør være fylt ut:

Director:
L. Cantet,
Year Released:
2008
Title:
Klassen
Place Published:
s. l.
Distributor:
Star Media Entertainment
Format:
[Video DVD]

Film/videoklipp funnet på

internett

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Tittel, årstall)

(Louie Schwarzberg: Hidden miracles of the natural world, 2014)


 

Tittel. (Årstall) [Video- eller Filmklipp]. Tilgjengelig fra: webadresse [Sett dato og årstall].

Louie Schwarzberg: Hidden miracles of the natural world. (2014) [Videoklipp]. Tilgjengelig fra:
<http://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg
_hidden_miracles_of_the_natural_world
> [Sett 23.05.2014].

Reference Type: Film or broadcast

Følgende felter bør være fylt ut:

Year Released:
2014
Title:
Louis Schwartzberg: Hidden miracles of the natural world
Medium:
Videoklipp
URL:
http://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg
_hidden_miracles_of_the_natural_world
 
Access Date:
Sett 23.05.2014

Radioprogram, tv-program, podcast

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Tittel, årstall)

(Debatt fra Litteraturhuset: Norge - det forjettede land, 2012) ​

Tittel. (Årstall) ​Produsent, dato [Type]. Tilgjengelig fra: URL [Hørt/sett dato og årstall].

Debatt fra Litteraturhuset: Norge - det forjettede land. (2012) NRK TV, 13. november [TV-program]. Tilgjengelig fra:
<http://tv.nrk.no/serie/debatt-fra-litteraturhuset/
mdsp10000412/13-11-2012
> [Sett 27.05.2014].

Reference Type: Film or broadcast

Følgende felter bør være fylt ut:

Year Released:
2014
Title:
Debatt fra Litteraturhuset: Norge - det forjettede land
Producer:
NRK TV
Date Released:
13. november
Medium:
TV-program
URL:
http://tv.nrk.no/serie/debatt-fra-litteraturhuset/mdsp10000412/13-11-2012
Access Date:
Sett 27.05.2014 

Musikk-CD

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Komponist eller Låtskriver hvis kjent - ellers Artist, årstall, ev. nr. på musikkspor)

På albumet "Makramé" fortolker Hekla Stålstrenga sangen "Har du fyr" som er skrevet av Ola Bremnes (Hekla Stålstrenga, 2011, spor 4).


 

Komponist eller Låtskriver hvis kjent - ellers Artist. (Årstall) Tittel [Type Format dvs. Lydopptak CD].
Utgivelsessted, Utgiver.

Hekla Stålstrenga. (2011) Makramé [Lydopptak CD]. Lomen, ta:lik.​

Reference Type: Audiovisual Material

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (sett komma etter forfatter for å unngå invertering):
Hekla Stålstrenga.,
Year:
2011
Title:
Makramé
Place Published:
Lomen
Publisher:
ta:lik
Type:
Lydopptak CD

Elektroniske kilder

Webside med forfatter

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall)

Sportsspil kan brukes til å aktivisere
demente (Dolonen, 2014).


 

Forfatter. (Oppdatert dato og årstall/copyright dato og årstall) Tittel [Internett]. Utgivelsessted, Utgiver (dersom tilgjengelig).Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

​Dolonen, K. A. (09.05.2014) - Ta i bruk teknologien [Internett]. Oslo, Sykepleien. Tilgjengelig fra:<https://sykepleien.no/2014/05/ta-i-bruk-teknologien>  [Lest 27.05.14].


 

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Dolonen, K. A.
Year:
2014
Title:
- Ta i bruk teknologien
Place Published:

Publisher:

Access Date:
27.05.14
Last Update Date:
05.09.
URL:
https://sykepleien.no/2014/05/ta-i-bruk-teknologien

Webside uten forfatter

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Nettstedets navn/organisasjon, årsta

ll)

(Universitetsforlaget.no, u. å.)

Nettstedets navn/organisasjon. (Oppdatert dato og årstall / copyright dato og årstall) Tittel [Inter-
nett], Nettstedets navn/organisasjon. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

Universitetsforlaget.no. (u. å.) Om Universitetsforlaget [Internett], Universitetsforlaget. Tilgjengelig
fra: <http://www.universitetsforlaget.no/Om-forlaget/Om-Universitetsforlaget>  [Lest 27.10.2014].

Reference Type: Web Page

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Universitetsforlaget.no
​Year:
u. å.
​Title:
Om Universitetsforlaget
​Publisher:
Universitetsforlaget
​Access Date:
27.10.2014
Last Update Date (hvis aktuelt):

URL:
http://www.universitetsforlaget.no/Om-forlaget/Om-Universitetsforlaget  

Bloggpost

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter/ansvarshavende, årstall)

3)

Forfatter/ansvarshavende. (Årstall) Tittel på bloggpost. Bloggtittel og dato for publisering av bloggpost
[Internett blogg]. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

Kleivset, B. (2013) Føling i tanga. Birgitte Kleivset 24. juli [Internett blogg]. Tilgjengelig fra:
<http://birgittekleivset.blogspot.no/2013/07/fling-i-tanga.html> [Lest 27.05.14].

Reference Type: Blog

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Kleivset, B.
Year:
2013
Title of Entry:
Føling i tanga
Title of WebLog:
Birgitte Kleivset 24. juli
Type of Medium:
Internett blogg
URL:
http://birgittekleivset.blogspot.no/2013/07/fling-i-tanga.html
Access Date:
27.05.14

Annet

Artikkel i trykt oppslagsverk (med forfatter)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNot
e​

(Forfatter, årstall, sidetall)

(Østerberg, 2008, s. 88)

Forfatter. (Årstall) Artikkeltittel. I: Redaktør. red. Tittel oppslagsverk​, informasjon om bind. Utgivelsessted,
Utgiver, sidetall.

Østerberg, D. (2008) fortolkende sosiologi. I: Korsnes, O. red. Sosiologisk leksikon. 2. utg. Oslo, Universitetsforlaget, s. 88.

Reference Type: Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Østerberg, D.
Year:
2008
Title:
fortolkende sosiologi
Editor:
Korsnes, O.
Book Title:
Sosiologisk leksikon
Place Published:
Oslo
Publisher:
Universitetsforlaget
Edition (hvis aktuelt):
2. utg.
Pages:
88

Artikkel i trykt oppslagsverk (uten forfatter)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Artikkeltittel, årstall, sidetall)


Artikkeltittel (Årstall). I: Tittel på oppslagsverk​, informasjon om bind. Utgivelsessted, Utgiver, sidetall.

Reference Type: Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Artikkeltittel
Year:
Årstall
Book Title:
Tittel på oppslagsverk
Place Published:
Utgivelsessted
Publisher:
Utgiver
Pages:
Sidetall

Artikkel i elektronisk oppslagsverk (med forfatter)

​I løpende tekst I litteraturlisten I EndNote​

(Forfatter, årstall)

Hjernen er en del av sentralnervesystemet (Jansen & Glover, 2009)

Forfatter. (Dato og årstall sist oppdatert) Artikkeltittel. I: Redaktør. red. Tittel på oppslagsverk. Tilgjengelig fra webadresse [Lest dato og årstall].

Jansen, J. & Glover, J. (2009, 13. januar) Hjerne. I: Godal, A. M. et al. red. Store medisinske leksikon. Tilgjengelig fra: <http://sml.snl.no/hjerne> [Lest 27.05.2014].

Reference Type: Electronic Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Jansen, J.
Glover, J.
Year:
 2009
Title:
Hjerne
Editor: (trykk enter/linjeskift mellom hver redaktør):
Godal, A. M.
Ryste, M. E.
Jackson, I.
Sterri, A. B.
Kjøll, J.
Hovde, K.-O.
Dyrhaug, E.
Lem, G. H.
Book Title:
Store medisinske leksikon
Last Update Date:
13. januar
URL:
http://sml.snl.no/hjerne
Access Date:
27.05.2014 

Artikkel i elektronisk oppslagsverk (uten forfatter)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

Babylonerne oppfant sannsynligvis kulerammen (abacus, 2014).

Artikkeltittel. (Årstall og ev. dato sist oppdatert). I: Tittel på oppslagsverk. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

abacus. (2014). I: Encyclopædia Brittanica Online. Tilgjengelig fra: <http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/340/abacus
> [Lest 27.05.2014].


 


​Reference Type: Electronic Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
abacus
Year:
2014
Book Title:

Encyclopædia Brittanica Online
URL:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/
340/abacus

Access Date:
27.05.2014

Kompendium

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall, sidetall)


 

Når du har informasjon om originalkilden henviser du i tråd med hvilken type kilde det er.

Når du mangler informasjon må du henvise til kompendiet.

Forfatter. (Årstall) Tittel. I Kompendiumtittel. Utgivelsessted, Utgiver, sidetall.


 

Når du har informasjon om originalkilden henviser du i tråd med hvilken type kilde det er. 

Når du mangler informasjon må du henvise til kompendiet.

Reference Type: Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Forfatter
Year:
Årstall
Title:
Tittel
Book Title:
Kompendiumtittel
Place Published:
Utgivelsessted
Publisher:
Utgiver
Pages:
Sidetall

er/dokt

or

I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Forfatter, årstall, sidetall)

(Hermanrud, 2013, s. 8)

Forfatter. (Årstall) Tittel. Type avhandling, Universitet.

Hermanrud, I. (2013) Managed networks of competence in distributed organizations: the
role of ICT and identity construction in knowledge
sharing. Doktoravhandling, Universitetet i Nordland.

Reference Type: Thesis

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Hermanrud, I.
Year:
2013
Title:
Managed networks of competence in distributed organizations: the role of ICT and identity construction in knowledge sharing.
Thesis Type (institusjon legges også inn):
Doktorgradsavhandling, Universitetet i Nordland

Avhandling - doktor/master - funnet på internett

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Forfatter, årstall, side

tall)

(Jüterbock, 2013, s. 3)


 

Forfatter. (Årstall) Tittel. Typeavhandling, Universitet. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

Jüterbock, A. (2013) Climate change impact on the seaweed Fucus Serratus, a key foundational
species on North Atlantic rocky shores. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Nordland. Tilgjengelig fra: <http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/
11250/141176
> [Lest 27.05.2014].


 

Reference Type: Thesis

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Jüterbock, A.
Year:
2013
Title:
Climate change impact on the seaweed Fucus Serratus, a key foundational species on North Atlantic
rocky shores
Thesis type (institusjon legges også inn):
Doktorgradsavhandling, Universitetet
i Nordland
URL:
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/141176
Access Date:
27.05.2014

Personlig kommunikasjon (e-post, intervju, forelesning med mer)

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

Vanligvis henviser du bare til personlig kommunikasjon i den løpende teksten og tar det ikke med i litteraturlist

en.


 


 
E-post:

​(Forfatter, dato og årstall)

I følge K. Nordmann (personlig kommunikasjon, 12. mai 2013)
Intervju:

(Intervjuobjekt, årstall, sidetall)

Nordmann (2014, s. 2)  forteller at ...


 

 


Forelesning:

(Foreleser, referert i type presentasjon i
forelesning 'Tittel', dato)

Gregersen, referert i PowerPoint presen-
tasjon i forelesning 'Akademisk lese- og
skrivekurs', 11. oktober 2014

Personlig kommunikasjon kan være direkte tale, e-post og liknende. Personlig kommunikasjon er
ofte ikke gjenfinnbar, men kan være det som e-post eller intervju. Personlig kommunikasjon som intervju og e-poster tas kun med i litteraturlisten hvis avsender/intervjuobjekt gir tillatelse til dette. E-posten eller intervjuet skal tas med som vedlegg etter oppgaveteksten.

E-post :

Forfatter. (e-postadresse), dato og årstall. Tittel i emnefelt. E-post til Adressatens navn (e-postadresse)

Nordmann, K. (k.nordmann@gmail.com). (2013) Norge rundt. E-post til Nordmann, O. (ola_nordmann@
hotmail.com), 12. mai.


 


 


 


 

 

Intervju:

Intervjuobjekt (forfatter). (Årstall) Tittel. Sted hvor intervju er foretatt eller Telefonintervju, Dato..

Nordmann, O. (2014) Intervju med økonomidirektør O. Nordmann fra FKK. Bodø, 1. mai.

Intervjuobjektet er forfatter!


 

Forelesning:

Du bør lete opp originalkildene til idéer og teorier som gjennomgås i en forelesning og referere til dem i oppgaven. Spør foreleser hvor de har hentet idé eller teori fra. Prøv ev. å finne en annen kilde som sier det samme. Da bør du bruke malen som passer i forhold til hvilken type kilde som originalkilden er.

Men hvis du må referere til en forelesning, henviser du bare til den i den løpende tekst og ikke i litteraturlisten.


E-post:

Reference Type: Personal Communication

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Nordmann, K.
Year:
2013
Title:
Norge rundt
Type:
E-post
Senders E-Mail:
k.nordmann@gmail.com
Recipients E-Mail:
ola_nordmann@hotmail.com
Date:
12. mai

Intervju:

Reference Type: Personal Communication

Author (intervjuobjekt):
Nordmann, O.
Year:
2014
Title:
Intervju med økonomidirektør O. Nordmann fra FKK
Place Published:
Bodø
Date:
1. mai

Konferansebidrag

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

​(Forfatter, årstall)

(Costa & Carvalho, 2012)

Forfatter. (Årstall) Tittel på konferansebidrag. I: Redaktør. red. Tittel på konferansereferat. Utgivelsessted, Utgiver, sidetall.

Costa, T. & Carvalho, L. (2012) Portuguese Social Stock Exchange - Assessment of Sustainability. I: Vivas, C. & Lucas, F. red. Proceedings of the 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading, Academic Publishing Internationals, s. 128-138. Tilgjengelig fra: <http://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html#whatsnewSection> [Lest 12.14.2016].


​Reference Type:
Book Section eller Electronic Book Section

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Costa, T.
Carvalho, L.
Year:

2012
Title:
Portuguese Social Stock Exchange - Assessment of Sustainability
Editor:
Vivas, C.
Lucas, F.
Book Title:

Proceedings of the 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship
Place Published:
Reading
Publisher:
Academic Publishing Internationals
Pages:
128-138
URL (hvis funnet på internett):
http://www.proquest.com/products-services/ebooks/ebooks-main.html#whatsnewSection
Access Date (hvis funnet på internett):
12.14.2016

Rapport

​I løpende tekst I litteraturlisten I EndNote​

(Forfatter, årstall, sidetall)

4)

Forfatter. (Årstall) Tittel. Rapportnr. hvis rapporten er en del av en serie. Utgivelsessted, Utgiver.

Kalsnes, S. (2012) OASE: om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken: rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og musikklærerutdanning. NMH-publikasjon 12:6. Oslo, Norges musikkhøgskole.


 

Reference Type: Report

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Kalsnes, S.
Year:
2012
Title:
OASE: om kulturskoleutvikling og lokal forankring av Den kulturelle skolesekken: rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole, kulturskole og
musikklærerutdanning
Report:
NMH-publikasjon 12:6
Place Published:
Oslo
Publisher:
Norges musikkhøgskole

Rapport funnet på internett

​I løpende tekstI litteraturlisten​I EndNote​

(Forfatter, årstall, sidetall)

(Falch, Bensnes & Strøm, 2016, s. 14)

​                     

Forfatter. (Årstall) Tittel. Rapportnr. hvis rapporten er en del av en serie. Utgivelsessted, Utgiver. Tilgjengelig fra: [Lest dato].

Falch, T., Bensnes, S. & Strøm, B. (2016) Skolekvalitet i videregående opplæring: utarbeidelse av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet. SØF-rapport nr. 01/16. Trondheim, Senter for Økonomisk Forskning AS. Tilgjengelig fra: <http://www.sof.ntnu.no/SOF_R_01_16.pdf> [Lest 10.10.2016].

Reference Type: Report

Følgende felter bør være fylt ut:

Author (trykk på enter/linjeskift mellom hver forfatter):
Falch, T.
Bensnes, S.
Strøm, B.
Year:
2016
Title:
Skolekvalitet i videregående opplæring: utarbeidelse av skolebidragsindikatorer og mål på skolekvalitet
Report:
SØF-rapport nr. 01/16
Place Published:
Trondheim
Publisher:
Senter for Økonomisk Forskning AS
URL:
http://www.sof.ntnu.no/SOF_R_01_16.pdf
Access Date:
10.10.2016

Standard

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​


(Forfatter, årstall, sidetall)

0)


Forfatter. (Årstall) Standardnummer og tittel på standarden. Utgivelsessted, Utgiver.

Standard Norge (2008). NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring: krav. Oslo, Standard Norge.


Reference Type: Book

Author (husk komma etter forfatter for å unngå invertering!):
Standard Norge,
Year:
2008
Title:
NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring: krav
Place Published:
Oslo
Publisher:
Standard Norge

Bilder / kunst / fotografi

I løpende tekst​ ​I litteraturlisten ​I EndNote

(Fotograf eller kunstner, årstall)

Eldre fotografier av gaten (Olsen, 1920) ...

Fotograf eller kunstner. (Årstall) Tittel på bilde [Medium]. (Spesifikasjon av samling).

Olsen, O. S. (1929) St. Hans strædet i Bergen [Fotografi]. (inventarnummer UBB SO-0434 Universitetsbiblioteket i Bergen).

Reference Type: Audiovisual Material

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Olsen, O. S.
Year:
1929
Title:
St. Hans strædet i Bergen
Number:
Inventarnummer UBB SO-0434 Universitetsbiblioteket i Bergen
Type:
Fotografi

Digitale bilder / kunst / fotografi

​I løpende tekst I litteraturlisten​ I EndNote​

(Fotograf eller kunstner, årstall)

).


 


 

Fotograf eller kunstner. (Årstall) Tittel på bilde  [Medium]. Tilgjengelig fra: [Lest dato og årstall].

Delphin, R. D. (1964) Hjemme hos Alf Prøysen med familie i nytt hus i Nittedal [Digitalisert fotografi]. Tilgjengelig fra:
<http://www.oslobilder.no/OMU/OB.RD4140e> [Lest 07.07.2014].

Reference Type: Audiovisual Material

Følgende felter bør være fylt ut:

Author:
Delphin, R. D.
Year:
1964
Title:
Hjemme hos Alf Prøysen med familie i nytt hus i Nittedal
Type:
Digitalisert fotografi
URL:
http://www.oslobilder.no/OMU/OB.RD4140e
Access Date:
07.07.2014